Datastrategi 2.0-utredning

Europas datastrategi måste förnyas för att data ska kunna gynna Europas konkurrenskraft, människors välbefinnande, demokrati och för att hitta hållbara lösningar. Sitra bereder en utredning, vars syfte är att fungera som en diskussionsöppning om framtidens rättvisa dataekonomi. Den erbjuder rekommendationer och indata för den nya Europeiska kommissionen som inleder sitt arbete i slutet av år 2024.

Vad är det frågan om? 

Den datastrategi som Europeiska kommissionen presenterade i februari 2020 har styrt utvecklingen av en datadriven ekonomi, artificiell intelligens och samhället inom EU. Datastrategin har gett upphov till en ny EU-lagstiftning, med vilken man har skapat mer rättvisa spelregler för en ekonomi som baseras på utnyttjandet av data. Kommissionens avsikt har varit att bygga en fungerande inre marknad för data, som kan öka EU:s andel av den globala dataekonomin och som skapar mervärde för människor, företag och miljö.  

Strategin har grundat sig på visionen om europeiska värderingar, grundläggande rättigheter och att människan ska stå i dataekonomins centrum. Den har också lett till många åtgärder, med vilka man bland annat har strävat efter att bygga upp en multidisciplinär förvaltningsram för en inre marknad för data, stärka investeringar i datainfrastruktur, öka individernas och de mindre företagens kunnande samt skapa branschspecifika dataområden. Sitra har öppnat de möjligheter som datastrategin medför för företag, människor och den offentliga sektorn i sitt arbetspapper EU-regleringen bygger upp en mer rättvis dataekonomi

Det är oerhört viktigt att säkerställa Europas konkurrenskraft för att kunna trygga investeringarna och den strategiska självständigheten. De demokratiska institutionerna måste övervaka teknologin och marknadskrafterna samt säkerställa de europeiska grundläggande rättigheterna både i den fysiska och virtuella världen och i den förstärkta verkligheten. Den tekniska utvecklingen avgör inte bara samspelet mellan människor och teknik på ett nytt sätt, utan även hur grupper av människor agerar. Betydelsen av den internationella digitaliseringens etiska perspektiv ökar och den reglering som påverkar artificiell intelligens och anknytande tekniker utvecklas snabbt. 

Den tekniska utvecklingen måste också anpassas till naturens bärkraft och den digitala och gröna omställningen ska stödjas. De digitala teknikerna är avgörande för att kunna främja den gröna omställningen, produktiviteten och välbefinnandet. Den digitala och gröna omställningen kopplas inte automatiskt samman och man måste se till att digitaliseringen tyglas för att den gröna omställningen ska främjas. De digitala teknikernas eget koldioxidavtryck har verkligt stor betydelse, vilket också kräver att tekniken utvecklas och beaktas.  

När tekniken utvecklas måste EU vara en föregångare vad gäller att utarbeta rättvisa regler. Europas datastrategi har balanserat mellan förverkligandet av innovationer samt grundläggande rättigheter och friheter. Nästa Europeiska kommission måste på samma sätt som den nuvarande kommissionen värna om de europeiska värderingarna och det långsiktiga arbetet med att bygga upp en fungerande och effektiv affärsverksamhetsmiljö för dataekonomin. 

Finland är redan känt inom EU som en föregångare inom teknik och digitalisering, och i dessa teman inom EU-beslutsfattandet hörs Finlands röst starkare än sin storlek. I den nationella vägkartan för dataekonomin som Sitra lotsar har man fastställt att Finland bör erbjuda sina åsikter om rättvis dataekonomi redan i EU-initiativens tidiga skede. Deltagarna i vägkartsnätverket anser det viktigt att skapa gemensamma ståndpunkter i ett tidigt skede, till exempel vad gäller den kommande kommissionens politiska riktlinjer och strategier.  

Finländska aktörer bör aktivt delta i debatten om Europas kommande datastrategi, som den nya Europeiska kommissionen tar upp till behandling efter EU-valen år 2024. EU:s datadrivna marknad behöver en tydlig struktur och en visionär vägkarta för att nå framgång.   

Vad gör vi? 

Sitra vill arbeta för att långsiktigt föra den rättvisa dataekonomin framåt. Vi vill pressa den kommande kommissionen till att förnya datastrategin, för att data ska kunna gynna Europas konkurrenskraft, människors välbefinnande, demokrati och för att hitta hållbara lösningar.  

Vår avsikt är att i tid öppna debatten om framtidens rättvisa dataekonomi genom att utforma rekommendationer och följdfrågor till den nya Europeiska kommissionen, som inleder sitt mandat i slutet av år 2024. Vi vill också lyfta fram utvalda nya teman, som vi bedömer utgöra centrala byggklossar i den kommande datastrategin och stärkandet av Europas strategiska autonomi.  

