Datatalouden tiekartta

Data ja siitä jalostettu tieto ovat elintärkeitä Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Mutta osaammeko hyödyntää dataa oikein ja jakaa sitä reilulla tavalla niin, että kaikki hyötyvät – yritykset, julkinen sektori ja kansalaiset? Suomi tarvitsee tiekartan ja yhteistä tahtoa, jotta datan avulla voidaan uudistaa liike-elämää ja kehittää yhteiskuntaa.

Ajankohtaista

Tässä mennään.

Datatalouden kansallinen tiekartta

Tapahtumat

Tulevat ja menneet.

Mistä on kyse?

Suomi on digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen edelläkävijä, mutta datatalouskehityksessä olemme jäämässä kansainvälisesti jälkeen. Datatalouden edistäminen ei muodosta selkeää strategista kokonaisuutta eri osapuolten kesken. 

Samalla datan määrän kasvu ja kyky sen hyödyntämiseen ovat yksi merkittävimmistä murroksista globaalisti. Se tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskunnan ja talouden uudistamiseen sekä kestävyyskriisin ratkaisemiseen. Datan avulla yritykset ja julkiset toimivat voivat tuottaa parempia palveluita ja tuotteita, tehostaa toimitusprosesseja sekä tehdä toimivampia päätöksiä. Tekoäly- tai koneoppimisen ratkaisut eivät nekään toimi ilman dataa.  

Murros vaikuttaa monin tavoin yksilöiden elämään ja arkeen, joten myös heidän valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia datataloudessa on vahvistettava. 

Yhteiskunnan siirtyminen datatalouteen ei tapahdu itsestään. Suomessa siirtymää hidastavat puutteellinen ja eriytynyt ymmärrys datataloudesta, esteet datan jakamiselle, osaamisvaje ja asenteet. 

Suomen täytyy löytää keinot vauhdittaa datatalouden rakentamista, jotta kansallinen kilpailukyky vahvistuu ja datatalous voi tuottaa hyvinvointia. Kansallista tiekarttaa tarvitaan, jotta löytäisimme yhteistä sitoutumista suunnanmuutokseen. 

Tavoitteena on luoda yhteiskunnallisten toimijoiden, yritysten ja yksilöiden kanssa yhteistyössä nykyistä reilumpi datatalous, joka ottaa tasapuolisesti yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet huomioon.  

Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta reilun ja kestävän datatalouden kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi. 

Mitä teemme?

Tahdomme, että Suomi uudistuu ja menestyy datatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen. Meidän tehtävänämme on selvittää, miten. 

Visio reilusta datataloudesta ohjaa työtämme. Siirtymä datavaltaiseen yhteiskuntaan rakennetaan eurooppalaiselle arvopohjalle, ihmislähtöisesti ja reilusti. 

Reilun datatalouden muovautuminen tarvitsee tuekseen koko yhteiskunnan kattavan tahtotilan sekä toimenpiteitä, joista muodostuu selkeä kokonaisuus. Syksyllä 2022 loimme yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa yhteisen tahtotilan elinvoimaisen datatalouden Suomesta ja rakensimme laajaa sitoumusta tarvittavien uudistusten viemiseksi eteenpäin. Huhtikuussa 2023 julkaisimme datatalouden kansallisen tiekartan kokonaisuudessaan.

Kansallinen datatalouden tiekartta auttaa luomaan yhteisen suunnan, kertoo mitä toimenpiteitä tarvitaan ja osoittaa selkein mittarein, miten keskeiset kehityslinjat etenevät, kun siirrymme kohti reilua datataloutta.  Vauhdittamalla toimenpiteiden etenemistä suomalaiset toimijat voivat yhdessä nopeuttaa siirtymää kohti reilua datataloutta ja rakentaa kilpailukykyistä Suomea. 

Tiekartta nostaa esiin näkemyksiä, joiden avulla sekä yksityiset yritykset että julkiset toimijat voivat parantaa omaa toimintaansa, rakentaa datapohjaisia liiketoimintamalleja ja hyödyntää dataa yhteiskunnan ja talouden kehittymiseksi. 

