Ideakilpailu datayhteisöiksi

Tarvitsemme uusia ratkaisuja, jotta useammat ihmiset pääsisivät hyödyntämään dataa eri tarkoituksiin. Datayhteisössä joukko ihmisiä tuo datansa yhteen jonkin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, kuten vaikkapa projektin tai tutkimuksen edistämiseksi. Haku on päättynyt, tutustu voittajiin!

Haku on päättynyt, tutustu voittajiin uutisestamme.

Mistä on kyse? 

Arjestamme kerätyn datan määrä on viime vuosina kasvanut ällistyttävän nopeasti. Datan hyödyt jakautuvat kuitenkin edelleen erittäin epätasaisesti.

Suurimpien teknologia-alustojen valta-asema tuntuu järkkymättömältä suhteessa niin yksilöihin kuin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tarvitaan yhä enemmän ratkaisuja ja toimintamalleja, joissa ihmisillä on mahdollisuus valjastaa data yhteisen hyvän puolesta.

Yhdistämällä digitaalisia ratkaisuja, innovatiivisia tapoja käyttää dataa sekä kansalaisosallistumista tuemme demokratiaa ja kehitämme osallistumismahdollisuuksia. 

Tätä asetelmaa sekä nykymallisen datatalouden toimintamekanismeja kuvattiin keväällä 2022 julkistetussa Sitran Digivalta-selvityksessä. Siinä yhtenä suosituksena tilanteen parantamiseksi ja yksilöiden neuvotteluvoiman vahvistamiseksi nostettiin esiin uudenlainen yksilöiden yhteenliittymän malli eli datayhteisöt (eng. data collectives, suomeksi eri tarkoituksessa käytetty myös termiä dataosuuskunta).  

Sitra on tilannut Hestialta datayhteisöistä esiselvityksen, jonka aiheesta kiinnostuneet voivat tilata meiltä luettavaksi. Datan ja demokratian yhteyksistä sekä datayhteisöistä keskusteltiin myös Sitran ohjelmanumeroissa MyData Global -konferenssissa 31.5.–1.6.2023.

Datayhteisö-ideakilpailu

Voisiko yhteisösi datan valjastaa yhteiseen hyvään? Osallistu kilpailuun 14.9. mennessä.

Mitä teemme?

Datayhteisöajattelun levittämiseksi ja kehittämiseksi Sitra avaa nyt Euroopan laajuisen Datayhteisö-ideakilpailun. Kilpailussa etsitään parhaita ideoita siitä, miten erilaiset yhteisöt voisivat yhdessä hyödyntää dataa ihmisten digitaalisten oikeuksien, oppimisen ja toimijuuden ja osallisuuden tukemiseksi. 

Kilpailu on suunnattu eurooppalaisille pk-yrityksille ja järjestöille sekä EU:n alueella toimivalle julkiselle sektorille. Tarkat säännöt ja ohjeet osallistumiseen löydät tämän sivun lopusta.

Olemme jatkaneet hakuaikaa! Datayhteisö-kilpailussa testasimme, löytäisimmekö ideoita uudenlaisiksi datayhteisöiksi nopealla aikataululla. Koska saamamme hyvät ideat eivät kuitenkaan vastanneet kilpailun kriteereitä, päätimme jatkaa hakuaikaa. Kannustamme kaikenlaisia yhteisöjä hakemaan matalalla kynnyksellä mukaan kilpailuun, sillä tekninen osaaminen ei ole edellytys osallistumiselle. Idea on tärkein! Kilpailun haku oli auki 14.9.2023 saakka.

Olemme myös sitoutuneet auttamaan ja rahoittamaan soveliaimpien ideoiden jatkokehittämistä kokeiluiksi vuosien 2023 tai 2024 aikana.

Millaisia ideoita etsimme?

Etsimme hyvää ideaa datayhteisöksi. Ideasi voi olla aivan alkuvaiheessa tai sitten jo kehitteillä, mutta tärkeintä on, että kyseessä on aito datayhteisö, jossa henkilöt tai organisaatiot muodostavat yhteisön, johon kukin osallistuja tuo mukanaan arvoa tuovaa dataa. Datoja yhdistämällä, tarkastelemalla ja analysoimalla saadaan arvokasta, uutta tietoa tai muuta hyötyä kaikille datayhteisön osapuolille. 

Hakemuksen tulee sisältää yhteystietojen lisäksi idean kuvaus yleisellä tasolla: mikä on datayhteisön tavoite ja keille se on tarkoitettu sekä mikä tekee ideasta datayhteisön?

Hakija voi osallistua ideakilpailuun usealla eri ehdotuksella. Idean tulee olla hakijan oma. Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia. 

Miten kilpailuun osallistutaan? 

Haku oli auki 28.4.–14.9.2023 ja valinnat tehdään syyskuussa 2023.

Mukaan pääsee täyttämällä tämän ideakilpailun osallistumislomakkeen (lomake on saatavilla vain englanniksi). Lomake on täytettävä ja lähetettävä 14.9.2023 klo 16.00 EEST mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä ratkaisuja ei huomioida. Lomakkeen perille saapuminen on osallistujan vastuulla.

Kilpailua koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen tiina.harkonen@sitra.fi.

Ideakilpailuun osallistuvien tulee olla oikeushenkilöitä, yksityishenkilöt eivät voi osallistua. Datayhteisö-ideakilpailu on suunnattu Eurooppaan rekisteröityneille pk-yrityksille, julkishallinnon organisaatiolle, järjestöille ja yhdistyksille. 

