publikationer

Tio prioriteringar för Europeiska unionen för att säkerställa europeiskt ledarskap inom dataekonomin (sammanfattning)

Författarna

Kristine Alanko, Antti Peltomäki, Reijo Aarnio, Laura Halenius, Kristo Lehtonen

Publicerad

Sammanfattning

Tillgång till data och förmågan att använda dem är viktiga förutsättningar för innovation och tillväxt i vår alltmer datadrivna ekonomi. För att EU ska kunna fortsätta att sätta grundreglerna och ta nya politiska initiativ för en rättvis dataekonomi krävs en gemensam vision och en tidig identifiering av och reaktion på de trender som utmanar Europa. I kampen om att bemästra den digitala världen har Europas trumfkort varit att bygga en mer rättvis datadriven ekonomi och ett mer rättvist samhälle.  Nya åtgärder för att främja dataekonomin måste fortsätta att baseras på en europeisk värdegrund.

När Europeiska kommissionens nästa femårsperiod närmar sig måste en debatt inledas om vilka åtgärder som kan påskynda utvecklingen av Europas digitala inre marknad och förbättra Europas chanser att bli en global ledare inom den datadrivna ekonomin.

Detta arbetsdokument har två syften. För det första innehåller det policyrekommendationer för utvecklingen av ett datadrivet samhälle i Europa. Det andra är att inleda en bred dialog mellan olika aktörer om den framtida inriktningen för den europeiska datastrategin. Det är uppbyggt kring tre teman som är centrala för att skapa en rättvisare och mer konkurrenskraftig dataekonomi för framtiden:

Tema 1: Stärkt strategisk utveckling av kritisk teknik. Kritisk teknik som AI, halvledare, 6G, kvantteknik och HPC måste utvecklas mer strategiskt för att deras fulla potential ska kunna utnyttjas i utvecklingen av den datadrivna ekonomin. Detta kommer att förbättra EU:s ekonomiska säkerhet, dvs. dess operativa säkerhet och konkurrenskraft.

Tema 2: Främja den digitala inre marknaden genom bättre tillämpning av datalagstiftningen. Under kommissionens kommande femårsperiod kommer det att vara en prioritet att fokusera på efterlevnaden av lagstiftningen. En rättvis dataekonomi kräver ett fungerande regelverk som stärker enskildas rättigheter i digitala miljöer. Efterlevnaden måste också göras enkel och till och med automatiserad för företagen.

Tema 3: Stärka arbetsproduktiviteten och människors och miljöns välbefinnande genom data. Datadrivna affärsmodeller måste utnyttjas för att förbättra produktiviteten och välbefinnandet i samhället och skapa bättre möjligheter för människor. Små och medelstora företag bör spela en nyckelroll i detta. Förutom tydliga spelregler för data måste EU fokusera på att bygga upp den kapacitet som krävs för att bättre använda data för att öka arbetsproduktiviteten och människors och miljöns välbefinnande.

Under varje tema beskriver vi den framtid vi vill ha och de utmaningar vi står inför idag för att uppnå en mer konkurrenskraftig digital inre marknad och för att stärka människors välbefinnande och miljön. Under varje tema har tio huvudmål identifierats och 28 policyrekommendationer föreslås för Europeiska unionen.

Tio mål för att omvandla Europas dataekonomi

1. Öka investeringarna i kritisk teknik för att förbättra konkurrenskraften.

EU måste samarbeta med medlemsstaterna för att stärka kritisk teknik genom policy- och finansieringsprogram. Dessa program bör inriktas på kvantteknik och högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, avancerad halvledarteknik, 6G och cybersäkerhet.

2. Gör EU ledande inom tillförlitlig generativ AI.

EU måste höja sin ambitionsnivå och stärka sin strategiska autonomi, dvs. sin förmåga att agera självständigt i utvecklingen av kreativ AI. Språkmodeller med öppen källkod som utvecklats i Europa måste vara allmänt tillgängliga för olika aktörer på alla officiella EU-språk.  Konkurrenskraftiga och tillförlitliga europeiska språkmodeller är nödvändiga för att bygga nya tillämpningar och kommersiella tjänster. Kvaliteten på den AI som utvecklas i EU måste vara tillräcklig och EU måste ha expertis och beräkningskapacitet för att utveckla tillförlitliga språkmodeller.

