Datastrategia 2.0 -selvitys

Euroopan datastrategiaa on uudistettava, jotta data voisi hyödyttää Euroopan kilpailukykyä, ihmisten hyvinvointia, demokratiaa ja kestävien ratkaisujen löytämistä. Sitran selvitys toimii keskustelunavauksena tulevaisuuden reilusta datataloudesta. Se tarjoaa suosituksia ja syötteitä uudelle, vuoden 2024 lopulla aloittavalle Euroopan komissiolle.

Mistä on kyse?

Euroopan komission helmikuussa 2020 esittelemä datastrategia on ohjannut datavetoisen talouden, tekoälyn ja yhteiskunnan kehitystä EU:ssa. Datastrategiasta on juontunut uutta EU-lainsäädäntöä, jolla on luotu reilumpia pelisääntöjä datan hyödyntämiseen perustuvalle taloudelle. Komission tarkoituksena on ollut rakentaa toimivat datan sisämarkkinat, jotka voivat kasvattaa EU:n siivua globaalista datataloudesta ja jotka luovat lisäarvoa ihmisille, yrityksille ja ympäristölle.  

Strategia on pohjautunut visioon eurooppalaisista arvoista, perusoikeuksista ja ihmisen asettamisesta datatalouden keskiöön. Siitä on syntynyt myös runsaasti toimenpiteitä, jotka ovat pyrkineet esimerkiksi rakentamaan datan sisämarkkinoille monialaisen hallintokehyksen, vahvistamaan investointeja datainfrastruktuureihin, lisäämään yksilöiden ja pienempien yritysten osaamista sekä luomaan toimialakohtaisia data-avaruuksia Data-avaruus; tietoalue Yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen muodostama kokonaisuus, joka on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä. Avaa termisivu Data-avaruus; tietoalue eli tietoalueita. Sitra on avannut datastrategian tuomia mahdollisuuksia yrityksille, ihmisille, ja julkiselle sektorille työpaperissaan EU-sääntely rakentaa reilumpaa datataloutta

Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi investointien turvaaminen ja strateginen riippumattomuus ovat ratkaisevan tärkeitä. Demokraattisten instituutioiden on valvottava teknologiaa ja markkinavoimaa ja varmistettava, että eurooppalaisia perusoikeuksia noudatetaan niin fyysisessä kuin virtuaalisessa maailmassa ja lisätyssä todellisuudessa. Teknologinen kehitys ei määritä uudella tavalla ainoastaan ihmisten ja teknologian välistä vuorovaikutusta vaan myös ihmisryhmien tapoja toimia. Kansainvälisesti digitalisaation eettisten näkökulmien merkitys kasvaa, ja tekoälyyn ja siihen liittyviin teknologioihin vaikuttava sääntely kehittyy nopeasti. 

Teknologisen kehityksen on sovittava myös yhteen luonnon kantokyvyn kanssa ja tuettava digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää. Digitaaliset teknologiat ovat välttämättömiä vihreän siirtymän, tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Digitaalinen ja vihreä siirtymä eivät kuitenkaan kytkeydy yhteen automaattisesti, ja on huolehdittava, että digitaalisuus valjastetaan vihreän siirtymän edistämiseen. Digitaalisten teknologioiden oma hiilijalanjälki on erittäin merkittävä, mikä vaatii niin ikään teknologista kehitystä ja huomiota.  

Teknologian kehittyessä EU:n on oltava edelläkävijä reilujen sääntöjen laatimisessa. Euroopan datastrategia on tasapainoillut innovaatioiden ja perusoikeuksien ja -vapauksien toteutumisen välillä. Seuraavan Euroopan komission on jatkettava nykyisen komission tavoin eurooppalaisten arvojen vaalimista ja pitkäjänteistä työtä toimivan ja tehokkaan datatalouden liiketoimintaympäristön rakentamiseksi. 

Suomi tunnetaan teknologian ja digitalisaation edelläkävijänä, ja näissä aiheissa Suomen ääni kuuluu EU-päätöksenteossa kokoaan vahvempana. Sitran luotsaamassa kansallisessa datatalouden tiekarttatyössä on tunnistettu, että Suomen kannattaa tarjota näkemyksiään myös reilusta datataloudesta EU-aloitteisiin varhaisessa vaiheessa. Tiekarttaverkoston osallistujat pitävät tärkeänä muodostaa yhteiset kannat varhain koskien esimerkiksi tulevan komission politiikkalinjoja ja strategioita.  

Suomalaistoimijoiden kannattaa osallistua aktiivisesti keskusteluun tulevasta Euroopan datastrategiasta, jonka uusi Euroopan komissio ottaa työpöydälleen vuoden 2024 EU-vaalien jälkeen. EU:n datavetoiset markkinat kaipaavat menestyäkseen selkeää rakennetta ja näkemyksellisen tiekartan.   

Mitä teemme? 

Sitra haluaa viedä reilun datatalouden rakentamista pitkäjänteisesti eteenpäin. Haluamme kirittää tulevaa komissiota datastrategian uudistamisessa, jotta data voisi hyödyttää Euroopan kilpailukykyä, ihmisten hyvinvointia, demokratiaa ja kestävien ratkaisujen löytämistä.  

