Verktyg
Beräknad läsningstid 5 min

Svaga signaler

Den här övningen ger dig tillgång till svaga signaler eller förstadier till eventuell förändring.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

 

En svag signal är ett tecken på något som är på gång eller ett första tecken på en förändring som kan komma att ha stor betydelse i framtiden (se Hiltunen 2010). Identifieringen av svaga signaler kompletterar och utmanar gestaltningen av framtida utvecklingsinriktningar som bygger på trender.

Egenskaperna hos svaga signaler är följande:

  • Nyhet: en svag signal är ett tecken på något nytt eller en ny sida av något gammalt
  • Oväntad: en svag signal är oväntad för dem som tolkar den
  • Utmanande: en svag signal tvingar en att utmana antaganden om nuläget och därför är den ofta svår att lägga märke till eller lätt att ignorera
  • Betydelse: en svag signal beskriver något som kan ha inverkan i framtiden
  • Fördröjning: en svag signal handlar om något som ännu inte är viktigt, utan kräver tid för att mogna

Liknande begrepp är bland annat tysta signaler, frön till förändring och försignaler. Ibland kombineras jokrar och svarta svanar med svaga signaler, men då är det mer fråga om plötsliga överraskande händelser eller fenomen som det kan ha funnits svaga signaler om.

Signal / Observationsfilter / Observation / Tolkningsfilter / Tolkning / Maktfilter / Handling

Vår tankemodell, olika ”filter”, inverkar på hur vi upptäcker, tolkar och utnyttjar en signal. (Tillämpning av Ilmola 2014 se bild ovan).

  1. Första steget för att hitta svaga signaler är att ha öppna sinnen och vara öppen för överraskningar. Det förutsätter också att man utmanar sina egna antaganden och åsikter, eftersom vi vanligtvis bara identifierar sådana signaler som passar in i vår världsbild. Svaga signaler kan i princip finnas var som helst, men tidningarnas förstasidor är inte det bästa stället att leta efter dem på. Bra källor är till exempel futuristiska Twitter-konton och bloggar, olika mässor och konferenser eller semesterresor. Det är bra att samla in många och mångsidiga svaga signaler, eftersom det som är intressant ofta finns i utkanten av kategorierna och i kombinationer av dem.
  2. Andra steget är att tolka och fördjupa signalerna. Det här omfattar att man funderar på och kombinerar olika konsekvenser med både andra signaler och megatrender. Man måste alltså tänka igenom signalerna från början till slut och följa den väg de stakar ut så långt som möjligt. Förutom de omedelbara konsekvenserna måste man också fundera på indirekta konsekvenser och på samband mellan konsekvenserna.

Mellan de två steg som nämns ovan finns en konflikt som är typisk för svaga signaler. Å ena sidan måste ett stort antal signaler utvecklas i stor omfattning och på ett mångsidigt sätt, och å andra sidan måste konsekvenserna av signalerna fördjupas och kombineras med det befintliga. Det är alltså fråga om en balansgång mellan bredd och djup eller mellan vaghet och tydlighet.

Hur den signal som upptäcks och tolkas utnyttjas beror dessutom på vilka olika intressen man har när det kommer till framtiden. Det beror på vad man vill lyfta fram, vad man vill tona ner, vad man tycker är relevant och nyttigt. Det här maktfiltret påverkar hur signalerna används.

Gör så här:

Fundera i gruppen på en sak, ett fenomen eller en händelse som på senaste tiden har överraskat, chockerat, känts löjlig eller otrolig? Det kan till exempel vara teknologi, en bestämmelse, en politisk åtgärd, en affärsmodell, medborgaraktivitet, forskningsresultat, en produkt eller tjänst, en idé, uppfinning, ett experiment eller en åsikt.

Skriv ner det ni har observerat på lappar och se om ni hittar några gemensamma teman bland dem.

Välj ett tema eller en signal och diskutera vad som skulle hända om det signalen beskriver skulle bli vardag. Vad kan tänkas hända härnäst och vad leder det till?

Formulera utifrån diskussionen en fråga som börjar med ”Vad händer om …” och som förändrar sättet att tänka.

Exempel:

I gruppen identifierades flera signaler och följande kunde ha något att göra med varandra:

I diskussionen kom det fram att alla signaler handlar om hur det faktum att artificiell intelligens och robotar blir vanligare och att digitala plattformar används allt mer förändrar vår uppfattning om vad som är en människa. Det blir allt vanligare att man tänker sig människan som en datamassa och ger datamassan eller maskinen mänskliga egenskaper.

Följande frågor formulerades utifrån diskussionen:

  • Vad händer om man ger maskiner mänskliga rättigheter generellt?
  • Vad händer om människans natur och hälsa definieras utifrån data i datanät?

Härnäst: utnyttja svaga signaler

Efter att ha arbetat med dem kan de svaga signalerna utnyttjas för att bygga upp en vision som kompletterar trendanalysen. De svaga signalerna hjälper till att identifiera vilka överraskningar som kan dyka upp på vägen. ”Vad händer om”-frågorna kan också användas för att utmana visioner som redan finns och för att föra fram olika sidor av dem.

Vad handlar det om?