blogg
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra presterar bäst som mångkampare

I första delen i sin bloggserie begrundar Mikko Kosonen på hur bred front framtidshuset kan och bör agera samtidigt.

Författare

Mikko Kosonen

Publicerad

Den sammanställande utvärdering av Sitra som blev färdig i september beskriver väl framtidshusets unika ställning, också internationellt sett, och uppdrag som samhällelig förändringsagent.

Sitra lyder under riksdagen, vilket gör det möjligt för organisationen att ta sig an besvärliga problem med långtgående konsekvenser samtidigt som det att Sitra har egen finansiering möjliggör risktagande på såväl den offentliga som den privata sektorns vägnar. Sitras mångsidiga verktygslåda skapar förutsättningar för att tackla komplexa fenomen i allt från att förstå problemen till att utföra praktiska försök och sprida bästa praxis.

Sitras profil kommer bäst till sin rätt i sökandet efter lösningar på systemiska utmaningar, såsom klimatförändringen, brytningsskedet i arbetslivet, den ökande ojämlikheten eller demokratikrisen, för att nämna några.

Det behövs en sådan samhällelig observatör och aktör som Sitra, som har en lång rad verktyg till hands – men på hur bred front kan och bör Sitra agera samtidigt?

Om problemen är stora och komplexa, borde Sitra då helst fokusera på ett åt gången, exempelvis på klimatförändringen? Den är ju en utmaning som på sikt hotar hela mänsklighetens existens. Vore det alltså inte motiverat att rikta alla resurser på att söka lösningar på detta?

Klimatförändringen är dessutom ett tema som genomsyrar hela samhället. Den skulle därför passa som perspektiv i allt det Sitra gör och i framtidshusets alla funktioner. Hur kan exempelvis demokrati och förvaltning eller digitalisering och lärande utnyttjas för att bäst betjäna de lösningar som klimatförändringen tarvar?

Ett branschöverskridande fokus är en styrka

Man kunde mycket väl tänka att ett sådant grepp, med ett tema i centrum, skulle ge Sitras verksamhet ett tydligt fokus och skapa synergi mellan olika funktioner. Men skulle Sitra då längre vara en samhällelig förändringsagent? Skulle kontakten till finländarnas vardag bevaras och balans mellan olika intressentgrupper i samhället kunna uppnås på samma sätt som i riksdagen? Och skulle det vara positivt om vår personal enbart bestod av klimatexperter med stor enighet och ett enögt fokus?

Utifrån min snart 12 år långa erfarenhet inom Sitra skulle jag hävda att Sitra också i fortsättningen bör vara en ”mångkampare” där de interna diskussionerna om vilken tyngd olika teman ska ges ibland slår gnistor – precis som i samhället i övrigt.

Enbart genom att parallellt tackla flera samhälleligt viktiga teman förmår Sitra utföra sitt samhälleliga uppdrag, det vill säga skapa förutsättningar för förnyelse och en bättre morgondag i Finland. Det är för detta syfte Sitra finns till. I den färska, oberoende expertutvärderingen av Sitra konstateras till vår glädje att Sitra har ”lyckats väl i sina strategiska val och utför ett högklassigt arbete”.

Jag tror starkt på att Sitra också i fortsättningen bäst betjänar vårt land genom att presentera inspirerande framtidsbilder och erbjuda lösningar på dessa inom olika samhällssektorer parallellt.

Vad handlar det om?