julkaisut

Euroopan johtoasema datataloudessa varmistettava

Kymmenen tavoitetta Euroopan unionille (tiivistelmä)

Kirjoittajat

Kristine Alanko, Antti Peltomäki, Reijo Aarnio, Laura Halenius, Kristo Lehtonen

Julkaistu

Tiivistelmä

Datan saatavuus ja kyky sen hyödyntämiseen ovat keskeisiä edellytyksiä innovaatioille ja kasvulle yhä voimakkaammin datavetoiseksi kehittyvässä taloudessamme. Jotta Euroopan unioni voi jatkaa reilun datatalouden pelisääntöjen ja uusien politiikka-aloitteiden laatimista, tarvitsee se yhteistä tilannekuvaa sekä Eurooppaa haastavien kehityslinjojen tunnistamista ja niihin reagoimista varhaisessa vaiheessa. Kilvassa digitaalisen maailman hallinnasta Euroopan valttina on ollut reilumman datavetoisen talouden ja yhteiskunnan rakentaminen.  Uusien datataloutta edistävien toimenpiteiden täytyy tulevaisuudessakin perustua eurooppalaiselle arvopohjalle.

Euroopan komission seuraavan viisivuotiskauden lähestyessä on käynnistettävä keskustelu niistä toimista, jotka voivat vauhdittaa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä ja parantaa Euroopan mahdollisuuksia nousta globaaliksi edelläkävijäksi datavetoisessa taloudessa.

Tällä työpaperilla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se tarjoaa toimenpidesuosituksia datavetoisen yhteiskunnan kehittämiseen Euroopassa. Toisena tavoitteena on käynnistää laaja vuoropuhelu eri toimijoiden kesken Euroopan datastrategian tulevaisuuden suunnasta. Työpaperi rakentuu kolmen teeman ympärille, jotka ovat keskeisiä tulevaisuuden reilumpaa ja kilpailukykyisempää datataloutta rakennettaessa:

Teema 1: Strategisuuden vahvistaminen kriittisten teknologioiden kehityksessä. Tekoälyn, puolijohteiden, 6G:n, kvanttiteknologian ja suurteholaskennan kaltaisia keskeisiä teknologioita tulee kehittää entistä strategisemmin, jotta niiden koko potentiaalia voidaan hyödyntää datavetoisen talouden kehityksessä. Tämä parantaa EU:n taloudellista turvallisuutta eli toimintavarmuutta ja kilpailukykyä.

Teema 2: Digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen datasääntelyn toimeenpanoa tehostamalla. Komission tulevan viisivuotiskauden aikana on ensisijaisen tärkeää keskittyä sääntelyn toimeenpanoon. Reilu datatalous tarvitsee toimivaa sääntelykehystä, joka vahvistaa yksilöiden oikeuksia digitaalisissa ympäristöissä. Sääntöjen noudattamisen on oltava myös yrityksille vaivatonta ja jopa automatisoitua.

Teema 3: Työn tuottavuuden sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin vahvistaminen datan avulla. Dataan perustuvat liiketoimintamallit tulee valjastaa yhteiskunnan tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä parempien mahdollisuuksien luomiseen ihmisille. Pk-yritysten olisi oltava tässä keskeisessä roolissa. Selkeiden dataa koskevien pelisääntöjen lisäksi EU:n on keskityttävä tarvittavien valmiuksien luomiseen, jotta dataa voidaan hyödyntää paremmin työn tuottavuuden sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseen.

Kunkin teeman alla kuvataan toivottavaa tulevaisuutta sekä niitä nykytilan haasteita, jotka ratkaisemalla päästään kohti entistä kilpailukykyisempiä digitaalisia sisämarkkinoita sekä vahvistetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Teemojen alla on tunnistettu kymmenen päätavoitetta ja ehdotetaan 28 politiikkasuositusta Euroopan unionille.

Kymmenen tavoitetta Euroopan datatalouden uudistamiseksi

1. Lisätään investointeja kriittisiin teknologioihin kilpailukyvyn parantamiseksi.

EU:n on pyrittävä vahvistamaan kriittisiä teknologioita politiikka- ja rahoitusohjelmilla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ohjelmien painopisteen tulisi olla kvanttiteknologioissa ja suurteholaskennassa, tekoälyssä, kehittyneissä puolijohdeteknologioissa, 6G:ssä ja kyberturvallisuudessa. 

2. Tehdään EU:sta edelläkävijä luotettavan generatiivisen tekoälyn alalla.

EU:n on nostettava tavoitetasoaan ja vahvistettava omaa strategista autonomiaansa, eli kykyään toimia riippumattomasti luovan tekoälyn kehittämisessä. Euroopassa kehitettyjen avoimen lähdekoodin suurten kielimallien tulee olla laajasti saatavilla eri toimijoille kaikilla EU:n virallisilla kielillä.  Kilpailukykyiset ja luotettavat eurooppalaiset kielimallit ovat välttämättömiä uusien sovellusten ja kaupallisten palveluiden rakentamisessa. EU:ssa kehitetyn luovan tekoälyn on oltava riittävän laadukasta ja EU:sta täytyy löytyä luotettavien kielimallien kehittämiseen tarvittavaa osaamista ja laskentakapasiteettia.

