IHAN-PILOTPROJEKT

I projekten genomförs experiment som främjar en rättvis dataekonomi. Syftet är att bygga tjänster som underlättar människornas vardag och som grundar sig på delning av data med samtycke av individen.

VAD HANDLAR DET OM?

I pilotprojekten bygger samarbetspartner tekniska lösningar eller hela tjänster som utgår från principerna enligt IHAN:s handlingsmodell. Dessa beskrivs i IHAN:s kravspecifikationsdokument (IHAN Blueprint). Pilotprojektens resultat är öppna för alla efter att projektet har slutförts.

Vi genomförde en ansökan om finansiering som en del av Sitras nyckelområde IHAN® – Människoorienterad dataekonomi, som pågår fram till sommaren 2021. De första pilotprojekten startade 2018.

Pågående projekt

Digital identitetsstandard för musikskapare

MyCelia-projektet skapar en ny digital identitetsstandard för musikskapare. Projektets resultat är MyCelia Passport, där artistens profildata, identifikationer, verk, prestationer och nätverksuppgifter sparas och hanteras. MyCelia påskyndar insamlingen av artisternas inkomster, som består av många små flöden, och gör det möjligt att skapa nya tjänster.
Projektet slutförs under våren 2020.
Projektet genomförs av: MyCelia

Mobilplånboken för identitetshantering

I projektet utvecklas en ny Minerva-mobilplånbok, med vilken användaren i framtiden kan hantera flera olika identiteter på nätet och tillhörande datakällor.
Projektet slutförs under våren 2020.
Projektet genomförs av: Lab10cDanubeTech

Utnyttjande av idrottares personliga data vid träning

I projektet testas utnyttjandet av elitidrottares personliga data genomgående vid träning. Målet är att ta fram en lösning för elitidrottare och träningsteam för insamling, sparande och analys av data som påverkar prestationerna. Samtidigt utvecklas den finländska idrottsforskningen i en mer dataorienterad riktning och den nationella ledningen för elitidrott ges möjlighet att få en allt bättre insikt i idrottarnas situation.
Projektet slutförs sommaren 2020.
Projektet genomförs av: Finlands Olympiska Kommitté, Polar, Tieto

Utnyttjande av välfärdsdata om beväringar i ett konditionsprojekt

En dataplattform som tas fram i projektet erbjuder en trygg omgivning för insamling av data som påverkar beväringens prestation. Inom projektet samlas in och används data som individerna själva mäter samt data som gäller välbefinnande och beteende med tillstånd av frivilliga som deltar i projektet. Modellen för beviljande av tillstånd och utnyttjande av välfärdsdata som utvecklas kan tillämpas i många olika områden, såsom inom hälsovården, arbetshälsan och i grundskolan.
Projektet avslutas under våren 2020.
Projektet genomförs av: Försvarsmakten, Tieto, Suunto

Lösning för samtyckeshantering

I projektet testas en ny slags lösning för samtyckeshantering (BB Consent), där uppgifter gällande en persons identitet kan förmedlas på ett tillförlitligt sätt till olika tjänsteleverantörer. En person kan till exempel bevisa sin status som studerande för att få rabatt på sina försäkringspremier. Uppgifterna förmedlas via en app från läroanstalten till försäkringsbolaget med studerandens samtycke. IRMA (”I Reveal My Attributes”)-appen testas i Holland.
Projektet slutförs sommaren 2020.
Projektet genomförs av: Innovalor ja Schluss

Hälsouppgifter som sammanställts själv till Kanta-tjänsten

Projektet har som mål att skapa en tjänst som hjälper diabetiker att förbättra sin livskvalitet. Dessutom utvecklas en affärsmodell där hälsodata som personen producerat själv fås med som en del av den normala behandlingsprocessen. I modellen är hälso- och sjukvården inte betalare utan inkomster från sekundär användning av data täcker verksamheten. Användningen av data som producerats själv baserar sig på beviljande av tillstånd i enlighet med IHAN-verksamhetsmodellen.
Projektet slutförs i december 2021.
Projektet genomförs av: Sensotrend, FPA, THL, SHM

Resultat

Mätning av blodsockret hos barn med diabetes och distribution av data

Projektet byggde upp ett ekosystem där vårdnadshavare kan ge tillstånd att barnens hälsodata kan användas till exempel i skolan eller i idrottsaktiviteter. I första skedet genomfördes en teknisk lösning för hantering av samtycke som gäller användning av data.
Projektet genomfördes av: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, CGI och Befolkningsregistercentralen BRC

