ordbok

Total icke-försämring

Ett tillstånd där den övergripande inverkan av mänsklig verksamhet inte längre bidrar till försämringen av den biologiska mångfalden. Ofta används även den engelskspråkiga termen ”No Net Loss” (NNL), dvs. ingen nettoförlust för biologisk mångfald. Nettoförlusten avstannar när åtgärder som stärker den biologiska mångfalden (såsom ekologiska kompensation) balanserar försämringar efter att man enligt skadelindringshierarkin först har genomfört alla nödvändiga åtgärder för att helt undvika eller minimera naturskador.