3. Säkerställa EU:s ledarskap i utvecklingen av nästa generations internet (web 4.0).

Web 4.0, det förväntade nästa steget i utvecklingen av Internet, kopplar sömlöst samman virtuella världar och objekt med den verkliga världen. EU måste se till att virtuella världar och virtuella ekonomier utvecklas på grundval av europeiska värderingar, dvs. i en styrningsmodell som bygger på brett samarbete, interoperabilitet och öppenhet. EU måste ta hänsyn till upphovsrättsskyddat innehåll och därmed stärka rättigheterna för användare av virtuella världar. EU måste tillåta decentraliserade autonoma organisationer (DAO) att registrera sig på sitt territorium. Tillämpningsområdet för testmiljön (sandbox) för reglering av blockkedjor bör utvidgas.  

4. Förbättra styrningsmodellen för den nya datalagstiftningen, samordningen av utvecklingen av dataområden och deras interoperabilitet.

European Data Innovation Board bör kräva att det utarbetas en harmoniserad uppsättning regler för dataområden, dvs. datadomäner. EU måste också stödja utvecklingen av ”rollregister”, som fungerar som ett kompendium över roller och organ som är involverade i datadelning. Utvecklingen av dataområden bör stödjas på nationell nivå, och detta stöd kan organiseras till exempel genom nationella nav eller servicecenter.  EU måste se till att potentialen hos regleringstekniken utnyttjas vid genomförandet av bestämmelser om data och digital kommunikation, särskilt för att underlätta för små och medelstora företag att följa bestämmelserna. EU måste förbättra interoperabiliteten genom att skapa tekniska standarder för data.

5. Skydda människors rättigheter i webb 4.0 – virtuella världar och andra digitala miljöer.

EU måste se till att konsumenterna har rätt att kontrollera och få tillgång till sina uppgifter i nya virtuella miljöer. Kommissionen måste se till att den nya datalagstiftningen och den allmänna dataskyddsförordningen är kompatibla. EU måste underlätta rörligheten för data som är kopplade till en användares rykte och kräva interoperabilitet mellan plattformar. Människors rätt att kontrollera sina egna uppgifter och bestämma hur de ska användas måste läggas till i deklarationen om digitala rättigheter och principer, och det måste säkerställas att människor kan utöva och faktiskt utövar sina rättigheter.

6. Stärka ledarskapet på EU-nivå inom dataekonomin.

EU måste se till att alla medlemsstater förstår dataekonomins betydelse för ekonomisk och social förnyelse. Utvecklingen av den inre marknaden måste styras och övervakas i god tid. Denna övervakning måste stödjas av gemensamma indikatorer och utvecklingen av dessa indikatorer måste stödjas av samarbete i hela unionen. Utvecklingen av den digitala inre marknaden måste övervakas genom att man tar fram indikatorer för att mäta den gränsöverskridande rörligheten för data. Det måste också säkerställas att indikatorerna även övervakar utvecklingen av databaserade tillämpningar och tjänster utöver den rena överföringen av uppgifter.

7. Stödja människors AI och digitala kompetens

EU måste säkerställa tillräckligt stöd för att stärka människors AI och digitala kompetens. EU måste ta itu med hoten från AI-genererad desinformation och fortsätta att arbeta med sociala medieplattformar för att motverka dessa hot. Dessutom måste tekniska innovationer som stöder demokratiska värden främjas.

8. Uppmuntra små och medelstora företag att anta datadrivna affärsmodeller

EU måste öka företagens förståelse för datadrivna affärsmöjligheter. EU bör tillhandahålla verktyg och tjänster för att hjälpa företag att främja datadriven affärsverksamhet. Bildandet av innovationsekosystem kring nya affärsmodeller måste stödjas.

9. Effektiv användning av digitala produktpass

Europeiska kommissionen bör tillsammans med viktiga intressenter förbereda de så kallade delegerade akter som kompletterar ekodesignförordningen och lägga fram de digitala produktpass som ska införas för utvalda produktgrupper. EU bör främja utvecklingen av testbäddar för reglering för att möjliggöra utveckling och bredare användning av digitala pass genom försök. Interoperabilitet inom passystemet måste också säkerställas för att möjliggöra datadelning mellan olika passvärdekedjor och datalager.

10. Effektivt genomförande av det europeiska hälsodataområdet

EU bör fokusera på ett effektivt genomförande av förordningen om det europeiska området för hälsodata och påskynda framstegen på den inre marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster genom Horisont Europa och standardisering på detta område. EU bör utnyttja potentialen hos AI och utbildning inom hälso- och sjukvården för att leverera bättre teknikbaserade digitala tjänster till medborgarna i linje med europeiska värden.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Ensuring European leadership in the data economy

Undertitel

Ten priorities for the European Union

Författarna

Kristine Alanko, Antti Peltomäki, Reijo Aarnio, Laura Halenius, Kristo Lehtonen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2024

Utgivare

Sitra

Sidantal

31

ISBN (PDF)

978-952-347-365-2

ISSN (PDF)

2737-1042

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?