nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Pilotprojekt inleds i Södra Karelen: Kan robotsamtal stöda spårningen av coronaviruset?

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) utreder hur processerna inom hälso- och sjukvårdssystemet borde utvecklas för att effektivt spåra coronavirusets smittkedjor. Sitra startar, koordinerar och finansierar pilotprojektet.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati, Sitra

Publicerad

I Eksote inleds i juni ett pilotprojekt där de nuvarande verksamhetsmodellerna inom hälso- och sjukvården utvärderas och en ny verksamhetsmodell utvecklas för spårningen av coronavirusets smittkedjor. I projektet tas information om spårningsprocessen fram, som senare kan utnyttjas även i det riksomfattande utvecklingsarbetet. I pilotprojektet beaktas inte bara de kommande faserna av den nuvarande epidemin utan även eventuella framtida epidemier och pandemier.

”I pilotprojektet testas en ny verksamhetsmodell för att spåra smittade i samarbete mellan yrkespersoner och klienter. Målet är att göra arbetet med smittspårningen mera funktionellt och tillförlitligt. Under pilotprojektet bedöms om behovet av personalresurser minskar genom att tid frigörs för patientarbete ”, berättar Merja Tepponen, utvecklingsdirektör för Eksote.

Eksote har fungerat som föregångare inom social- och hälsovården redan i tio år i och med integreringen av social- och hälsovården sedan 2010. Pilotprojektet är en fortsättning på Eksotes långsiktiga utvecklingsarbete.

Strategin testaspåra – isolera – behandla, som nu används i Finland, är en metod som gör det möjligt att bryta smittkedjorna och för friska personer och personer som har uppnått immunitet att tryggare återgå till vardagen. För att strategin ska fungera kräver den mer utvecklade sätt att spåra och förmedla information, så att hälso- och sjukvårdens begränsade resurser kan riktas effektivt. Bland annat i statsrådets publikation Talouspolitiikan strategia koronakriisissä hänvisades nyligen till en ökning av spårningskapaciteten.

Pilotprojektet genomförs i samarbete mellan Eksote, ICT-bolaget 2M-It Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Digitaliseringen möjliggör effektivare resursanvändning inom social- och hälsovården

Digitalisering och robotisering kan föra med sig nya automatsamtalsliknande möjligheter för spårning. De kan prövas och utnyttjas till exempel i kontakten med personer som exponerats eller som möjligtvis har exponerats. Med tekniken som införs i spårningsfasen skapas en automatiserad, effektiv och skalbar verksamhetsmodell för den människocentrerade spårningsprocessen. Vasa sjukvårdsdistrikt börjar nästa vecka ett pilotprojekt genom vilken användningen av spårningsapplikationen Ketju piloteras och som Eksotes pilotprojekt drar nytta av.

Pandemin uppdagade behov av att utveckla såväl tjänsterna som den informationsförvaltning som stöder dem. Dessa lärdomar bör omsättas i praktiken. Digitaliseringen ger möjligheter till nya lösningar då social- och hälsovårdstjänsterna ordnas, men det är krävande att genomföra de nödvändiga förändringarna i en komplicerad verksamhetsmiljö.

2M-IT:s roll är att möjliggöra utvecklingen av verksamheten och digitaliseringen inom social- och hälsovården, bland annat genom de experiment som genomförs som samarbetsprojekt.

”2M-It utvecklar tjänsterna tillsammans med hälso- och sjukvårdsorganisationerna i deras verksamhetsmiljö, varvid tjänsterna stöder yrkespersonernas arbete. På så sätt har social- och hälsovårdspersonalen tillgång till system och tjänster som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva”, berättar Jari Nevalainen, verkställande direktör för 2M-It.

Sitra, som länge arbetat med att förnya hälso- och sjukvården, startar, koordinerar och finansierar pilotprojektet. Antti Kivelä, direktör för Sitras tema Förnyelseförmåga, påminner om att det är viktigt med en helhetsbetonad förnyelseförmåga, eftersom tekniken och spårningsapplikationerna enbart har en liten inverkan om man inte samtidigt säkerställer att hela processen testa – spåra – isolerabehandla fungerar. Samtidigt är det skäl att fördomsfritt också fundera på helt nya verksamhetsmodeller, såsom utnyttjandet av automatiserade samtal som en del av serviceprocessen. Sitra har nyligen finansierat experiment där man testar hur robotsamtal fungerar i Kuhmoinen, Lovisa och Riihimäki.

”I den offentliga debatten har man hittills fäst största vikt vid om personalresurserna räcker till för att spåra smittkedjor och hålla kontakt med människor. Både mobilapplikationen och de automatiserade samtalen kan vara sätt att rikta begränsade personalresurser förnuftigt under undantagsförhållanden ”, säger Kivelä.

Mer information:

Merja Tepponen, utvecklingsdirektör för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, tfn 0400 655 197

Jari Nevalainen, verkställande direktör för 2M-It Oy, tfn 050 383 9455

Arja Pesonen, styrelseordförande för 2M-It Oy, tfn 050 409 0755

Antti Kivelä, direktör, temat Förnyelseförmåga, Sitra
tfn 040 482 7435

Samkommunen för Södra Karelens social- och hälsovård Eksote har sedan 2010 ordnat integrerade hälsotjänster och tjänster för äldre, familje- och socialtjänster samt rehabiliteringstjänster som främjar funktionsförmågan för de drygt 128 000 invånarna i landskapet. Eksote har för närvarande cirka 100 verksamhetsställen som kan användas av alla invånare i södra Karelen oberoende av hemkommun. Södra Karelens centralsjukhus ansvarar för den specialiserade sjukvården. Första insatsen och den prehospitala akutsjukvården ordnas tillsammans med räddningsväsendet. Eksote är landskapets största arbetsgivare och antalet anställda är cirka 5 000.

2M-It Oy är Finlands största offentligt ägda bolag med fokus på informations- och kommunikationstekniska tjänster och lösningar inom social- och hälsovården. Våra lösningar underlättar social- och hälsovårdspersonalens dagliga arbete inom 15 sjukvårdsdistrikt.

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. Sitra har länge arbetat med att förnya social- och hälsovården och skapar som bäst förutsättningar för en rättvis dataekonomi. Sitra var också med om att styra EU:s datastrategi som betonar individens rättigheter under Finlands EU-ordförandeskap.

Kontakta oss

Vad handlar det om?