IHAN-pilotsökning

Vi skapar gemensamma spelregler på europeiska nivån och lösningar för ekosystemen för människoorienterad delning av data inom vårt nyckelområde. Vi sökte efter en samarbetspartner bland projekter som utvecklar lösningar för en människoorienterad och rättvis dataekonomi. Ansökningen var öppen till och med den 31 december 2018.

VAD HANDLAR DET OM?

Data har blivit en förnybar naturresurs som alla kan utnyttja. Datautbyte är rättvist, för individen styr över de data som samlas om henne/honom själv och delning av data sker enligt gemensamma, rättvisa principer. Det har även uppstått nya typer av tjänster kring data, vilket har gjort människors vardag enklare, smartare och framför allt lyckligare!

Det är en beskrivning av framtiden, som man bör satsa på att uppnå!

Vi söker efter en samarbetspartner, både bland enskilda sökande och omfattande samarbetsnätverk, som utvecklar lösningar som bygger på en människoorienterad och rättvis dataekonomi. Detta pilotprojekt ska hantera både nya modeller för delning av data och de tekniska lösningar som stöder dem.

Vi genomför en ansökan om finansiering som en del av Sitras nyckelområde IHAN® – Människoorienterad dataekonomi, som pågår fram till sommaren 2021. Vi kommer att hålla flera ansökningar om finansiering under nyckelområdet, och urvalskriterierna, ansökningstiden och andra detaljer meddelas vid varje ansökningsomgång. Vi lägger upp information om de nya ansökningskriterierna på vår webbplats. Via ansökningsomgångarna kan vi finansiera utvalda pilotprojekt, som längst fram till mars 2021.

Den ansökan om finansiering som pågår nu är öppen fram till slutet av 2018 och du hittar information om målen, kriterierna och andra detaljer nedan.

Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer och finansiering beviljas redan under ansökningstiden. För de tekniska komponenternas del har ansökningsblanketterna förtydligats den 19.9.2018. Detta påverkar ej på kriterierna eller innehållet av sökningen.

Vad strävar vi efter?

Vi bygger ett ekosystem för en rättvis dataekonomi tillsammans med medborgarna och olika aktörer. Vårt mål är att skapa en verksamhetsmodell och europeiska spelregler för delning av data.

Vi söker nu efter pågående projekt eller projekt som snabbt kan startas inom olika branscher till ett IHAN®-pilotprojekt, som går ut på att lösa de tekniska kraven inom människoorienterat datautbyte, exempelvis en splittrad identitet, tillstånd för datautnyttjande och överföring av data. Vi värdesätter särskilt olika typer av samarbetsnätverk, som många olika typer av aktörer är med i och som redan har en färdig, teknisk miljö där man kan testa IHAN®-principerna. Den sökande kan vara verksam inom exempelvis välfärdsbranschen, trafiksektorn, jordbruket eller finansbranschen. Internationell verksamhet är en stor fördel, och projektdokumentationen kommer till största delen att produceras på engelska.

Vi letar efter sökande som är beredda att bedriva ett nära samarbete och delta i en inlärningsprocess tillsammans med de övriga pilotprojekten samt förbinder sig till arbete i workshoppar på Europa-nivå, exempelvis med att utveckla en gemensam standard och ett gemensamt koncept.

Vad förväntar vi oss av ansökningarna?

Vi utvärderar ansökningarna enligt följande kriterier:

Vem kan söka?

Vi ger finansiering till sökande som antingen kan vara offentliga, privata eller från tredje sektorn.

Om sökanden ingår i ett samarbetsnätverk finansierar Sitra varje sökande som ingår i samarbetsnätverket för sig och ingår ett separat avtal med varje sökande.

Om den sökande är ett företag eller i övrigt bedriver ekonomisk verksamhet måste det vara berättigat att ta emot finansiering i form av de minimis-stöd (kommissionens förordning 1407/2013 om stöd av mindre betydelse).

Ansökningsfaser

Ansökningen sker i fyra faser:

  1. I den första fasen fyller den sökande i en ansökningsblankett (Sitra IHAN pilot project plan, max. 5 sidor på engelska), som ska skickas in till Sitra ihan@sitra.fi senast den 31.12.2018. Anskökningarna behandlas i ankomstordning. Sitra meddelar om den sökande har valts ut till fortsatta samtal.
  2. I den andra fasen bjuds den utvalda sökanden in till ett möte med Sitra, på vilket man diskuterar den eventuella finansieringen mer i detalj (mål, tidsplan, resurser etc.).
  3. I den tredje fasen gör Sitra en bedömning utifrån ansökningsblanketten och diskussionen av vilka projekt man ska finansiera.
  4. I den fjärde fasen gör den sökande som valts ut till att gå vidare upp en projektplan och utifrån den ingås finansieringsavtal mellan Sitra och den sökande.

Sitra bedömer projektansökningarna i ljuset av bedömningskriterierna och beslutar utifrån det vilka projekt man ska finansiera. Sitra kan även be utomstående experter om ett utlåtande om ansökningarna till stöd för bedömningen, men Sitra är inte bundet av dessa utlåtanden.

Mer information

IHAN® technical webinar 18.6.2018 (program och material).

Ladda ner ansökningsblanketten: Sitra IHAN pilot project plan

IHAN Blueprint 2.0.

Förfrågningar: ihan@sitra.fi

Hantering av personuppgifter

Den sökande som deltar i ansökan om finansiering ansvarar för att den sökande har rätt att överlåta de specificerade personuppgifterna tillhörande kontaktpersonerna till Sitra i syfte att genomföra det projekt som ansökan om finansiering gäller.

De personuppgifter som anges i ansökan om finansiering används för att kontakta de berörda personerna i anslutning till ansökan enligt principerna i ”Dataskyddsbeskrivning av intressent- och marknadsföringsregistret för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra)”. Utöver de syften som beskrivs där, behandlas persondata för att ingå ett finansieringskontrakt med dem som väljs som finansieringsobjekt.

Kontakta oss

Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny

Vad handlar det om?