ARBETSLIVSPRIS

Arbetslivspriset utdelades för sista gången 9.5.2017 och temat för den öppna ansökningen var viljestyrka. Nio arbetsplatser valdes ut till finalen. Deras metoder har samlats till recept för förnyelse av arbetslivet.

ARBETSPLATSERNA SOM BELÖNADES 2017

Plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Nio recepten för förnyelse av arbetslivet

De arbetsplatser som valts ut till finalen har samlat sina egna lärdomar till recepten för förnyelse av arbetslivet. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Totalt 99 utmärkta sökande aspirerade på arbetslivspriset som i vår delas ut för sista gången. Nio arbetsplatser valdes ut till finalen vars metoder har samlats till recept för förnyelse av arbetslivet.

På de arbetsplatser som ska tilldelas ett pris har man tillsammans sett över arbetet och arbetssätten så att de blir resultatrikare och stöder arbetsförmågan. På arbetsplatserna har man tagit i bruk djärva förslag alltifrån smarta blöjor till kockars sångstund eller köpt en husbil för arbetsresor. Ledningen har själv gett sig in i spelet genom att hoppa i en avloppsbrunn eller delta i vårdarbete. De anställda har varit flexibla när det gäller arbetstidsarrangemang och cheferna har erbjudit möjlighet till självständig planering av arbetsskiften. Mottot har snarare varit ”låt gå” än ”det blir ändå ingenting av det”.

Priserna delades ut på ett evenemang (på finska) med anknytning till arbetshälsa 9.5.2017.

VAD HANDLAR DET OM?

Finlands arbetslivspris uppmuntrar arbetsgemenskaper att se över och utveckla sin verksamhet med hjälp av inspirerande exempel. Idoga ansträngningar för arbetshälsan ökar produktiviteten, förbättrar kvaliteten på produkterna och tjänsterna samt minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

År 2017 beviljades erkännandet åt arbetsplatser som har viljestyrka att främja arbetshälsan och ett bra arbetsklimat, och där man löser problem i konstruktiv anda. De arbetsplatser som belönas är till exempel arbetsplatser där man främjar livslångt lärande, kompetensutveckling, att de anställda orkar i arbetet och därigenom är länge i arbetslivet – oavsett i vilken ålder de anställda är. Det kan handla om arbetssätt, god praxis eller en social innovation som arbetsgemenskapen fått att fungera i praktiken.

Vad gör vi?

Arbetslivspriset utdelades för sista gången 2017 och temat för den öppna ansökningen var viljestyrka. Erkännandet beviljas 5–10 arbetsplatser. Även allmänheten kan rösta på den mest inspirerande arbetsgemenskapen. Ett pris uppgår till högst 30 000 euro.

Beslutet om mottagare av erkännandet fattas av fondens grundare social- och hälsovårdsministeriet och Sitra efter att de har hört Arbetarskyddsfonden. Prisets beskyddare är republikens president.

Vad är på gång?

År 2017 var temat viljestyrka. Vi var ute efter exempel på hur man genom sitt eget agerande kan anpassa sig till en föränderlig värld.

Kriterier för erkännandet:

 • Vi söker genomslagskraft
  Nyttan med verksamheten är uppenbar och kan påvisas (t.ex. ökad kompetens, positivitet, sysselsättning, verksamhet som främjar arbetsförmågan).
 • Vi sporrar till förnyelse
  De belönade berättelserna om verksamhetsmetoder, bästa praxis eller sociala innovationer sporrar andra att förnya sig och eftersträva en kvalitativt och ekonomiskt bättre framtid. Attityder och exempel kan inspirera andra, även om den praktiska verksamheten inte kan tillämpas direkt på den andra organisationen.
 • Vi söker ivriga budbärare
  Representanter för arbetsgemenskapen är ivriga att öppet dela sin egen berättelse för andra och aktivt sprida sitt budskap.

Tidtabell

 • Priset kunde sökas av finländska arbetsgemenskaper 2.1.–15.2.2017.
 • En arbetsgrupp bestående av sakkunniga från SHM och Sitra intervjuade en del av kandidaterna utifrån ansökningarna.
 • Utifrån ansökningarna och intervjuerna gjorde arbetsgruppen en framställan till ledningsgruppen för Fonden för arbetslivspris (SHM, Sitra och Arbetarskyddsfonden), som utsåg finalister.
 • Berättelserna och erfarenheterna av 9 finalister sammanfattades för en omröstning bland allmänheten.
 • Vilket exempel inspirerade andra att utveckla arbetslivet? Allmänheten kunde rösta på den mest inspirerande arbetsgemenskapen 20.4.–3.5.
 • Priserna delades ut på ett evenemang med anknytning till arbetshälsa 9.5.2017.

Beställ nyhetsbrevet om Viljestyrka-ansökan.

Vem är med?

Fonden för arbetslivspris har grundats av social- och hälsovårdsministeriet och Sitra. Fonden hade 300 000 euro i startkapital. Hälften kom från Sitra och hälften från social- och hälsovårdsministeriet, som anvisade Carl Bertelsmann -stiftelsens erkännande till Finland på 150 000 euro för detta ändamål. Sitra förvaltar fondens medel. Enligt planen ska medlen användas före utgången av år 2017.

Vad har man fått till stånd?

Priset har beviljats fyra gånger sedan år 2008 till arbetsgemenskaper eller personer som på ett särskilt meriterat sätt ökat äldre personers arbetshälsa eller främjat långa yrkeskarriärer. De arbetsplatser som belönats tidigare har lyckats bevara arbetstillfällen och hjälpa äldre anställda att orka i arbetet.

Priset har delats ut fyra gånger enligt följande:

 • 2008 professor Juhani Ilmarinen
 • 2010 Ruoka-Saarioinen Oy:s fabrik i Sahalax samt Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf gemensamt
 • 2013 Berner Ab
 • 2015 Pipeline Finland Oy och Kankaanpää stad
 • 2017
  Anninpirtti, Sastamala
  Grundskyddet i Svartså, barnskyddet i Mäntsälä och Borgnäs
  Joensuu stad, som röstades allmänhetens favorit
  Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Sulkava
  Maustaja Oy, Pyhäntä
  Skanska Oy, Tammerforsenheten
  Södra Karelens räddningsverk
  Tupahoiva Oy, Sastamala
  Åbo universitet

 

AKTUELLT

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?