archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

En ny handbok med information om införande och prissättning av servicesedlar

Publicerad

Sitra har gett ut en svenskspråkig handbok om att införa och prissätta servicesedlar. Servicesedelguiden innehåller information om nya handlingsmodeller och om hur de införs i kommunerna. Den svenskspråkiga guiden som har producerats i samarbete med Svenska Finlands folkting kan laddas ner på Sitras eller Folktingets webbplats. Den finskspråkiga guiden gavs ut i oktober 2012.

Guiden som är avsedd för kommuninvånarna och de förtroendevalda och anställda i kommunerna innehåller rikligt med information om god praxis och om verksamhetsmodeller som främjar medborgarnas valfrihet. I guiden rekommenderas ett system med servicesedlar där man bl.a. använder sig av ett avgiftstak och bestämmer servicesedelns värde på basis av inkomsterna.

 – Användningen av ett avgiftstak ökar valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna. Och i fråga om systemet med servicesedlar gäller valfriheten alla medborgare – oberoende av inkomster, säger författaren till guiden, Tuomo Melin, som är ledande expert på Sitra.

Principen om att alla medborgare är jämlika är en utgångspunkt för servicesedelguiden. Genom att använda ett avgiftstak och utgå från inkomsterna när servicesedeln prissätts och värdet på servicesedeln bestäms garanterar man att medborgarna är jämlika. Förfarandet leder också till en konkurrens med innehållet i och kvaliteten på servicen.

– När servicesedlar används på det här sättet utgör de ett viktigt verktyg för svenskspråkiga personer att utöva sin valfrihet. Servicesedeln gör det möjligt att välja en sådan serviceproducent som erbjuder kvalitativa tjänster på svenska, konstaterar Folktingets ordförande Christina Gestrin.

Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovåren trädde i kraft i augusti 2009, och servicesedeln bjuds nu ut till allt fler medborgare som är i behov av tjänster som finansieras av kommunerna. I framtiden kommer användningen av systemet att ytterligare breddas och servicesedeln kommer att vara ett alternativ för kommunerna när de tillhandahåller social- och hälsovårdstjänsterna.

En egen regelbok med anvisningar om användningen av servicesedeln i kommunerna

Kommunen bör själv utarbeta en kortfattad regelbok om de tjänster som kommuninvånarna kan få med hjälp av servicesedeln. I regelboken bör kommunen redogöra för den service och de servicehelheter som står till buds och vem som kan beviljas en servicesedel. Kommunen bör också redogöra för hur värdet på servicesedeln och priset på servicen utformas. Med hjälp av regelboken kan kommunen kontrollera de kostnader som den har på grund av verksamheten och på ett bättre sätt än tidigare planera sin egen serviceproduktion.

Melin anser att det är viktigt att kommunerna samarbetar när de utarbetar sina regelböcker.
– Man får på så vis ackumulerad erfarenhet och de goda handlingsmodellerna blir vanligare. Allt behöver inte tänkas ut på nytt i varje kommun, säger Tuomo Melin. 

Uppgifter om publikationen

Servicesedelguide – Handbok om att införa och prissätta servicesedlar (PDF)
Tuomo Melin, Turo Koila, Minna Tuominen-Thuesen och Sami Uotinen
ISBN 978-951-563-851-9 (PDF)
ISSN 1457-5736 (nätpublikation)
Sitra 303, Helsingfors 2013

Ytterligare information

Broschyr: Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar (PDF)

Tuomo Melin, ledande expert, Sitra
tfn 040 183 4158, fornamn.efternamn@sitra.fi

Johanna Lindholm, språkskyddssekreterare, Folktinget
tfn 050 569 3139, fornamn.efternamn@folktinget.fi