Keitä on mukana?

Datatalouden tiekarttaa tehdään laajassa yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa. Verkostossa on mukana yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Tiekartan ohjausryhmässä ja sihteeristössä ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus, Business Finland, Kuntaliitto sekä Startup-säätiö.  

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallitusammattilainen Kaisa Olkkonen ja varsinaisina jäseninä toimivat Kristo Lehtonen (varapuheenjohtaja, Sitra), Laura Eiro (liikenne- ja viestintäministeriö), Jarkko Levasma (valtiovarainministeriö), Ilona Lundström (työ- ja elinkeinoministeriö), Jyri Häkämies (EK), Jaakko Hirvola (Teknologiateollisuus), Petri Salminen (Suomen Yrittäjät), Nina Kopola (Business Finland), Erja Turunen (VTT), Riikka Pakarinen (Suomen startup-yhteisö), Elisa Kettunen (Kuntaliitto) ja Atte Jääskeläinen (opetus- ja kulttuuriministeriö). Ohjausryhmän varajäseninä toimivat Satu Vasamo-Koskinen (työ- ja elinkeinoministeriö), Maria Rautavirta (liikenne- ja viestintäministeriö) sekä Kalle Kantola (VTT). 

Mitä on saatu aikaan?

Datatalouden tiekartta -projekti käynnistyi marraskuussa 2021 ja kestää kesäkuuhun 2025 asti. 

Olemme analysoineet datatalouden nykytilaa Suomessa ja keskeisissä kilpailijamaissa, sen perustuksia ja siinä menestymisen avaimia. Projektin osana on julkaistu muistio Suomen vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet datatalouden rakentamisessa, jossa tunnistettiin Suomen vahvuuksia ja menestyksen avaimia sekä datatalouskehityksen pullonkauloja. Työ tehtiin yhdessä yritysetujärjestöjen, ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Projektissa on myös analysoitu datataloudesta käytävää verkkomediakeskustelua 

Euroopan komission viime vuosina julkaisemat viisi uutta datasääntelyn lainsäädäntöehdotusta muokkaavat voimakkaasti toimintaympäristöä Euroopassa. Projektissa on luotu kokonaiskuvaa toimintaympäristöstä ja selvitetty sääntelyehdotusten avaamia mahdollisuuksia julkisen sektorin, pk-yritysten ja yksilöiden näkökulmista. 

Kansallinen datatalouden tiekartta rakennetaan yhdessä.  Työhön voi osallistua kaikille avoimissa, kuukausittain järjestettävissä Datatalouden tilannehuone –tapahtumissamme. Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet ensimmäisenä työn etenemisestä.   

Tule mukaan rakentamaan Suomesta reilun datatalouden edelläkävijää!  

Aikataulu

9–11
/2022

Yhteistä tahtotilaa rakennetaan

Sitra luo yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa yhteisen tahtotilan elinvoimaisen datatalouden Suomesta ja samalla rakennamme laajaa sitoumusta tarvittavien uudistusten eteenpäin viemiseksi.

10/2022

Datatalouden tilannehuone -tapahtuma: kansallinen tahtotila

Tilannehuone kerää datatalouden osaajat yhteen keskustelemaan datatalouden kansallisesta tahtotilasta. Tilannehuone muuntuu työpajaksi, jossa työstetään yhteisen tahtotilan suuntaa, kerätään ideoita ja syötteitä. 

12/2022

Reilun datatalouden tahtotila julkistetaan

12/2022

Datatalouden tilannehuone -tapahtuma: Kansallisen datatalouden tahtotilan julkaisu – miten tästä eteenpäin?

1–3/ 2023

Tiekartan työstäminen jatkuu

Tiekartan tekemistä jatketaan laajassa yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa. Sitra tukee ja ohjaa tiekarttaprosessia.

4/2023

Datatalouden tiekartta julkistetaan

Kuule ensimmäisenä työmme etenemisestä.
Tilaa uutiskirjeemme.

Mistä on kyse?