Ansökan: Kommuninvånarnas deltagande i planering av kommunens ekonomi

Vi söker två kommuner för att testa nya sätt att engagera kommuninvånarna i att delta i planeringen av kommunens ekonomi. Denna sida innehåller information om villkoren och kriterierna för finansieringsansökan samt dess tidsplan. Ansökningstiden för försöket slutar 14.6.2023.

Vad handlar det om?

Sitra öppnar en finansieringsansökan, vars syfte är att genom försök få bevis på kommuninvånarnas deltagande i planeringen av kommunens ekonomi, för att stärka en långsiktig och hållbar ekonomisk förvaltning.

I försöket sätter kommunen slumpmässigt ihop en kommuninvånarpanel som stöder upprättandet av budgeten och/eller ekonomiplanen för 2024 i samband med den normala budgetprocessen. Panelen ska ha tillgång till tillräckliga ekonomiska data och andra centrala uppgifter.

Panelen överväger olika alternativ och tar utifrån kommunens strategi ställning till valet av bästa åtgärder eller utvärderingen av tidigare åtgärder. Man kan också ordna en öppen kommuninvånarenkät eller en invånarkväll/kvällar som stöd för panelens arbete.

Försöken genomförs under 2023, med tonvikt antingen på våren eller hösten.

Sitra stöder försöken med en finansieringsinsats som riktas till kommunens arbete och upphandlingar, med metodkunskap samt med arbetsinsatsen av en konsult som stöder panelens arbete.

Samtidigt upprättar vi också ett utvecklingsnätverk för alla kommuner och aktörer inom sektorn som är intresserade av temat. I fortsättningen är resultaten av försöken tillgängliga för alla kommuner.

Instruktioner

Vem kan ansöka?

Vi söker två ganska små och flexibla kommuner (högst 20 000 invånare) som båda genomför sitt eget försök.

Kommunen kan delta i finansieringsansökan med en eller flera olika ansökningar som uppfyller bedömningskriterierna. Till försöket utses högst ett projekt per kommun.

Vad förväntar vi oss av försöken?

Vi utvärderar ansökningarna med hjälp av följande kriterier:

Försöket kan vara kopplat till planering av ekonomin eller utvärdering av dess genomförande till exempel i samband med upprättandet av budgetramar, en sammansatt budget, balanseringslösningar eller utvärderingsberättelsen eller på något annat intressant sätt.

Sitra avgör vilka sökande som utses. Sitra kan anlita externa sakkunniga som stöd vid utvärderingen av ansökningarna.

Finansieringsbeloppet

Finansieringen av försöken uppgår till högst 30 000 euro per projekt, för två olika försökskommuner.

Storleken på det stöd som beviljas av Sitra kan utgöra 50–100 procent av kostnaden av det försök som genomförs av kommunen.

Med den finansiering som beviljas utifrån finansieringsansökan och ett positivt finansieringsbeslut kan man endast täcka sådana projektkostnader som definieras i bilagan för uppföljning och kostnader som gäller Sitras finansieringsprojekt.

Sitra ersätter inte sökandena för ansökningskostnader eller några andra kostnader som gäller finansieringen.

Hur kan man ansöka?

  1. Läs noggrant igenom anvisningar och regler för finansieringsansökan (på finska) samt bilagorna (under). Fyll i ansökningsblanketten (på finska) och skicka den till Sitra till pauli.saloranta@sitra.fi. Bifoga till blanketten en fritt formulerad preliminär försöksplan (max 2 A4-sidor) och en ifylld kostnadsberäkningsblankett. Av försöksplanen ska åtminstone framgå de saker som uppfyller utvärderingskriterierna.
  2. Vi ordnar för sökanden så snabbt som möjligt ett distansmöte med Sitramedarbetare där vi närmare diskuterar ansökan och detaljerna av den eventuella finansieringen.
  3. Sitra utser försöksdeltagarna enligt tidsplanen. De sökande som utses till försöken gör upp en preciserad projektplan, och man fattar utifrån planen finansieringsbeslut och ingår finansieringsavtal mellan Sitra och sökanden.
  4. De sökande som inte utses till försöken bjuds in till ett frivilligt utvecklingsnätverk. Vi meddelar separat om nätverkets sätt att arbeta.

Tidsplan

3/2023

Finansieringsansökan öppnar 17.3.2023.

Ansöka nu!

6/2023

Den sista ansökningsdagen för försöket som sker främst under hösten är 14.6.2023.

Urvalen görs senast 20.6.2023.

12/2023

Försöken upphör i slutet av 2023.

Kontakta oss

personer
Pauli Saloranta
Expert, Nya sätt att påverka

Vad handlar det om?