archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finland blir medlem i global styrgrupp för samhällelig investering

Finland har godkänts som medlem i den globala styrgruppen för samhällelig investering. Styrgruppen främjar samhällelig investering och företagarskap som relaterar till detta, och dess kärna utgörs av de ledande industriländerna G8.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Samhällelig investering är ett sätt att kanalisera kapital till företag, organisationer och projekt som eftersträvar både ekonomisk vinst och mätbar positiv samhällsnytta.

Den globala styrgruppen för samhällelig investering (The Global Steering Group for Impact Investing) grundades i augusti 2015 för att fortsätta längs stigen som utstakades av G8-ländernas tidigare arbetsgrupp (Taskforce) ”för att öka människans och planetens välbefinnande”. Arbetet leds av Sir Ronald Cohen, som är känd som kapitalinvesteringens och den samhälleliga investeringens fader.

”Jag, liksom alla styrelsemedlemmar, var mycket imponerad över er ansökan, och vill berömma er och era kollegor för de anmärkningsvärda ansträngningar ni gjort för att främja samhällelig investering i Finland”, säger Sir Ronald Cohen.

Den självständiga och oberoende styrgruppen främjar uppkomsten av en global marknad för samhällelig investering. Den utarbetar gemensamma ståndpunkter och rekommendationer, delar information och stöder de nationella marknaderna i att åstadkomma en förändring. Styrgruppen för samman påverkare och ledare från finanssektorn, affärsverksamhet, förvaltning och organisationer. De övriga medlemmarna är Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Portugal, Storbritannien, Tyskland, Uruguay, USA och EU.

”Finland har fått internationellt beröm för sin systematiska och praktiska ansats  till samhällelig investering. Genom vårt medlemskap kan vi påverka branschens utveckling på internationell nivå, men även lära oss av andra”, säger finansministeriets överdirektör Pentti Pikkarainen, som är ordförande för Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering.

Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering grundades av Sitra i december 2015, och representanter för investerare, offentliga sektorn, olika serviceproducenter och forskningsinstitut bjöds in. Styrgruppen har som uppgift att stöda ibruktagandet och utvecklingen av en ny slags finansieringsmodell i Finland.

Ute i världen utnyttjats samhällelig investering för att främja såväl samhälleliga som miljöskydds- och utvecklingsmål. I dagsläget är den globala marknaden värd cirka 120 miljarder euro.

Det resultatbaserade finansieringsavtalet Social Impact Bond (SIB) är ett exempel på samhällelig investering i praktiken. I ett sådant finansierar institutionella och privata investerare verksamhet som främjar välfärden och bär de ekonomiska riskerna som hör ihop med verksamheten. Den offentliga sektorn betalar endast för verifierade resultat.

I samband med sin halvtidsöversyn i april beslöt Finlands regering att inkludera den samhällelig investeringens SIB-modell i sin verktygslåda och använda den för att både främja sysselsättning och förebygga marginalisering bland ungdomar. Under ledning av arbets- och näringsministeriet offentliggjordes i början av juni Europas största och hela världens näst största SIB-projekt för integration med syfte att hjälpa 2 500 invandrare att hitta arbete under de tre följande åren.

Sitra har hämtat den samhälleliga investeringen till Finland och skapat en gynnsam verksamhetsmiljö för denna typ av investering i cirka tre års tid.

Ytterligare information

Pentti Pikkarainen, överdirektör, Finansministeriet, pentti.pikkarainen@vm.fi

Mika Pyykkö, projektledare, Investering med samhällseffekt, Sitra och sekretär, Styrgrupp för samhällelig investering, tfn +358 294 618 259, mika.pyykko@sitra.fi

Taru Keltanen, expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra, tfn +358 40 674 3246, taru.keltanen@sitra.fi

Vad handlar det om?