Artificiell intelligens i social- och hälsovårdstjänster

Mer omfattande utnyttjande av artificiell intelligens (AI) än i nuläget kan tillhandahålla sätt att producera social- och hälsovårdstjänster bättre och effektivare. I Sitras projekt testas användningen av AI i social- och hälsovårdstjänster i två välfärdsområden.

Vad är det fråga om?

Social- och hälsovårdstjänsterna står inför flera utmaningar, såsom brist på arbetskraft och kostnadstryck samt svag tillgång till tjänster. Artificiell intelligens kan ha en gynnsam inverkan i princip på alla dessa.

Vi genomför med två välfärdsområden tre pilotprojekt där vi testar utnyttjandet av AI i social- och hälsovårdstjänsterna. Ett särskilt perspektiv i projekten är huruvida de kan åstadkomma kostnadsbesparingar.

Pilotprojekten gäller två uppgifter som välfärdsområdena har: dokumentation av patientuppgifter och främjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga. Artificiell intelligens tillämpas på båda uppgifterna med hjälp av delvis befintliga produkter.

Pågående projekt

Utnyttjande av AI vid dokumentation av patientuppgifter

Dokumentation av patientuppgifter är manuellt arbete som man redan under en lång tid har haft som mål att automatisera. Dokumentationen tar mycket av läkarnas och skötarnas arbetstid, vilket minskar den tid som används till det egentliga vårdarbetet.

Man har redan lyckats ersätta en del av detta arbete med automatisering. Till exempel behövs inte längre det nuvarande antalet arbetstagare för att renskriva dikteringar. Artificiell intelligens kan driva utvecklingen ytterligare framåt, och i framtiden kan patientuppgifter införas automatiskt i till exempel hälso- och sjukvårdens system.

I pilotprojektet testas användningen av AI i dokumentationen av patientuppgifter i två välfärdsområden, Norra Österbotten (Pohde) och Egentliga Tavastland (Oma Häme). Pilotprojektet för Pohde genomförs inom ramen för patientdatasystemet Esko Systems och i pilotprojektet för Oma Häme tillämpas en befintlig AI-produkt för dokumentationen av patientuppgifter.

I projekten insamlas erfarenheter av genomförande av AI-lösningar i social- och hälsovårdstjänsterna och delvis också av användningen av dem. Projekten slutförs under sommaren 2024.

Genomförs av
Norra Österbottens välfärdsområde
kontaktperson: Heikki Mikkonen, chef för digitala tjänster, fornamn.efternamn (at) pohde.fi

Egentliga Tavastlands välfärdsområde
kontaktperson: Katja Antikainen, datadirektör, fornamn.efternamn (at) omahame.fi

Utnyttjande av AI för att främja den äldre befolkningens funktionsförmåga

Oförutsägbara händelser som försämrar äldre personers hälsotillstånd, såsom fallolyckor, olika slags smärttillstånd och sämre social funktionsförmåga, är situationer som belastar både patienten och social- och hälsovården.

Artificiell intelligens kan utnyttjas genom att göra prognoser om förväntade situationer som stöd för yrkespersoners beslutsfattande. Prognoserna kan hjälpa yrkespersoner att utföra olika slags behandlingsåtgärder som kan förhindra en försämring av funktionsförmågan eller fallolyckor.

I projektet insamlas erfarenheter av genomförande av AI-lösningar i social- och hälsovårdstjänsterna och delvis också av användningen av dem. Projektet slutförs under sommaren 2024.

Genomförs av
Egentliga Tavastlands välfärdsområde
kontaktperson: Katja Antikainen, datadirektör, fornamn.efternamn (at) omahame.fi

Kontakta oss

personer
Petri Lehto
Ledande Expert, Hälsa genom data

Vad handlar det om?