Datagemenskaper som ett verktyg för inkludering

Vi behöver nya lösningar som stödjer utnyttjandet av data för demokratiska syften. En datagemenskap är en grupp människor som sammanför information för att uppnå ett gemensamt mål. Tävlingen har avslutats, lär känna vinnarna!

Tävlingen har avslutats, lär känna vinnarna!

Vad handlar det om? 

Mängden data som samlas in om vår vardag har vuxit förbluffande snabbt under de senaste åren. Nyttan med data fördelar sig dock fortfarande mycket ojämnt.    

De största teknologiplattformarna verkar ha en orubblig maktposition i förhållande till såväl individer som små och medelstora företag. Det behövs allt fler lösningar och verksamhetsmodeller som stödjer demokrati och delaktighet genom att kombinera digitala lösningar, innovativa sätt att använda data samt medborgardeltagande.    

Den här positioneringen samt den nuvarande dataekonomins operativa mekanismer beskrevs i Sitras Digital makt-utredning som offentliggjordes våren 2022. En rekommendation som lyftes fram i utredningen för att förbättra situationen och öka individernas förhandlingskraft var datakollektiv (eng. data collectives), det vill säga en ny slags modell för individer som slutit sig samman.  

För att sprida och utveckla datagemenskapstänket öppnar Sitra nu en datagemenskapstävling som omfattar hela Europa. I tävlingen presenteras de bästa idéerna om hur olika gemenskaper tillsammans kan utnyttja data för att stödja människors digitala rättigheter, lärande, aktörskap och delaktighet.  

Tävlingen riktar sig till europeiska SME-företag och organisationer samt den offentliga sektorn som är verksam inom EU. Vi har förlängt ansökningstiden. Ansökan till tävlingen är öppen 28.4–14.9.2023. På den här sidan hittar du noggranna anvisningar och instruktioner för deltagande.  

Delta i idétävling

Vi är ute efter en god idé till en datagemenskap.

Hurdana idéer söker vi?  

Vi är ute efter en god idé till en datagemenskap. Din idé kan vara helt i startgroparna eller redan på väg att utvecklas, men det viktigaste är att det är fråga om en äkta datagemenskap, inom vilken personer eller organisationer kan bilda en gemenskap där varje deltagare tar med sig data som skapar värde. Genom att kombinera, granska och analysera data får man värdefull och ny kunskap eller annan nytta för alla parter i datagemenskapen. 

Förutom kontaktuppgifter ska ansökan innehålla en beskrivning av idén på en allmän nivå: vilket mål har datagemenskapen, vilka är den avsedd för och vad gör idén till en datagemenskap?  

Sökanden kan delta i idétävlingen med flera olika förslag. Idén ska vara sökandens egen. Sökanden är ansvarig för att de uppgifter som ges åt Sitra är korrekta samt för att de inte kränker någon tredje parts rättigheter. 

Hur deltar man i tävlingen?  

Ansökan till tävlingen är öppen 28.4–14.9.2023 och valet görs senast i september 2023.  

Du kan delta genom att fylla i idétävlingens deltagarformulär (på engelska). Formuläret måste fyllas i och skickas senast kl. 16:00 EEST den 14 september 2023. Lösningar som lämnas in efter deadline kommer inte att beaktas. Det är deltagarens ansvar att få formuläret till sin destination. 

Frågor om tävlingen skickas till adressen tiina.harkonen@sitra.fi.

Deltagarna i idétävlingen ska vara juridiska personer, privatpersoner kan inte delta. Idétävlingen Datagemenskap är riktad till SME-företag, den offentliga förvaltningen, organisationer och föreningar som har registrerats i Europa.   

Den bästa idén belönas med två inträdesbiljetter till MyData 2024-konferensen. Resekostnader inom Europa (resebiljetter + hotellövernattning) ersätts upp till 1 000 euro per person.   

Vilka är bedömningskriterierna?  

Bedömningskriterierna har utvecklats i samarbete med Sitra och Hestia.ai. Förutom de noggranna kriterierna i nedre delen av den här sidan (se Noggranna ansökningsinstruktioner) betonar juryn den sociala hållbarheten hos idén, det vill säga hur väl idén beaktar individens digitala autonomi, aktörskap och delaktighet.   

Valet görs av juryn för idétävlingen Datagemenskap, som består av representanter från Sitra (Kristo Lehtonen, Jukka Vahti, Tiina Härkönen) och Hestia (Paul-Olivier Dehaye) samt Viivi Lähteenoja från MyData. Juryns kontaktperson är Tiina Härkönen. Sitra förbehåller rätten att göra förändringar i juryns sammansättning.    

