Gästskribent
Beräknad läsningstid 3 min

Dataekonomins ökade betydelse utmanar utbildningssektorn att uppdatera kompetensen

Sitra och Utbildningsstyrelsen har under det innevarande året fört en dialog om dataekonomi och tillhörande kompetensbehov. Resultaten från lärarenkäten väckte ytterligare diskussion och vårt samarbete har börjat bra.

Författare

Juho Helminen

Specialsakkunnig, Utbildninsstyrelsen

Publicerad

Det är svårt att undervisa och lära sig om dataekonomin som en helhet, men den har en koppling till utbildningens mål och innehåll. I undervisningsplanerna och examensgrunderna delas dataekonomin i olika ämnen, kompetenser, färdigheter och innehåll – den begränsas på intet sätt endast till digital kompetens.

Att behärska dataekonomi ingår i medborgarfärdigheterna i ett digitalt samhälle.

Att agera som medborgare i ett alltmer digitalt samhälle, delaktighet, aktivt medborgarskap, arbetsliv, medvetenhet om politiska påverkansmetoder och skydd mot olika slags hot är ämnen som hör till vardagen inom undervisning och utbildning. De hör också till alla medborgares kompetensbehov och kontinuerligt lärande.

Hur bra den grunden än är, räcker denna koppling inte till, utan dataekonomin som helhet måste i fortsättningen behandlas genom hela utbildningssystemet och vi måste vara beredda på att uppdatera perspektiven och betoningarna på dess delområden.

Enligt en enkät som Sitra, Utbildningsstyrelsen och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ genomförde våren 2021 har lärarna god beredskap och positiva attityder till vad som komma skall. Dessutom ger en ökad och alltmer ändamålsenlig användning av digitala hjälpmedel i skolornas och läroanstalternas vardag en möjlighet att studera och öva på dataekonomiska fenomen.

Dataekonomi är ett mångdimensionellt fenomen som berör precis allting, från privatpersoners val till den globala ekonomin. Det är alltså inte för inte som säkerhet och dataskydd lyftes fram i lärarenkäten, och det finns skäl för att lärstigen i dessa frågor ska börja redan i småbarnspedagogiken. Enligt Utbildningsstyrelsens syn förutsätter upprätthållandet av digital säkerhet och de egna rättigheterna att kompetensnivån höjs på bred front och skyndsamt. Enkätresultaten stärker denna syn.

Lärare och personal inom småbarnspedagogiken ska erbjudas verktyg som utgår från behoven för dataekonomiproblem för att jämlikheten i utbildning ska förverkligas.

Inom de olika delområdena i dataekonomin finns möjligheter av aldrig skådat slag med tanke på framtidens arbetsliv och företagande. Betydelsen av data i olika yrken ökar ständigt. Data kan vara ett lärobjekt och ett redskap i nästan alla läroämnen och yrkesstudier.

Utbildningssystemet har förutsättningar att svara mot framtidens utmaningar. Till exempel i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, som sträcker sig från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen lyfts barns och ungas digitalkompetensnivå och skapas en grund för att förstå dataekonomin. Inom gymnasieutbildning stärker högskolesamarbetet utvecklingen av dataekonomikompetens mer ingående. Inom yrkesutbildningen garanterar de goda förutsättningarna för arbetslivsfärdigheter inom dataekonomi av ett uppdaterat examenssystem som följer sin tid och till exempel digitala kunskapsmärken.

Dataekonomiperspektivet upprätthålls och uppdateras inte automatiskt eller utan resurser inom utbildning. Oron är att kompetensen blir fragmenterad och att jämlikheten avseende utbildning därmed inte förverkligas. Kan vi komma på metoder för att kunna ge anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning riktat, behovsorienterat stöd så att personalen och organisationerna belastas så lite som möjligt? Det bästa resultatet uppstår i ett brett samarbete, som också är källan till detta inlägg.

Sitras besökarbloggar ger röst åt framtidsaktörer inom olika områden. Skribenterna berättar nödvändigtvist inte om Sitras arbete/agenda, utan mer om sina egna tankar om aktuella ärenden som anknyter till Sitras arbete eller resultat.

Vad handlar det om?