ARBETSLIVSPRIS

Arbetslivspriset utdelades för sista gången 9.5.2017 och temat för den öppna ansökningen var viljestyrka. Nio arbetsplatser valdes ut till finalen. Deras metoder har samlats till recept för förnyelse av arbetslivet.

ARBETSPLATSERNA SOM BELÖNADES 2017

Plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Nio recepten för förnyelse av arbetslivet

De arbetsplatser som valts ut till finalen har samlat sina egna lärdomar till recepten för förnyelse av arbetslivet. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Totalt 99 utmärkta sökande aspirerade på arbetslivspriset som i vår delas ut för sista gången. Nio arbetsplatser valdes ut till finalen vars metoder har samlats till recept för förnyelse av arbetslivet.

På de arbetsplatser som ska tilldelas ett pris har man tillsammans sett över arbetet och arbetssätten så att de blir resultatrikare och stöder arbetsförmågan. På arbetsplatserna har man tagit i bruk djärva förslag alltifrån smarta blöjor till kockars sångstund eller köpt en husbil för arbetsresor. Ledningen har själv gett sig in i spelet genom att hoppa i en avloppsbrunn eller delta i vårdarbete. De anställda har varit flexibla när det gäller arbetstidsarrangemang och cheferna har erbjudit möjlighet till självständig planering av arbetsskiften. Mottot har snarare varit ”låt gå” än ”det blir ändå ingenting av det”.

Priserna delades ut på ett evenemang (på finska) med anknytning till arbetshälsa 9.5.2017.

VAD HANDLAR DET OM?

Finlands arbetslivspris uppmuntrar arbetsgemenskaper att se över och utveckla sin verksamhet med hjälp av inspirerande exempel. Idoga ansträngningar för arbetshälsan ökar produktiviteten, förbättrar kvaliteten på produkterna och tjänsterna samt minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

År 2017 beviljades erkännandet åt arbetsplatser som har viljestyrka att främja arbetshälsan och ett bra arbetsklimat, och där man löser problem i konstruktiv anda. De arbetsplatser som belönas är till exempel arbetsplatser där man främjar livslångt lärande, kompetensutveckling, att de anställda orkar i arbetet och därigenom är länge i arbetslivet – oavsett i vilken ålder de anställda är. Det kan handla om arbetssätt, god praxis eller en social innovation som arbetsgemenskapen fått att fungera i praktiken.

Vad gör vi?

Arbetslivspriset utdelades för sista gången 2017 och temat för den öppna ansökningen var viljestyrka. Erkännandet beviljas 5–10 arbetsplatser. Även allmänheten kan rösta på den mest inspirerande arbetsgemenskapen. Ett pris uppgår till högst 30 000 euro.

Beslutet om mottagare av erkännandet fattas av fondens grundare social- och hälsovårdsministeriet och Sitra efter att de har hört Arbetarskyddsfonden. Prisets beskyddare är republikens president.

Vad är på gång?

År 2017 var temat viljestyrka. Vi var ute efter exempel på hur man genom sitt eget agerande kan anpassa sig till en föränderlig värld.

Kriterier för erkännandet:

Tidtabell

Beställ nyhetsbrevet om Viljestyrka-ansökan.

Vem är med?

Fonden för arbetslivspris har grundats av social- och hälsovårdsministeriet och Sitra. Fonden hade 300 000 euro i startkapital. Hälften kom från Sitra och hälften från social- och hälsovårdsministeriet, som anvisade Carl Bertelsmann -stiftelsens erkännande till Finland på 150 000 euro för detta ändamål. Sitra förvaltar fondens medel. Enligt planen ska medlen användas före utgången av år 2017.

Vad har man fått till stånd?

Priset har beviljats fyra gånger sedan år 2008 till arbetsgemenskaper eller personer som på ett särskilt meriterat sätt ökat äldre personers arbetshälsa eller främjat långa yrkeskarriärer. De arbetsplatser som belönats tidigare har lyckats bevara arbetstillfällen och hjälpa äldre anställda att orka i arbetet.

Priset har delats ut fyra gånger enligt följande:

 

AKTUELLT

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?