Grunderna i regenerativt jordbruk

Kolinlagrande (regenerativt) jordbruk hjälper klimatet, naturen och odlaren. Grunderna i regenerativt jordbruk erbjuder en högklassig och forskningsbaserad webbutbildning som ger odlaren de kunskaper som behövs för att kunna prova denna i praktiken. Kursen satte i gång den 9 februari 2021.

Vad handlar det om?

Marken har en viktig roll när vi försöker bekämpa global uppvärmning och förlust av naturens mångfald. En välmående mark binder mer kol och erbjuder ett hem för otaliga djur-, växt- och svamparter och till exempel mikrober som upprätthåller jordhälsan. Utarmning av marken utgör däremot ett seriöst hot mot matproduktion, biologisk mångfald och uppfyllandet av våra klimatmål.

Regenerativt jordbruk återupplivar marken till exempel med hjälp av mångsidiga växtföljder och kontinuerligt växttäcke. Regenerativa odlingssätt

Grunderna i regenerativt jordbruk är en kostnadsfri onlinekurs som riktar sig till jordbrukare i Finland. Kursen erbjuder odlare och andra intresserade en omfattande översikt av regenerativ odling och dess centrala metoder.

Vad gör vi?

Under 2020–2021 stödde Sitra en webbutbildning vars första två delar publicerades i februari 2021. Kursens deltagare får möjligheten att tillämpa metoder för regenerativt jordbruk redan under nästa växtperiod.

Webbkursen erbjuder odlarna de kunskaper som behövs för att kunna börja med regenerativt jordbruk. Samtidigt erbjuder den ett kompakt informationspaket för vanliga finländare som vill förstå hur mat kan produceras allt mer hållbart. Förutom teorin innehåller kursen rikligt med praktiska exempel och övningar.

Webbkursens innehåll baseras på opartisk vetenskaplig forskning: detta utgör den absoluta, strikta förutsättningen för kursen.

Vilka är med?

Webbkursen Grunderna i regenerativt jordbruk är en gemensam insats av flera aktörer. Projektet förverkligas av teknologi-, planerings- och designföretaget Reaktor och Baltic Sea Action Group (BSAG). Förutom Sitra är det många olika aktörer inom matkedjan som stöder institutet: mjölk- och matproducenten Valio, bageri- och mattjänstföretaget Fazer, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry och dess svenskspråkiga motsvarighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, detaljhandels- och servicekedjan S-gruppen, den Europeiska miljöhuvudstaden 2021 Lahtis stad, livsmedelsindustriföretaget Atria, jordbrukets rådgivaroganisation ProAgria samt den största maltproducenten i Norden Viking Malt.

Grunderna i regenerativt jordbruk är en del av BSAG:s Carbon Action-arbete vars vetenskapliga forskning koordineras av Meteorologiska institutet. Praktiskt utvecklingsarbete utförs på hundratals finländska gårdar. Sitra finansierade Carbon Action -pilotprojektet år 2017–2019.

Hur är situationen i dag?

Projektet påbörjades år 2020 med planering av kursens innehåll. Webbkursens första två delar publicerades den 9 februari 2021. Sitras del av projektet slutfördes under 2021.

Vad har man fått till stånd?

Projektet har väckt stort intresse bland odlare och övriga finländare. Före mitten av december 2020 hade redan 200 deltagare förhandsanmält sig till kursen. Under hösten 2023 publicerades det svenska innehållet i kursen i Sverige på plattformen Svensk Kolinlagring.

Tidtabell

9.2.
Webbkursens två första delar publiceras: Regenerativ odling och Återställ åkern.
9.3.
Kursens nästa del publiceras: Maximera fotosyntesen, mikrober och skydd.
23.3.
Kursens nästa del publiceras: Minimera störning.
7.4.
Kursens sista två delar publiceras: Iaktta ekonomin och Uppgifter på åkern.
1.9.
Sitras projekt slutförs.

Hur kan man delta?

Du kan anmäla dig till kursen på www.regenerativtjordbruk.fi/.

Du kan följa projektet på sociala medier med hashtaggen #uudistavaviljely / #regenerativtjordbruk.

Kontakta oss

personer
Tuuli Hietaniemi
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Eero Jalava
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Alexander Kohl
Expert, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?