Vi har tillsammans med våra partner utrett åsikterna om hur Europas nya datastrategi bör se ut. Tillsamman med finländska aktörer har vi undersökt de möjligheter som EU:s datareglering medför och som vi som samhälle kan dra nytta av. Vi utreder hur Finland skulle kunna bli en vägvisare för rättvis och hållbar dataekonomi och på så sätt säkerställa att Finlands budskap hörs vid rätt bord och i rätt tid. 

Utredningen under beredning grundar sig på de diskussioner och expertarbete som Sitra och Euro Policy Centre har anordnat för aktörer inom dataekonomin 2023. Vi offentliggör våra rekommendationer på ett arbetspapper i slutet av år 2023. 

Vem deltar? 

I Finland deltar aktörer inom arbetet med vägkartan för en nationell dataekonomi och dessa representerar företag, myndigheter, forskning och organisationer. De centrala ministerierna, Finlands näringsliv, Företagarna i Finland, Teknologiindustrin, VTT, föreningen Suomen startup-yhteisö, Business Finland och Kommunförbundet deltar i arbetet.   

Dessutom för vi diskussioner med våra europeiska partner från Europeiska kommissionens olika avdelningar (generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik CNECT, generaldirektoratet för konkurrens COMP, generaldirektoratet för den inre marknaden, industrin, entreprenörskap och affärsverksamhet i små och medelstora företag GROW, generaldirektoratet för miljöfrågor ENV, generaldirektoratet för datateknik DIGIT, generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor JUST samt generaldirektoratet för forskning och innovation RTD), Europeiska dataskyddsstyrelsen, Europaparlamentet och medlemsländerna. 

Hur är situationen i dag? 

Sitra ordnade i Bryssel i maj–juni 2023 tre expertevenemang, på grundval av vilka vi sammanställde en lägesbild av flaskhalsarna i Europas nuvarande datastrategi, särskilt ur dataförvaltningens perspektiv. Dessa hör till exempel samman med förvaltningsmodellen för data, förverkligandet av de grundläggande rättigheterna och verkställandet av den nuvarande strategin. 

Evenemangen byggde på bakgrundutredningar beställda av Sitra. Tre bakgrundspromemorior har publicerats i september–oktober 2023:  

  1. The right to data portability in the fair data economy – Extending the right of individuals to benefit from managing their data,  
  2. Towards a Holistic EU Data Governance – Taking stock of the progress of the EU Data Strategy and proposals och  
  3. Enabling the responsible use of technology at scale – Why Europe needs a regulatory technology innovation ecosystem

Arbetet har också byggts upp på grundval av Sitras tidigare, år 2022, publicerade arbetspapper. I arbetspappret gjorde vi en analys av på vilket sätt den förnyade EU-lagstiftningen bidrar till målen för Europas datastrategi och öppnar möjligheter för olika aktörer inom dataekonomi.  

Granskningen omfattade fem viktiga förslag till förordning, som härrör sig från Europas datastrategi: dataförvaltningsakten (Data Governance Act, DGA), rättsakten om den digitala marknaden (Digital Markets Act, DMA), rättsakten om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA), rättsakten om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act, AIA) och dataakten(Data Act, DA). 

I arbetspappret framlades åtgärdsrekommendationer, som grovt kan indelas i följande fyra helheter:  

  1. Finland måste på ett mångsidigt sätt utveckla funktioner genom vilka Finland kan identifieras som ett attraktivt modelland inom dataekonomi. 
  2. Aktörerna inom den offentliga och privata sektorn ska dela en vision om en rättvis dataekonomi. 
  3. Man ska inte enbart reagera på dataregleringen, utan på verka den proaktivt i ett så tidigt skede som möjligt. 
  4. Att förstå dataekonomins grunder borde bli en ny medborgarfärdighet och kompetenserna ska utvecklas på en bred skala. 

Sitras projekt Vägkarta för dataekonomi strävar efter att i tätt samarbete med partnernätverket påskynda dessa åtgärder i Finland. 

Aktuellt

nyheter

Europa måste höja insatserna för att trygga sin konkurrenskraft – Sitra sammanställer förslag åt EU för att stärka dataekonomin

publikationer

Tio prioriteringar för Europeiska unionen för att säkerställa europeiskt ledarskap inom dataekonomin (sammanfattning)

nyheter

Endast rättvisa regler stärker dataekonomin – arbetspapper innehåller rekommendationer för att förtydliga EU:s datalagstiftning

nyheter

EU:s nya datareglering för med sig nytta till företag och samhället – fyra rekommendationer för att ta tag i möjligheterna

Kontakta oss

personer
Kristine Alanko
Expert, Konkurrenskraft genom data

Vad handlar det om?