Arbetsmarknadsorganisationernas runda bord

Det krävs ömsesidig förståelse för var vi är och vart vi är på väg då man värnar om välfärden och konkurrenskraften. Rundabordsverksamheten som Sitra erbjuder arbetsmarknadsorganisationerna strävar efter att förstarka den gemensamma situationsbilden.

Vad handlar det om?

Den snabba teknologiska utvecklingen, den internationella maktbalansen och demografiska ändringen förändrar kraftigt den ekonomiska verksamhetsmiljön och arbetsmarknaden samt arbetets innehåll. Förändringarna gäller samtidigt finskt näringsliv, – löntagare eller företagare – samt Finland som stat och som en del av Europa.

De centrala megatrenderna och flera av deras samhälleliga effekter identifieras i stort. Förändringens takt, djup och konsekvenser har man inte en lika stark delad framtidsvision av. Syftet med Sitras rundabordsverksamhet för arbetsmarknadsorganisationerna är att stärka den gemensamma uppfattningen om nuläget och om den framtid dit vi är på väg.

För att säkerställa välfärd och konkurrenskraft måste Finland kunna svara på förändringar och reformeras med framförhållning. Lyckade reformer är en balanserad kombination av dagens och framtidens behov.

Betydande reformer kräver stark tillit. En gemensam förståelse och gemensamt lärande bygger inte bara ömsesidigt förtroende utan även vilja och förutsättningar för förnyelse.

Vad gör vi?

Med hjälp av en konstruktiv dialog ordnar och faciliterar Sitra olika möten, workshoppar och studieresor för arbetsmarknadsorganisationerna. Mötena ordnas enligt den s.k. Chatham House-principen.

Rundabordsmötena grundar sig på deltagarnas intresse och efterfrågan. Det innehållsmässiga syftet är att erbjuda utsikter för den pågående förändringen över horisonten, dvs. saker vars betydelse kommer att intensifieras.

Vem är med?

Bland deltagarna finns den högsta ledningen för arbetsmarknadsorganisationerna samt även andra deltagare beroende på temat. Verksamheten stöds av behandling av teman som förs vidare av en expertgrupp.

Vad är på gång?

Sitra har ordnat varierande verksamhet åt arbetsmarknadsorganisationerna under årens lopp, båden möten i Finland som studieresor utomlands. Arbetet för att förstå den snabba teknologiska utvecklingen riktas särskilt till frågor kring de nya kompetenskraven och livslångt lärande.

 

Kontakta oss!

personer
Päivi Hirvola
Direktör, Sitra
personer
Tapio Anttila

Vad handlar det om?