Fältförsök med deltagande samutveckling

Under de kommande åren kommer Finland att skapa digitala servicepaket som gör det lättare att hantera livshändelser. Vi experimenterar med hur digitala plattformar kan användas för att involvera medborgarna i utvecklingen av dessa paket.

Vad handlar den om?

EU:s mål är att främja digitaliseringen i sina medlemsländer under det kommande decenniet. Målet är att förbättra säkerheten och hållbarheten i digitala infrastrukturer, utveckla befolkningens digitala kompetens och effektivisera tjänster för företag och medborgare.

För att uppfylla EU:s mål har Finland beslutat att utveckla nya typer av digitala tjänster under de kommande åren.

Tjänstepaketen är kopplade till händelser i människors liv, t.ex. barns födelse, giftermål, skilsmässa, universitetsstudier, värnplikt eller arbetslöshet. Dessa livshändelser kännetecknas av att man måste ha kontakt med flera offentliga eller privata tjänsteleverantörer. I framtiden är målet att göra det lättare att göra affärer genom att skapa ett mer sammanhängande digitalt servicepaket, som kommer att automatiseras och eventuellt också delvis anpassas efter kundernas situation.

Det ettåriga fältförsöket med deltagande samutveckling, som finansieras av Sitra, finansministeriet och VTT, är kopplat till dessa finska planer.

Under 2020-talet har den offentliga förvaltningen i Finland fått feedback från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om att medborgarna involveras i digitaliseringsprojekt för lite, för snävt och för sent. För att nya digitala tjänster som är kopplade till livshändelser verkligen ska vara människocentrerade måste medborgarnas möjligheter att delta i och påverka digitaliseringsprojekt förbättras.

Vad ska vi göra?

Nya digitala plattformar för offentligt deltagande och samråd har utvecklats under de senaste åren, med goda erfarenheter i olika länder.

Under fältförsöket med deltagande samutveckling kommer vi att testa hur dessa plattformar kan användas i utvecklingen av offentliga digitaliseringsprojekt – främst livshändelsebaserade servicepaket – i Finland.

Minst två olika digitala delaktighetsplattformar kommer att testas under projektet. Plattformstesterna kommer att kopplas till utvecklingen av ett servicepaket relaterat till en anhörigs död, eftersom Finland har beslutat att vara det första landet att utveckla detta digitala servicepaket.

Försök med digitala plattformar kommer att genomföras under hösten 2024 för att bedöma fördelarna och utmaningarna med olika plattformar för utveckling av digitala offentliga tjänster.

Projektet kommer att avslutas i mars 2025, då en rapport om lärdomarna från försöken kommer att publiceras för offentliga förvaltningar. Rapporten kommer att innehålla rekommendationer om hur man kan stärka medborgarnas deltagande i utvecklingen av digitala offentliga tjänster genom att använda digitala deltagandeplattformar.

Vem är inblandad?

Projektet genomförs av en grupp experter från Aalto-universitetet, Åbo universitet, DVV, Synskadades förbund, Finlands handikappforum, Teknologiska forskningscentralen VTT och Sitra. Förutom Sitra finansieras projektet av finansministeriet och VTT.

Projektet koordineras av Anton Sigfrids, en projektledare som anställts med projektfinansiering, och som arbetar på VTT i gruppen Ethics and Sustainability of Innovation. De andra medlemmarna i arbetsgruppen deltar i projektet med egen finansiering. 

Kontakta oss

personer
Kirsi Hantula
Ledande Expert, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?