nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Konsumenten ser inte de följder en ökad användning av data har på energiförbrukningen och miljön

Etlas och Aalto-universitets undersökning, som Sitra finansierar, erbjuder ny information om tillgänglig data om el- och energikonsumtionen inom informationssektorn i Finland och Europa. De finländska konsumenternas användning av data ökar kraftigt men miljökonsekvenserna kan inte bedömas uttömmande med hjälp av den aktuella informationen.

Författare

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Av undersökningen, som Etla och Aalto-universitet genomförde på uppdrag av Sitra, framgick att informationssektorns användning av elektricitet stiger i Finland. Sektorns elförbrukning ökade med nästan 14 procent i Finland under 2011–2017. Ökningen förklaras av den ökade internettrafiken: både konsumenterna och industrin använder sig allt mer av digitala tjänster. 

Internettrafiken har ökat i Finlands nätverk i medeltal 43 procent åren 2011–2017. Detta betyder att internettrafiken har nästan ökat niodubbelt under granskningsperioden Användningen av mobildata igen har ökat ännu snabbare: i genomsnitt 72 procent årligen, vilket motsvarar 25-gånger trafikens ökning.  

Mobildatans andel av den totala dataanvändningen i Finland är cirka 29 procent vilket är 10 procentenheter högre än i genomsnitt i världen.  

Den ökade dataanvändningen syns emellertid inte i konsumenternas elräkningar. Trots att användningen av mobildata har ökat explosionsaktigt har den årliga ökningen av elförbrukningen för konsumenternas elapparater varit endast 2,4 procent åren 2011–2017. Konsumenternas elapparater som analyserades i undersökningen omfattade bland annat telefoner, televisionsapparater och datorer men inte belysning, uppvärmning eller bastur.  

Energiförbrukningen för en strömningstjänst som en konsument använder i Finland kan vara utlokaliserad i en datacentral på andra sidan jordklotet om vars energiförbrukning det inte finns någon offentlig information. Sålunda kan energiförbrukningen ledas till ett land där elproduktionen orsakar mer utsläpp än i Finland. 

”Utgående från forskningsrönen är det klart att en betydande ökning av dataanvändning i ett större sammanhang också innebär ökad energiförbrukning. Det är emellertid ytterst svårt att med hjälp av tillgänglig data uppskatta energiförbrukningen från till exempel en finländsk konsuments dataanvändning – endast en liten del av förbrukningen syns i den finländska ICT-sektorns statistik”, säger Etlas ledande forskare Timo Seppälä. 

I undersökningen uppskattas att dataanvändningen i Finland har saktat av efter år 2017. Åren 2018–2019 steg dataanvändningen med 20 procent årligen. Mobildatan och elförbrukningen växte lika snabbt. 

Det behövs mer aktuell information om el- och energiförbrukningen inom informationssektorn  

I undersökningen kartlades vilket slag av data om informationssektorns el- och energiförbrukning som tillhandahålls. Till skillnad från tidigare uppfattningar ger Statistikcentralens och Eurostats material tämligen övergripande landspecifika uppgifter om energi- och elförbrukningen inom informationssektorn.  

När det gäller att utreda digitaliseringens miljökonsekvenser är bristerna i uppgifterna emellertid betydande. En stor del av användningen av digitala tjänster klassificeras inte till informationssektorn utan till andra branscher som utnyttjar digitala lösningar. Insamlingen av data om energiförbrukningen är inte aktuell: de för tillfället färskaste tillgängliga uppgifterna är från år 2017. Dessutom är tillgången till uppgifter och nyckeltal om både offentliga och om privata datacentraler begränsad. 

“Digitaliseringen kan bidra till en lösning av hållbarhetskrisen och påskynda cirkulärekonomin Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi men den negativa sidan är den ökande konsumtionen av energi och material. Samhället digitaliseras med otrolig fart och vi måste kunna styra utvecklingen i den riktning vi vill. För detta behövs kunskap om var vi ni befinner oss med tanke på sektorns el- och energiförbrukning”, säger Sitras expert för cirkulär ekonomi Lotta Toivonen. 

Av undersökningen framgår att det inte är möjligt att få en tillräcklig bild av informationssektorns el- och energiförbrukningen, koldioxidneutralitet och annan användning av resurser genom att analysera företagens och staternas siffror. Leverans- och värdekedjorna breder ut sig runt om i världen och dataanvändningen som pågår till exempel i Finland kan förbruka endast mycket lite energi i Finland.  

Genom att analysera leverans- och värdekedjorna kan vi bättre förstå företagens och staternas resursanvändning och branschens koldioxidneutralitet. En sådan analys bidrar också till att förstå hur mycket av konsumenternas el- och energikonsumtion som är utlokaliserad utanför Finlands gränser.

I Etlas och Aalto-universitetets undersökning Informationssektorns energi- och elkonsumtion i Finland utreds vilket slag av information som finns tillgänglig om informationssektorns energi- och elkonsumtion och hur informationen kan samlas in. Undersökningen har tagits fram som en del av Sitras arbete kring cirkulär ekonomi och forskningsprojektet om den digitala omvälvningen inom industrin som finansieras av Finlands Akademi. 

 

Vad handlar det om?