nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Alla är intresserade av framtiden – i finländarnas önskesamhälle råder jämlikhet och klimatförändringen har hejdats

Nästan alla finländare är intresserade av framtiden. Enligt Sitras Framtidsbarometer anser majoriteten av finländarna att det är möjligt att påverka framtiden, men lite färre anser sig veta hur.

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Med tanke på att finländarna har en tendens att vara pragmatiska är det överraskande att framtiden intresserar så här pass mycket. Det finns inte en tillstymmelse till F-syndromet, dvs. att framtiden skulle uppfattas som flummig och fluffig säger Paula Laine, direktör på Sitra för funktionerna Förutsägelse och Strategi.

Finländarnas attityder mot framtiden, kännedomen om de framtida utvecklingsriktningarna, åsikterna om vem som ska inverka på framtiden och önskemålen om framtiden reddes ut i Sitras Framtidsbarometer-enkät. Kantar TNS utförde nätenkäten i januari och över 2000 finländare i åldern 15–84 år svarade på den.

Enligt enkäten är majoriteten av finländarna (88 procent) intresserade av framtiden och endast 8 procent anser att framtiden inte är intressant. En klar majoritet (83 procent) anser att det är möjligt att påverka hur framtiden utformas. Klart färre (63 procent) tror sig veta med vilka metoder det är möjligt att påverka framtiden. Den mest framträdande skillnaden i attityderna mot framtiden finns i de svarandes uppfattning om sin försörjning: sådana som upplever att de har en bra utkomst är mera intresserade av framtiden, har större tilltro till sina egna påverkningsmöjligheter och förhåller sig ivrigare till framtiden än sådana som upplever att de måste ge avkall på nästan allt.

Finländarna känner väl till megatrenderna. Klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurserna är den mest bekanta megatrenden och den betraktas som det största hotet. I kölvattnet av sysselsättningen, utbildningen och förnyelsen av socialskyddssystemet har klimatförändringen också blivit en av de viktigaste frågorna som påverkar röstningsbeteendet. Den minst kända megatrenden är spänningarna inom den internationella politiken och demokratins utmaningar. Beträffande den upplevs de egna påverkningsmöjligheterna som små. Däremot tror finländarna på tekniken: de största möjligheterna förknippas med den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet.

Megatrenderna är bekanta men med dem förknippas för närvarande lite mera hot än möjligheter. Det kunde alltså finnas behov av hoppingivande framtidsutsikter. En vår som den här då det ordnas val är det lite överraskande att den megatrend som upplevs som minst påverkningsbar gäller utmaningarna inom politiken och demokratin, begrundar Laine.

Finländarna förväntar sig stora förändringar av alla samhällsaktörer, speciellt av statsförvaltningen, kommunerna, städerna och företagen. Av de tre megatrenderna förväntas hindrandet av klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurserna leda till de största förändringarna hos alla aktörer.

I Framtidsbarometern tillfrågades finländarna också om de tre viktigaste aspekterna, som de skulle önska att förverkligades i samhället på lång sikt. I den framtid som finländarna önskar sig ligger tyngdpunkten på värderingar som karakteriserar ett nordiskt välfärdssamhälle, såsom jämlikhet, rättvisa och tolerans. I den framtid som önskas har också klimatförändringen tagits på allvar och hejdats, sysselsättningen och inkomsten är tryggade och utbildningen samt kunnandet håller hög nivå.

Vad handlar det om?