nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

ANM fortsätter arbetet med att utveckla investeringarna i samhällsutveckling efter Sitra

På arbets- och näringsministeriet grundas ett kompetenscenter för investeringar i samhällsutveckling, som fortsätter Sitras arbete med att utveckla genomslagskraftiga projekt och SIB-modellen i Finland.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Arbets- och näringsministeriets nya kompetenscenter har till uppgift att utveckla den offentliga sektorns kompetens att anskaffa resultat, utveckla marknaden för investeringar i samhällsutveckling, göra upp modeller för projektens samhälleliga nytta och öka kännedomen om nya, alternativa finansieringsmodeller. Kompetenscentret ger de olika parterna – den offentliga sektorn, projektadministratörer och tjänsteproducenter – råd i beredningen av avtal.

Det arbete inom investeringar i samhällsutveckling som påbörjades på Sitra 2014 avslutas enligt planerna i slutet av 2019. ANM har som mål att kompetenscentret ska påbörja sin verksamhet i början av 2020.

”Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling är en fortsättning på det goda arbete som utförts vid Sitra i över fem år. Investeringar i samhällsutveckling är ett bra exempel på hur vi kan arbeta för att få fram nya lösningar till exempel för att främja sysselsättningen och uppkomsten av nya finansieringsmodeller inom hela den offentliga sektorn”, konstaterar arbetsminister Timo Harakka i ANMs pressmeddelande.

Investeringar i samhällsutveckling är ett sätt att kanalisera privat kapital till projekt som syftar till positiv och mätbar samhällsnytta. För den offentliga sektorn gör investeringar i samhällsutveckling det möjligt att tillhandahålla målinriktade, effektiva tjänster och få extra resurser utan ekonomisk risk.

ANM ägare i två SIB-projektet

”Investeringar i samhällsutveckling bidrar till förnyelse av staten och kommunerna, lättar på det ekonomiska trycket för dem och gör att fokus i verksamheten läggs på förutseende verksamhet och resultat – inte på prestationer. Det är fantastiskt att det är en aktör som fortsätter det arbete som Sitra satt igång, som även har praktisk erfarenhet av investeringar i samhällsutveckling. ANM har varit en verklig föregångare när det gäller att utnyttja SIB-projekten”, understryker Mikko Kosonen, överombudsman på Sitra.

ANM är med i två resultatbaserade finansieringsavtal, det vill säga SIB-projekt. Koto-SIB, som startade 2017, främjar integration och snabb sysselsättning av invandrare i Finland. I slutet av augusti 2019 hade närmare 2 000 invandrare deltagit i Koto-SIB-programmet, varav cirka 750 hade fått sysselsättning med hjälp av det stöd de fått. Arbets- och näringsministeriets uppskattning av hur mycket staten har sparat in tack vare projektet är hela 20 miljoner euro.

Den här hösten startar ett annat arbets-SIB för att få långtidsarbetslösa i arbete. ANM har som mål att cirka 3 000 arbetssökande ska vara med under de kommande fem åren.

SIB – en form av investeringar i samhällsutveckling

Sitra inledde utvecklingsverksamhet för samhällelig investering i Finland sommaren 2014. Man bestämde sig för att bygga upp ett ekosystem för samhällsinvesteringar i Finland och främja de första praktiska experimenten, det vill säga SIB-projekten.

Ett resultatbaserat finansieringsavtal eller SIB (eng. Social Impact Bond) är ett sätt att genomföra samhällelig investering. I ett sådant finansierar investerare tjänster som främjar välfärden och bär de ekonomiska riskerna för genomförandet. Den offentliga sektorn betalar bara för resultat som överensstämmer med målen.

I Finland håller det med Sitras hjälp på att uppstå en helhet med totalt sex SIB-projekt. Förutom sysselsättning och integration var temana arbetshälsa, barn och ungdomars välmående, äldres förmåga att klara sig självständigt och förebyggande av diabetes typ 2. Dessutom pågår två projekt på miljöområdet. Läs mer om SIB-projekten på Sitras webbplats.

Våren 2019 kartlade Sitra genom en enkät den offentliga sektorns syn på investeringar i samhällsutveckling. Nästan 70 procent av de som svarat på enkäten ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att det i Finland skapas en aktör som stöder SIB-projektens genomförande efter att Sitras projekt har avslutats. Även Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering har tagit ställning för kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling.

Vad handlar det om?