Kriterier 

Noggranna ansökningsinstruktioner

Kriterier

Deltagarna i idétävlingen ska vara juridiska personer, privatpersoner kan inte delta. Idétävlingen Datagemenskap är riktad till SME-företag, den offentliga förvaltningen, organisationer och föreningar som har registrerats i Europa.  

Tävlingen är öppen förr alla europeiska gemenskaper (eller grupper), som enligt Sitras värderingar strävar efter att främja demokratiska värderingar och delaktighet. 

Bedömningskriterier:

Huvudbedömningskriterierna är effekt, särprägel och genomförbarhet. Alla tre delområden betonas lika mycket. 

Effekter: Vi utvärderar förslaget utifrån hur mycket den förbättrar delaktighet och fri vilja i det digitala samhället. Förbättras självbestämmanderätten hos deltagarna? Får de sina röster hörda bättre i det digitala samhället? Rubbar kooperativet den nuvarande maktobalansen i den databaserade teknikens omvärld? Förbättrar den deltagarnas vardagliga liv? Vilka sidoeffekter kan verksamheten ha? 

Särprägel; Hur unik är idén? Hur viktigt är datakooperativet för genomförandet av idén? 

Genomförbarhet: Hur skulle ett kooperativ av detta slag grundas, och hur skulle det hållas verksamt (både ur ett ekonomiskt perspektiv och utifrån hur mycket energi som krävs av deltagarna)? Förknippas det med kulturella perspektiv som borde beaktas? Hur kommer synpunkter på integritetsskydd och dataskydd beaktas? 

rättigheter, Behandling av personuppgifter, Övriga villkor

Noggranna ansökningsinstruktioner

Rättigheter  

Sitra strävar efter sprida förslagen från idétävlingen så brett som möjligt i samhället.   

Genom att delta i idétävlingen förbinder sig den sökande organisationen till att alla uppgifter som beskrivs i ansökan samt idéerna är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Sitra har bland annat rätt att publicera namnen på dem som deltar i idétävlingen.   

Sökanden som belönas i idétävlingen förbinder sig till att göra ett samarbetsavtal med Sitra där den sökande som prisbelönas bland annat beviljar Sitra frihet att publicera och använda sökandens idéförslag.   

Sitra svarar inte för skydd av affärshemligheter eller några immaterialrättsliga eller andra direkta eller indirekta skador som gäller deltagandet i idétävlingen och som orsakas deltagarna eller tredje parter. De som deltar i idétävlingen ska själva, i den mån som är nödvändigt, skydda sina affärshemligheter och immateriella rättigheter.  

Sitra har rätt att ge information om handlingar förknippade med idétävlingen om en informationsbegäran riktas mot dem.  

Behandling av personuppgifter 

Den instans som deltar i idétävlingen svarar för att den har rätt att till Sitra överlämna dess kontaktpersoners kontaktuppgifter samt personuppgifter som specificeras i samband med idétävlingen för att genomföra det projekt som ansökningen gäller, samt för att uppgifterna är korrekta.  

De personuppgifter som lämnas för idétävlingen används för att hålla kontakt vad gäller eventuellt fortsatt samarbete. De personuppgifter som samlas in under idétävlingen behandlas enligt Sitras dataskyddsbeskrivning av intressent- och marknadsföringsregistret. Dessutom behandlas ovan nämnda personuppgifter för kontaktpersonerna i de organisationer som väljs genom idétävlingen för utarbetande och behandling av samarbetsavtal.  

Övriga villkor  

Sitra har rätt att i villkoren för idétävlingen göra små ändringar och preciseringar, såsom att till exempel förlänga ansökningstiden. Ändringarna publiceras på webbplatsen för idétävlingen. Därför ska de som deltar i idétävlingen följa med webbplatsen för idétävlingen för att beakta eventuella ändringar.  

Sitra har rätt att avbryta idétävlingen om omständigheter eller de förutsättningar som rådde vid den tidpunkt då idétävlingen inleddes har förändrats, i den utsträckning att det enligt Sitras uppskattning inte längre är möjligt eller ändamålsenligt att genomföra idétävlingen. 

Om idéförslagen inte enligt Sitras bedömning uppfyller ovan nämnda kriterier, förbehåller sig Sitra rätten att låta bli att prisbelöna ett enda idéförslag.  

Sitra har rätt att ur idétävlingen utesluta en sökande som bryter mot idétävlingens regler eller gällande lagstiftning eller om man av ett annat motiverat skäl anser att sökanden är olämplig att delta i idétävlingen. En olämplig aktör anses till exempel vara en aktör som omfattas av EU:s eller FN:s sanktioner. Besked om uteslutande sänds per e-post till sökandens kontaktperson. 

Kontakta oss!

Om du vill veta mer, kan du fråga oss!

personer
Tiina Härkönen
Ledande expert, Digital makt och demokrati
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?