Framtidens batteriekosystem

Cirkulär ekonomi är också framtiden när det gäller batteriekosystem. I ett projekt som leds av Birkalands förbund ökas kunskapen om cirkulär ekonomi i batteriekosystem och aktörer i branschen skapar nätverk.

VAD HANDLAR DET OM?

Mobiliteten befinner sig i en stor brytningstid, och det finns stor efterfrågan på nya, smarta och utsläppsfria mobilitetslösningar. Elbilar blir stegvis en del av gatubilden och när det gäller arbetsmaskiner förutspås en stor tillväxt på elektriska lösningar. Batterierna spelar en stor roll i förändringen inom såväl trafiksektorn som energisektorn, eftersom utvecklingen av lösningar för ellagring är en av de stora faktorerna när det gäller ökningen av förnybar energi.

Finland är redan en föregångare när det gäller lösningar för cirkulär ekonomi för batterier inom flera olika sektorer, som tillverkning av elektriska arbetsmaskiner, lösningar för stora energilager samt lösningar för återvinning av batterier. Batteriernas enorma potential när det gäller cirkulär ekonomi och kopplingar till flera olika sektorer är emellertid ännu inte kända hos allmänheten.

Ett centralt mål för projektet Framtidens batteriekosystem är att öka cirkulär ekonomi inom alla delar av batteriernas livscykel samt att lyfta fram återvinningslösningar för batterier, råvaror och globala värdekedjor gällande batterier. Genom samarbete med forsknings- och utvecklingsorganisationer som arbetar med batterier, företagssektorn samt myndigheter ökas förståelsen för finländarnas nuvarande kunskapsnivå och innovationer gällande batterier samt identifieras ny utvecklings- och affärspotential som kan främjas tillsammans.

Vad gör vi?

Med hjälp av intervjuer och litteraturöversikter identifieras aktörer som ingår i batteriekosystemet och ges information om batterimarknaden, materialflöden, forskningsprojekt om batterier samt återvinningssystem.

Utifrån resultaten från arbetet med lägesbilden arrangeras workshoppar där nätverk skapas för aktörer inom batteriekosystemet och där fokus ligger på att identifiera deras gemensamma behov av pilotprojekt och experiment samt affärsmöjligheter. Även förberedelser för framtiden har en viktig roll, och framtida utmaningar och möjligheter diskuteras i en separat workshop. Birkalands förbund utarbetar tillsammans med experter framtidsscenarier om separat valda teman.

Vem är med?

Birkalands förbund genomför projektet i nära samarbete med företag, offentliga organisationer och forskningsinstitut som har en koppling till batteriekosystemet. Material som sammanställts inom projektet och projektresultaten delas på projektets webbplats samt till aktörer som deltar i projektet.

Hur är situationen i dag?

Projektet pågår från januari 2018 till slutet av maj 2019. Arbetet för att skapa en lägesbild gällande batterier inleds i början av 2018 och den första workshoppen arrangeras våren 2018. Workshoppen våren 2018 handlar om behov och uppslag som gäller pilotprojekt- och experiment. I workshopparna som arrangeras hösten 2018 och våren 2019 ligger fokus på att främja nya affärsmöjligheter och diskutera framtiden. Projektets slutseminarium hålls våren 2019.

KONTAKTA OSS

personer
Riitta Silvennoinen
personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?