Tarkoituksenamme on avata ajoissa keskustelua tulevaisuuden reilusta datataloudesta muotoilemalla suosituksia ja jatkokysymyksiä uudelle Euroopan komissiolle, joka astuu virkaansa vuoden 2024 lopulla. Haluamme nostaa keskusteluun myös valikoituja uusia teemoja, jotka arvioimme keskeisiksi rakennuspalikoiksi tulevassa datastrategiassa ja Euroopan strategisen autonomian vahvistamisessa.  

Olemme selvittäneet yhdessä kumppaneidemme kanssa näkemyksiä siitä, miltä Euroopan uuden datastrategian tulisi näyttää. Suomalaistoimijoiden kanssa olemme tutkineet yhdessä nykyisen datastrategian avaamia mahdollisuuksia, joihin yhteiskuntana voisimme tarttua. Selvitämme, miten Suomesta voisi tulla reilun ja kestävän datatalouden suunnannäyttäjä ja miten varmistaa, että Suomen viestit kuultaisiin oikeissa pöydissä oikeaan aikaan. 

Valmis selvitys suosituksineen Ensuring European leadership in the data economy – Ten priorities for the European Union (tiivistelmä suomeksi) on julkaistu tammikuussa 2024. Se perustuu Sitran ja European Policy Centren datatalouden toimijoille vuonna 2023 järjestämiin keskusteluihin ja asiantuntijatyöhön.

Kuka on mukana? 

Suomessa työhömme osallistuu kansallisen datatalouden tiekarttatyön toimijoita, jotka edustavat yrityksiä, viranomaisia, tutkimusta ja järjestöjä. Mukana ovat keskeiset ministeriöt, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus, VTT, Suomen startup-yhteisö, Business Finland sekä Kuntaliitto.   

Lisäksi käymme keskusteluja eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa Euroopan komission eri osastoilta (viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto CNECT, kilpailun pääosasto COMP, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto GROW, ympäristöasioiden pääosasto ENV, tietotekniikan pääosasto DIGIT, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto JUST sekä tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto RTD), Euroopan tietosuojaneuvostosta, Euroopan parlamentista ja jäsenvaltioista. 

Missä mennään? 

Sitra järjesti Brysselissä touko-kesäkuussa 2023 kolme asiantuntijatilaisuutta, joista kokosimme tilannekuvaa Euroopan nykyisen datastrategian pullonkauloista, erityisesti datan hallinnon näkökulmasta. Nämä liittyivät esimerkiksi datan hallintamalliin, perusoikeuksin toteutumiseen ja nykyisen strategian toimeenpanoon. 

Tilaisuudet perustuivat Sitran tilaamiin taustaselvitystöihin. Kolme taustamuistiota on julkaistu syys-lokakuussa 2023:

  1. The right to data portability in the fair data economy – Extending the right of individuals to benefit from managing their data,
  2. Towards a Holistic EU Data Governance – Taking stock of the progress of the EU Data Strategy and proposals ja
  3. Enabling the responsible use of technology at scale – Why Europe needs a regulatory technology innovation ecosystem

Työtä on rakennettu myös Sitran aiemmin, vuonna 2022, julkaiseman työpaperin pohjalta. Työpaperissa analysoimme, kuinka muuttuva EU-lainsäädäntö toteuttaa Euroopan datastrategian tavoitteita ja avaa uusia mahdollisuuksia datatalouden eri toimijoille.  

Tarkastelussa oli viisi keskeistä säädösehdotusta, jotka juontuvat Euroopan datastrategiasta: datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA), digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA), digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA), tekoälysäädös (Artificial Intelligence Act, AIA) ja datasäädös (Data Act, DA). 

Työpaperissa annettiin toimenpidesuosituksia, jotka voi karkeasti luokitella neljään kokonaisuuteen:  

  1. Suomen on kehitettävä monipuolisesti toimia, joiden myötä Suomi voidaan tunnistaa houkuttelevana datatalouden mallimaana. 
  2. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden on jaettava visio reilusta datataloudesta. 
  3. Datasääntelyyn ei tule vain reagoida, vaan siihen on vaikutettava proaktiivisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
  4. Datatalouden perusteiden ymmärtämisestä on luotava uusi kansalaistaito ja osaamista on kehitettävä laaja-alaisesti. 

Sitran Datatalouden tiekartta -projekti ponnistelee näiden toimenpiteiden vauhdittamiseksi Suomessa tiiviissä yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa. 

Ajankohtaista

uutiset

Euroopan täytyy nostaa panoksia kilpailukyvyn turvaamiseksi – ehdotukset EU:lle datatalouden vauhdittamiseksi

julkaisut

Euroopan johtoasema datataloudessa varmistettava

uutiset

Vain reilut säännöt vahvistavat datataloutta – työpaperi tarjoaa suosituksia EU:n datasääntelyn selkeyttämiseen

uutiset

EU:n uusi datasääntely tuo hyötyjä yrityksille ja yhteiskunnalle – neljä suositusta mahdollisuuksiin tarttumiseksi

julkaisut

EU-sääntely rakentaa reilumpaa datataloutta

Ota yhteyttä

ihmiset
Kristine Alanko
Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

 

Mistä on kyse?