archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finns det en dold insats för cirkulär ekonomi i din kommun?

Publicerad

Sitra börjar samla in en ny lista över de mest intressanta gärningarna inom cirkulär ekonomi i kommunerna. En tävling anordnas för att få fram en lista över inspirerande lösningar för cirkulär ekonomi som kan tillämpas även på andra håll i Finland.

Är kommunerna reda att producera tjänster och en hållbar välfärd på detta nya sätt? Vilka är de mest framstegsvänliga lösningarna som redan är i bruk?

Hela samhällen står nu inför en ny tidsepok. Cirkulär ekonomi är ett svar på hur man kan bli kvitt överkonsumtion. I framtiden kommer vi inte längre att ständigt producerar mer varor, utan konsumtionen kommer att bygga på användning av tjänster: att dela, hyra, återanvända och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter.

Hur svarar kommunerna på denna utmaning? Har cirkulär ekonomi beaktats i kommunens strategi och upphandlingar? Tillämpar kommunen lösningar för cirkulär ekonomi i sin egen verksamhet, och känner invånarna och företagen till möjligheterna med cirkulär ekonomi?

Listan som samlas under hösten och publiceras våren 2018 kommer att presentera de mest intressanta gärningarna och lösningarna för cirkulär ekonomi i kommunerna. Plats på listan kan exempelvis få en verksamhet som är förenlig med cirkulär ekonomi, en enskild åtgärd eller gärning, ett servicetekniskt utvecklingsarbete eller en långt utvecklad innovation från olika delar av det kommunala fältet. Vi vill att den bästa praxisen ska spridas även till övriga Finland. Föreslå en gärning i din kommun till listan via denna länk! De bästa gärningarna belönas med priser på vartdera 10 000 euro.

Tävlingskriterier

Bidragen utvärderas enligt delområde men i alla kategorier värdesätts följande:

  1. Lösningen bör vara skalbar,
  2. fördelarna bör kunna påvisas (ekonomiska fördelar, miljöhänsyn, välfärd),
  3. lösningen bör vara intressant (out-of-the-box-tänkande, nya verksamhetssätt inom cirkulär ekonomi, samarbete över sektorgränser) och
  4. den bör främja cirkulär ekonomi.

Hur kan man gå med?

Tävlingen är öppen för kommuner och samkommuner. En kommun eller en intresseenhet till kommunen kan stå bakom den föreslagna gärningen, men det ska vara en kommun eller en samkommun som lämnar in ansökan. En kommun kan delta i tävlingen med ett eller flera bidrag, men varje bidrag kan bara ingå i ett delområde.

Tävlingen går ut på att hitta de mest intressanta gärningarna med anknytning till cirkulär ekonomi i kommunerna och den utlyste på ett evenemang som höll den 13 september 2017 kl. 10.30–11:15 på Kommunmarknaden.

Bidrag kan lämnas in fram till kl. 16.00 den 30 november 2017 på ett webbformulär. Bidrag som inlämnats efter tävlingstidens utgång beaktas inte.

På webblanketten ska deltagaren kort beskriva den mes intressanta gärningen inom cirkulär ekonomi, vem som står bakom gärningen, vilket problem gärningen löser och vilka fördelar gärningen har för a) kommunen som en helhet, b) kommuninvånarna och c) kommunens organisation.

Teamet Cirkulär ekonomi på Sitra går igenom bidragen i december–januari. Priserna offentliggörs våren 2018.

Frågor och kommentarer som gäller tävlingen kan skickas till adressen kiertotalous@sitra.fi.

Tävlingsreglerna finns här.

Hur går vi vidare?

Målet är att få fram kommunernas mest intressanta gärningar och idéer i anslutning till cirkulär ekonomi och att dokumentera en stor mängd åtgärder fram till slutet av 2019. Skalbarheten hos de bästa lösningarna utvärderas och på samma gång fattas beslut om eventuella fortsatta åtgärder. Målet är att skala de bästa lösningarna så att de kan tillämpas i kommuner över hela Finland.

Mer information om de mest intressanta gärningarna för cirkulär ekonomi i kommunerna finns på projektets egen webbsida.

Vad handlar det om?