archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Mot ett samhälle med förutsägelse­förmåga

En systemisk förändring skakar om vår offentliga förvaltning. Hur kan en av världens effektivaste förvaltningsmaskiner genom samarbete inriktas så att den gör människornas och företagens vardag smidigare? Det här söker vi lösningar på under ekosystemforumen – tillsammans.

Författare

Aleksi Kopponen

Specialsakkunnig, Finansministeriet, Offentliga förvaltningens ICT

Publicerad

Den offentliga förvaltningen genomgår en stor systemisk förändring Systemisk förändring Med systemisk förändring avses en samtidigt förändring av verksamhetsmodeller, strukturer och växelverkan mellan dessa för att skapa förutsättningar för framtida välfärd och hållbar utveckling. Öppna termsidan Systemisk förändring . Statsförvaltningen i Finland är en av världens effektivaste förvaltningsmaskiner som utför lagstadgade uppgifter. Den systemiska förändringen förutsätter dock nya ledarskaps- och verksamhetsmodeller. I stället för att utföra enskilda uppgifter ligger fokus på händelser i människornas liv och företagens affärsverksamhet.

Vilka är då dessa livs- och affärsverksamhetshändelser? – Ett helt normalt liv och helt normal affärsverksamhet, inte konstigare än så. Livshändelser är till exempel att bygga hus, skiljas, bli sjuk och få barn. Affärsverksamhetshändelser är till exempel internationalisering, konkurs och anställning av ny personal. Den systemiska förändringen styr förvaltningen i en riktning där de lagstadgade uppgifterna borde vara fokuserade på att göra händelser med anknytning till människornas vardag och företagens affärsverksamhet smidigare i stället för att utföra lösryckta uppgifter. En förvaltning som möjliggör detta beaktar således människornas och företagens verkliga behov.

Den offentliga förvaltningen är uppbyggd som en maskin som fungerar enligt föreskrifterna i lagen. Detta är å andra sidan en central utmaning. Lagen spjälkar verksamheten i åtskilliga separata uppgifter, vilka olika organisationer verkställer som enskilda uppgifter så effektivt som möjligt. Detta leder till organisationseffektivitet, inte till systemisk effektivitet. Människors liv och företagens affärsverksamhet kan inte på ett naturligt sätt spjälkas upp i tillståndsmyndigheter och förvaltningsområden, utan överskrider gränserna mellan olika sektorer.

Regeringen beslutade i samband med sin halvtidsöversyn att inleda ett två år långt projekt för att hitta nya verksamhetsmodeller och verktyg för den systemiska förändringen. Samhället bör utvecklas i form av ett sektorsövergripande samarbete, inte ur ett perspektiv som omfattar enskilda organisationers uppgifter. Med hjälp av det ekosystemforum (mer information på finska) som nu grundats påskyndas uppbyggandet av ekosystem för att göra människornas och företagens vardag smidigare.

Framtidens samhälle ska tillhandahålla tjänster på ett förutseende sätt som svarar på människornas olika livssituationer och företagens behov. Detta uppnås genom sektorsövergripande samarbete. Arbetet förutsätter en tydlig bild av företagens och människornas behov.

Under den första lösningsverkstaden som hölls i mitten av augusti behandlades ett konkret tema: ”Information som möjliggörare av affärsverksamhet och forskning, case: sekundär användning av sote-information”. I centrum stod de företag, universitet, start-ups och övriga aktörer som deltog i verkstaden och vars affärsverksamhetshändelse är att dra nytta av social- och hälsovårdsinformation i sin forskning och affärsverksamhet. När problemet granskades med utgångspunkt i affärsverksamhet, framträdde tre utmaningar:

  1. Hur ska konfidentialiteten hos medborgarnas och företagens information bevaras i ett samhälle som digitaliseras och där uppgifter om människor och företag strömmar över sektorsgränserna?
  2. Hur borde informationen tillhandahållas för att utnyttjas och vilken nytta borde människor, företag och samhället ha av allt detta?
  3. Samskapande (co-creation) fungerar inte tillräckligt bra.

För att lösa dessa utmaningar utarbetades sammanlagt åtta åtgärder, vars framskridande kan följas i Suomidigi under hösten.

Experimentet med ett ekosystemforum är i inledningsskedet och åtgärderna inom ramarna för den första lösningsverkstaden förbereds som bäst. En systemisk förändring är en upptäcktsfärd som tar tid. Färden sker i samarbete över sektorsgränserna, annars hittar vi ingen gemensam väg mot ett samhälle med förutsägelse.

Vad handlar det om?