3. Varmistetaan EU:n johtava asema seuraavan sukupolven internetin (web 4.0) kehittämisessä.

Web 4.0, eli ennakoitu seuraava internetin kehitysvaihe yhdistää virtuaaliset maailmat ja -esineet todelliseen maailmaan saumattomasti. EU:n on varmistettava, että virtuaalimaailmoja ja virtuaalitalouksia kehitetään eurooppalaisiin arvoihin pohjaten eli laajassa yhteistyössä, yhteentoimiviksi ja hallintamalliltaan läpinäkyviksi. EU:n on kiinnitettävä huomiota tekijänoikeussuojattuun sisältöön ja siten vahvistettava virtuaalimaailmojen käyttäjien oikeuksia. EU:n on sallittava hajautettujen autonomisten organisaatioiden (engl. decentralised autonomous organisation, DAO) rekisteröityminen alueellaan. Lohkoketjujen sääntelyn testiympäristön (sandbox) soveltamisalaa tulee laajentaa.

4. Parannetaan uuden datalainsäädännön hallintamallia, data-avaruuksien kehityksen koordinointia ja niiden yhteentoimivuutta.

Euroopan datainnovaatiolautakunnan on edellytettävä, että data-avaruuksille, eli tietoalueille kehitetään yhdenmukaiset sääntökirjat. EU:n on lisäksi tuettava ns. roolikirjojen kehittämistä, jotka toimivat kokoavana rekisterinä datan jakamiseen liittyville rooleille ja elimille. Data-avaruuskehitystä tulee tukea kansallisella tasolla ja tämä tuki voidaan järjestää esim. kansallisten hubien eli palvelukeskusten kautta.  EU:n on varmistettava, että sääntelyteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään dataa ja digitaalista viestintää koskevien säännösten toimeenpanossa, jotta erityisesti pk-yritysten on helpompi noudattaa sääntelyä. EU:n on parannettava yhteentoimivuutta luomalla datalle teknisiä standardeja.

5. Turvataan ihmisten oikeudet web 4.0:ssa eli virtuaalimaailmoissa ja muissa digitaalisissa ympäristöissä.

EU:n on varmistettava kuluttajien oikeus hallita ja hyödyntää omia tietojaan uusissa virtuaaliympäristöissä. Komission tulee varmistaa, että uusi datalainsäädäntö ja yleinen tietosuoja-asetus ovat yhteensopivia. EU:n on helpotettava käyttäjän maineeseen linkittyvän tiedon liikkumista ja vaadittava alustojen välistä yhteentoimivuutta. Ihmisten oikeus hallita omia tietojaan ja päättää niiden käytöstä on lisättävä digitaalisten oikeuksien ja periaatteiden julistukseen ja on varmistettava, että ihmiset myös voivat ja osaavat käyttää oikeuksiaan.

6. EU-tason datatalouden kehityksen johtamista on vahvistettava

EU:n on varmistettava, että datatalouden merkitys talouden ja yhteiskunnan uudistamisessa ymmärretään kaikissa jäsenmaissa. Sisämarkkinoiden kehitystä on ohjattava ja seurattava sitä ajantasaisesti. Seuranta vaatii tuekseen yhteisiä mittareita ja niiden kehityksessä on tehtävä yhteistyötä koko unionin alueella. Digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä tulee seurata kehittämällä datan liikkuvuutta rajojen yli mittaavia indikaattoreita. On myös varmistettava, että mittarit seuraisivat myös datapohjaisten sovellusten ja palveluiden kehitystä.

7. Tuetaan ihmisten tekoäly- ja digilukutaitoa

EU:n on varmistettava riittävä tuki ihmisten tekoäly- ja digilukutaidon vahvistamiseksi. Sen on puututtava niihin uhkiin, joita tekoälyn avulla tuotettu disinformaatio aiheuttaa ja jatkettava työtä näiden uhkien torjumiseksi sosiaalisen median alustojen kanssa. Lisäksi demokraattisia arvoja tukevia teknologisia innovaatioita on vietävä eteenpäin.

8. Kannustetaan pk-yrityksiä datapohjaisten liiketoimintamallien käyttöönotossa

EU:n on lisättävä yritysten ymmärrystä datapohjaisista liiketoimintamahdollisuuksista. EU:n tulisi tarjota yrityksille datapohjaisen liiketoiminnan edistämistä tukevia työkaluja ja palveluita. Innovaatioekosysteemien muodostumista uusien liiketoimintamallien ympärille on tuettava.

9. Otetaan digitaaliset tuotepassit tehokkaasti käyttöön

Euroopan komission on valmisteltava yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa ekosuunnitteluasetusta täydentävät niin kutsutut delegoidut säädökset ja esiteltävä valituissa tuoteryhmissä käyttöön otettavat digitaaliset tuotepassit. EU:n tulisi edistää sääntelyn testiympäristöjen kehittämistä, jotta digitaalisia tuotepasseja voidaan kehittää kokeilujen kautta ja ottaa niitä käyttöön laajemmin. Myös tuotepassijärjestelmän sisäinen yhteentoimivuus on varmistettava, jotta tietoja voidaan jakaa eri tuotepassien arvoketjujen ja data-avaruuksien välillä.

10. Toimeenpannaan tehokkaasti eurooppalainen terveysdata-avaruus

EU:n tulee keskittyä eurooppalaista terveysdata-avaruutta koskevan asetuksen tehokkaaseen toimeenpanoon ja nopeuttaa terveyspalveluiden sisämarkkinoiden edistymistä Horisontti Eurooppa-ohjelman ja alan standardisoinnin avulla. EU:n tulisi hyödyntää tekoälyn käytön ja koulutuksen potentiaalia terveydenhuollossa, jotta kansalaisille olisi mahdollista tarjota parempia teknologia-avusteisia digitaalisia palveluita eurooppalaisten arvojen mukaisesti.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ensuring European leadership in the data economy

Alaotsikko

Ten priorities for the European Union

Tekijät

Kristine Alanko, Antti Peltomäki, Reijo Aarnio, Laura Halenius, Kristo Lehtonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2024

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

31

ISBN (PDF)

978-952-347-365-2

ISSN (PDF)

2737-1042

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?