nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Världens första kalkylator för koldioxidavtryck som skräddarsytts för organisationer underlättar klimatåtgärder

Organisationer och föreningar kan nu utreda klimateffekterna av sin verksamhet med en ny kalkylator för koldioxidavtryck som skräddarsytts för organisationer. Lösningen som utvecklats av Helsingfors universitet och Sitra hjälper organisationer att verifiera och minska utsläppen.

Författare

Sanna Autere

Publicerad

Enligt uppgifter är kalkylatorn som utvecklats av projektet Hiilifiksu järjestö (Koldioxidsmart organisation) som finansieras av Sitra den första som uttryckligen tagits fram för organisationer. Konsumenterna kan räkna ut sitt koldioxidavtryck till exempel med Sitra Livsstilstestet, och investerare och företag kan följa koldioxidavtrycket för Helsingforsbörsen som utretts av Sitra. Projektet för att utveckla en kalkylator för organisationer leddes av professor Markku Kanninen, expert på klimatförändringen med lång erfarenhet. Kanninen deltog även i att skriva FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport som gavs ut i oktober.

Parisavtalet och de Globala målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030 förutsätter av alla aktörer omedelbara och konkreta klimatåtgärder. I Finland finns över 100 000 registrerade föreningar med mycket brett verksamhetsområde, men tidigare har man inte tagit hänsyn till organisationssektorns möjligheter att främja klimatansvar.

”Vi har sammanställt den bästa vetenskapliga informationen om klimatutsläpp och bearbetat den till en kalkylator som är enkel att använda. Förhoppningsvis uppmuntrar informationen organisationerna att utveckla sin verksamhet så att den blir mer utsläppssnål och så att klimatåtgärder blir en naturlig del av alla organisationers verksamhet”, säger professor Kanninen.

”Före projektet Hiilifiksu järjestö hade få organisationer i Finland tagit reda på sitt koldioxidavtryck. Det har varit glädjande att se hur nyttig organisationerna har upplevt att kalkylatorn är och att de börjat använda den. Föregångarorganisationer som utrett klimateffekterna av sin verksamhet kan föregå med gott exempel i kampen mot klimatförändringen och även uppmuntra beslutsfattare till en ambitiösare klimatpolitik”, säger Markus Terho, chef för Sitras projekt En hållbar vardag.

I och med att organisationerna använder kalkylatorn får de en tydligare bild av från vilka källor och hur pass mycket utsläpp deras verksamhet ger upphov till. Organisationernas koldioxidavtryck uppstår ofta av verksamhetslokalernas energiförbrukning, resor, upphandlingar, tjänster och organisering av evenemang.

Beräkning av koldioxidavtrycket som en del av organisationernas rapportering

Organisationerna har en central roll som motor för förändringar i samhället. Under sitt liv är 75 procent av finländarna medlemmar i någon förening, och föreningarna har en nyckelroll då vi söker sätt för att förvandla det finländska samhället till ett kolneutralt samhälle.

”Vi upplevde att kalkylatorn var nyttig och ska räkna ut vårt koldioxidavtryck även i fortsättningen alltid efter att bokslutet slutförts. Så får vi en uppfattning om vilka beslut och ändringar i vår verksamhet som påverkar vårt koldioxidavtryck”, säger Taina Vallander, chef för STTK:s samhällsansvar.

STTK som var bland de första att testa den nya kalkylatorn har ingått ett åtgärdsåtagande om att årligen följa upp sitt koldioxidavtryck. Projektet Hiilifiksu järjestö uppmuntrar alla organisationer att handla likadant.

”Även om frågor som gäller hållbar utveckling har stått på STTK:s agenda för påverkan, har vi inte tidigare samlat in data om vår egen verksamhet. Detta var ett utmärkt sätt att även väcka våra samarbetspartner för att bli medvetna om vilka nyckeltal en koldioxidsmart organisation behöver i framtiden. Endast genom jämförbara uppgifter uppstår en genuin möjlighet att bedöma den egna verksamheten och söka utsläppssnåla lösningar”, säger Vallander.

Även andra organisationer som räknat ut sitt koldioxidavtryck efterlyser jämförbar data.

”Olika instansers uppskattningar till exempel om koldioxidavtrycket för flyg varierar mycket, så flygbolagen behöver ett standardiserat sätt att räkna ut utsläpp. Volontärorganisationer eller enskilda konsumenter har nödvändigtvis inte tid att söka information om olika tjänsters och produkters koldioxidavtryck, och man får inte lägga ett för stort ansvar på konsumenterna”, säger Anu Juvonen, verksamhetsledare för Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo rf.

Flygresornas stora andel av koldioxidavtrycket för organisationen som arbetar internationellt har fått Demo rf att fundera över utsläppssnålare alternativ, såsom videomöten, tågresor i stället för flygresor samt kompensation av flygutsläpp.

”Finansierarna skulle mycket väl kunna förutsätta att organisationer ska rapportera om sitt koldioxidavtryck och även själva ta på allvar verifieringen av klimateffekter. Nu har organisationerna möjligheten att ta klimatansvar, och alla borde delta”, konstaterar Juvonen.

”Vi behöver den gemenskap som organisationerna medför och positiva sätt att tillsammans göra klimatgärningar såväl i hemmet och skolan som på arbetet och fritiden. I och med inspirerande exempel kommer förhoppningsvis en allt större grupp med i det gemensamma klimatarbetet”, säger Terho från Sitra.

Den nya kalkylatorn för koldioxidavtryck som skräddarsytts för organisationer kan laddas ner via Hiilifiksu järjestö-projektets webbplats.

De organisationer som testat kalkylatorn berättar hur beräkning av koldioxidavtrycket leder organisationssektorn mot klimatansvar på ett evenemang, där resultaten från projektet Hiilifiksu järjestö ges ut i Helsingfors onsdagen 14.11 kl. 9.15–11.30. I evenemanget deltar bland annat Tom Böhling, prorektor vid Helsingfors universitet, Sanna Vesikansa, biträdande borgmästare i Helsingfors, professor Markku Kanninen och koldioxidsmarta organisationer.

Mer information

  • Projektkoordinator Anna Jaurimaa, Helsingfors universitet, tfn 050 556 0437, anna.jaurimaa@helsinki.fi
  • Expert Saara Rimon, Sitra, tfn 050 502 7881, saara.rimon@sitra.fi
  • Kommunikationsexpert Sanna Autere, Sitra, tfn 050 331 7510, sanna.autere@sitra.fi
Kontakta oss

Vad handlar det om?