Diskussioner om den digitala vardagen i museer

Museernas centrala uppgift är att främja bildningsarbetet och demokratin. Men vilken roll spelar museerna i den digitala eran? I dialogerna som ordnas i museicentrum Vapriikki funderar man på vår digitala vardag.

Vad handlar det om?

Digitaliseringen och informationsmiljöns snabba utveckling utmanar samhället, men vi pratar inte tillräckligt om det. Vi behöver nya sätt och forum att diskutera vår föränderliga vardag.

Museernas uppgift är att upprätthålla och stärka individernas förståelse för och delaktighet i kulturen, historien och omgivningen. Museerna stärker känslan av gemenskap, bildningsarbetet och demokratin och främjar bevarandet av kulturarvet för kommande generationer. Men hur påverkas museernas roll av världens digitalisering?

Vårt mål är att främja museernas bildnings- och demokratiuppgift i den digitala eran. Vi vill öka den samhälleliga diskussionen om den digitala makten och stärka nya medborgarfärdigheter.

Vad gör vi?

Sitra finansierar diskussionsserien ”Hur känns den digitala vardagen?” som ordnas år 2024 i museicentrum Vapriikki i Tammerfors.

I Vapriikki förs både öppna och konfidentiella diskussioner med hjälp av Dialogpaus-metoden. Mer detaljerade uppgifter om diskussionsämnena och deltagarna publiceras i början av 2024.

Dialogerna erbjuder medborgare och sammanslutningar en möjlighet att föra konstruktiva diskussioner om digitaliseringens framtid. 

Inom projektet byggs en operativ modell upp för museerna med hjälp av vilken museerna kan utnyttja dialoger i sitt arbete. Samtidigt utvecklar vi sätt att utnyttja medborgardialoger som stöd för samhälleligt beslutsfattande och för att utveckla museernas egen utställningsverksamhet. 

Dessutom beskriver den operativa modellen närmare museernas möjligheter att agera som arenor för folkstyret och medborgardialogerna i den digitala eran.

Vem deltar?

Sitra finansierar Postmuseet som öppnar Kupla, en ny utställnings- och mötesplats, i museicentrum Vapriikki i februari 2024. Diskussionsseriens dialoger ordnas i Kupla med hjälp av Dialogpaus-dialogmetoden som utvecklats i Sitra.

Vapriikki är ett museicentrum i Tammerfors vars utställningar behandlar bland annat historia, naturvetenskaper och teknik. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Postmuseet och Tammerfors historiska museer som är verksamma i Vapriikki en riksomfattande uppgift som ansvarsmuseum från och med 2024, med specialområdena kommunikation, spel, post och digitalt liv.

Ta kontakt

personer
Heikki Lauha
Expert, Digital makt och demokrati
personer
Joel Lindqvist
Projektkoordinator, Digital makt och demokrati
personer
Tiina Härkönen
Ledande expert, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?