Verktyg för elektronisk identifiering

Projektets (Sandbox of Trust) första skede byggde upp i Finland ett nytt verktyg för elektronisk identifiering. SisuID-lösningen ska lämpa sig för både den offentliga förvaltningen och privata sektorn. Målet är att underlätta vanliga människors liv då samhället digitaliseras samt att förbättra Finlands konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Projektet genomfördes av: Nixu, Vastuu Group (Suomen Tilaajavastuu) och Digital Living International

Teknisk komponent för hantering av samtycke

I Fairdrop-projektet utvecklades för hantering av samtycke en teknisk komponent som kan utnyttjas i tjänster som genomförs enligt IHAN-principerna. Lösningen förbättrar tjänsteanvändarens möjligheter att a hur tillstånd ges till att använda uppgifter om sig själv. Applikationen möjliggör förutom en traditionell mekanism för att bevilja tillstånd även ett nytt, mer dynamiskt sätt att såväl granska givna samtycken som hantera innehållet i samtyckena.
Projektet genomfördes av: DataFund

Datainsamlare för nätverket

I projektet pilottestades apotekens möjligheter att fungera som betrodda datainsamlare mellan patienter, personuppgiftsansvariga och läkemedelsindustrin utifrån patienternas samtycke och genom att använda stark identifiering. Patientövervakningsdata för läkemedelsforskning har hittills varit svåra att ta del av. Att rekrytera respondenter via olika online-kanaler medförde ofta att ett personligt identitetsnummer efterfrågades, vilket utgjorde ett hinder för att kunna inhämta data genom enkäterna. Det fanns ett behov av en pålitlig plattform för att samla in data. Den formulärbaserade datainsamlingslösningen som utgår från stark identifiering integreras som en del av Oriolas elektroniska forskningsportal, vilket erbjuder patienterna ett säkert och transparent sätt att delta i undersökningen.
Projektet genomfördes av: Oriola, Farenta, Vastuu Group (Suomen Tilaajavastuu), Nixu, Kronas Apotek.

FarmiData

Inom projektet strävade vi efter att förbättra förutsättningarna för matproduktion och resurseffektiviteten med hjälp av digitalisering. Med hjälp av olika IoT-enheter på gårdarna insamlas rikligt med data som kan kopplas till gårdsägarens identitet. I datahanteringsapplikationer kan data utnyttjas säkert i ett nätverk baserat på blockkedjeteknik. Inom projektets exempelapplikationer utnyttjades platsdata från drönarfotograferingar samt data från givare i bränsletankar och i marken. För att starta produktionsverksamheten förutsätts ett lämpligt företag som samarbetspartner.
Piloten genomfördes av: DataSense, Soficta, Toivon Tila, Salon kaupunki

My Travel health, Tokyo 2020

Projektet testade hur hälsodata som sparats i Finland kan användas enkelt och pålitligt överallt där en resenär behöver hälso- och sjukvård. Projektets fortsättning till produktion väntar på att lagstiftningen ska slutföras.
Projektet genomfördes av: Fujitsu, FPA och social- och hälsovårdsministeriet.

Artificiell intelligens transparent för medborgarna

Inom projektet skapades en gemensam modell för medborgarinformation om artificiell intelligens för städernas och statsförvaltningens organisationer. Projektets mål var att främja medborgarnas förtroende genom en engagerande utveckling i de deltagande organisationernas projekt som gäller artificiell intelligens och definiering av gemensam praxis. Modellen kombinerar etiska, juridiska och tekniska perspektiv samt medborgarnas engagemang.
Projektet genomfördes av: Esbo stad, FPA, justitieministeriet och Saidot

AKTUELLT

Läs mer.

Kuvituskuva: ihmisiä pöydän ääressä, yllä matkapuhelin, josta lentää ykkösiä ja nollia.
nyheter

Plattformen för rättvis dataekonomi anläggs i Sitras workshoppar

Kuvituskuva: kuva uutistekstistä kännykän ruudulla
Plock

Hur man informerar medborgarna om användning av AI – gemensamma spelregler under arbete

Illustration: Meddelande i mobiltelefon
Plock

Välfärdsdata som hjälp för ett konditionsprojekt för beväringar

nyheter

Rättvis dataekonomis pilotprojekt har fått 40 ansökningar från flera branscher i Europa

PROJEKT

Farmidata

PROJEKT

IHAN-pilotsökning

KONTAKTA OSS

Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Jyrki Suokas

Vad handlar det om?