cases
Beräknad läsningstid 4 min

Inställningar till framtiden

Vi kan förhålla oss på många olika sätt till framtiden och till förändring. Detta verktyg hjälper dig att uppfatta vad du eller andra tänker om förändringens riktning och hur ni upplever era egna möjligheter att påverka.

Publicerad

Framtidsforskaren Fred Polak beskriver i sin bok The Image of the Future två dimensioner, enligt vilka vi kan granska våra inställningar till framtiden. Den första gäller hur vi ser utvecklingsriktningen: tror vi att framtiden är bättre eller sämre än nuet? Den andra dimensionen gäller påverkansmöjligheter: upplever vi att vi har möjligheten att påverka hur framtiden kommer att formas?

Framtidsforskarna Peter Hayward och Stuart Candy har utvecklat en workshopmetod, ”Polak-spelet”, som har en koppling till dessa två dimensioner. I den skapas av dessa två dimensioner ett fyrfält och man ber att deltagarna ska röra sig i fyrfältet till en lämplig punkt. Beroende på våra olika personligheter, bakgrunder och erfarenheter placeras deltagarna ofta i olika delar av fyrfältet. Till slut kan man diskutera varför var och en har hamnat på den valda platsen och vilka tankar andras positionering väcker.

Fyrfältet ger möjligheten att identifiera hur man ser på världen och sina egna möjligheter att påverka. Det berättar hur människan upplever sitt eget aktörskap och förhåller sig till framtiden, och därmed är det ofta en reflektion av olika såväl kulturella, religiösa, ekonomiska och politiska strukturer som personliga faktorer såsom personligheten. Både ett optimistiskt och pessimistiskt perspektiv kan antingen inspirera till att påverka eller göra människan nedslagen och passiv.

Gör så här:

Markera i lokalen två axlar och ange deras ytterligheter så att det bildas ett fyrfält i lokalen som på bilden. Om du håller workshoppen på nätet kan du genomföra fyrfältet i en lämplig samarbetsplattform, såsom i Miro eller Mural.

Be att deltagarna ska fundera över framtiden om 20 år. Upplever de att utvecklingen har gått i en bättre eller sämre riktning? Be att deltagarna ska röra på sig i lokalen till den punkt som motsvarar deras åsikt. I en nätworkshop kan du be att deltagarna skriver sitt namn eller flyttar en boll till en lämplig punkt längs längdaxeln.

Be att deltagarna ska fundera över hur de själva upplever att de kan påverka utvecklingen under de kommande 20 åren. Upplever de att deras åtgärder har någon betydelse för skapandet av en bättre framtid eller upplever de att de inte kan påverka framtiden. Be åter att deltagarna ska röra sig i lokalen eller flytta sitt namn eller en boll till en lämplig plats.

Fråga av deltagarna i olika delar av fyrfältet varför de har valt uttryckligen denna punkt i fyrfältet? Du kan också fråga vad de skulle vilja säga till eller fråga av deltagare på andra sidan av fyrfältet?

Om en punkt i fyrfältet är tom kan du fråga varför den inte kändes som en lockande plats?

Till slut kan du konstatera att vi har olika inställningar till framtiden. En del kan se framtiden som lockande, andra som hotande. Det viktigaste med att påverka framtiden är att vi förstår hur dessa attityder påverkar våra handlingar i nuet och å andra sidan hur våra handlingar i nuet påverkar hur vår framtid formas.

Vad handlar det om?