Paras idea palkitaan kahdella pääsylipulla seuraavaan MyData -konferenssiin ja Euroopan sisäiset matkakulut (matkaliput + hotelliyöpyminen kahdelle henkilölle) korvataan 1000 euroon asti per henkilö.  

Mitkä ovat arvioimiskriteerit?

Arviointikriteerit on kehitetty Sitran ja Hestia.ain yhteistyönä. Tämän sivun alalaidassa määriteltyjen tarkkojen kriteereiden (ks. Datayhteisö-ideakilpailun kriteerit) lisäksi raati painottaa idean sosiaalista kestävyyttä eli kuinka hyvin idea huomioi yksilön digitaalisen autonomian, toimijuuden ja osallisuuden.  

Valinnan tekee Datayhteisö-ideakilpailun raati, johon kuuluu Sitran (Kristo Lehtonen, Jukka Vahti, Tiina Härkönen) ja Hestian (Paul-Olivier Dehaye) edustajia sekä Viivi Lähteenoja MyDatasta. Raadin yhteyshenkilö on Tiina Härkönen. Sitra pidättää oikeuden muutoksiin raadin kokoonpanossa ja kilpailun aikataulussa.

kriteerit

Datayhteisö-ideakilpailun kriteerit

Hakukriteerit

Ideakilpailuun osallistuvien tulee olla oikeushenkilöitä, yksityishenkilöt eivät voi osallistua. Datayhteisö-ideakilpailu on suunnattu Eurooppaan rekisteröityneille pk-yrityksille, julkishallinnon organisaatiolle, järjestöille ja yhdistyksille.

Kilpailu on avoinna kaikille eurooppalaisille yhteisöille (tai ryhmille), jotka Sitran arvojen mukaisesti pyrkivät edistämään demokraattisia arvoja ja osallisuutta. 

Arviointikriteerit

Pääarviointikriteerit ovat vaikutus, omaperäisyys ja toteutettavuus. Kaikkia kolmea osa-aluetta painotetaan tasapuolisesti. 

Vaikutus: Arvioimme esityksen sen kannalta, kuinka paljon se parantaa osallisuutta ja tahdonvapautta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Parantuuko osallistujien itsemääräämisoikeus? Saavatko he äänensä paremmin kuuluviin digitaalisessa yhteiskunnassa? Järkyttääkö osuuskunta nykyisten datapohjaisten teknologioiden toimintaympäristössä olevaa voimasuhteiden epätasapainoa? Parantaako se osallistujien jokapäiväistä elämää? Mitä sivuvaikutuksia toiminnalla voisi olla? 

Omaperäisyys: Kuinka ainutlaatuinen idea on? Kuinka tärkeä on dataosuuskunta sen toteuttamisen kannalta? 

Toteutettavuus: Miten tällainen osuuskunta perustettaisiin, ja miten se pysyisi toiminnassa (niin taloudellisesta näkökulmasta kuin osallistujilta vaadittavan energian näkökulmasta)? Liittyykö siihen kulttuurillisia näkökulmia, joita tulisi ottaa huomioon? Kuinka yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan liittyvät näkökohdat otetaan huomioon? 

oikeudet, henkilötietojen käsittely ja muut ehdot

Datayhteisö-ideakilpailun lisätiedot

Oikeudet

Sitra pyrkii levittämään ideakilpailun ehdotuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.  

Osallistumalla ideakilpailuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa kuvatut tiedot ja ideat ovat julkisia sekä kaikkien vapaasti käytettävissä. Sitralla on muun muassa oikeus julkistaa ideakilpailuun osallistuneiden hakijoiden nimet.  

Ideakilpailussa palkittava hakija sitoutuu tekemään Sitran kanssa yhteistyösopimuksen, jossa palkittava hakija muun muassa myöntää Sitralle vapaan oikeuden julkaista ja käyttää hakijan ideaehdotusta.  

Sitra ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai ideakilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille. Ideakilpailuun osallistuvien tulee itse suojata liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin. 

Sitralla on oikeus antaa ideakilpailuun liittyvistä asiakirjoista tietoja, jos niihin kohdistuu tietopyyntö. 

Henkilötietojen käsittely 

Ideakilpailuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen yhteyshenkilöiden sekä ideakilpailun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita. 

Ideakilpailussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Ideakilpailussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi ideakilpailun kautta valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään yhteistyösopimuksen laatimista ja käsittelyä varten. 

Muut ehdot 

Sitralla on oikeus tehdä ideakilpailun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan ideakilpailun verkkosivuilla. Tämän vuoksi ideakilpailuun osallistuvien tulee seurata ideakilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi. 

Sitralla on oikeus keskeyttää ideakilpailu, mikäli olosuhteet tai ideakilpailun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että ideakilpailun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista. 

Mikäli ideaehdotukset eivät Sitran arvion mukaan täytä edellä mainittuja kriteereitä, Sitra pidättää oikeuden olla palkitsematta yhtään ideaehdotusta.  

 Sitralla on oikeus sulkea ideakilpailusta hakija, joka rikkoo ideakilpailun sääntöjä tai voimassa olevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että hakija on sopimaton osallistumaan ideakilpailuun. Sopimattomaksi katsotaan esimerkiksi toimija, johon kohdistuu EU:n tai YK:n asettama pakote tai rajoite. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse hakijan yhteyshenkilölle. 

Ota yhteyttä

Kerromme mieluusti lisää!

ihmiset
Tiina Härkönen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?