IHAN-PILOTPROJEKT

I projekten byggs upp en rättvis dataekonomi. Projekten grundar sig på genuin affärsverksamhet och syftet är att skapa nya tjänster genom att utnyttja personuppgifter enligt tillstånd som beviljats av människan.

VAD HANDLAR DET OM?

Vi genomförde en ansökan om finansiering som en del av Sitras nyckelområde IHAN® – Människoorienterad dataekonomi, som pågår fram till sommaren 2021. De första pilotprojekten startade 2018.

Pågående projekt

Projektet My Travel health, Tokyo 2020 testar hur hälsodata som sparats i Finland kan användas enkelt och pålitligt överallt där en resenär behöver hälso- och sjukvård. Projektet är en del av EU-projektet Patient Summary Initiative.
Projektet genomförs av: Fujitsu, FPA och social- och hälsovårdsministeriet.

Projektet Mätning av blodsockret hos barn med diabetes och distribution av data bygger upp ett ekosystem där vårdnadshavare kan ge tillstånd att barnens hälsodata kan användas till exempel i skolan eller i idrottsaktiviteter.
Projektet genomförs av: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, CGI och Befolkningsregistercentralen BRC

Lösningen i Fairdrop-samtyckeshanteringen förbättrar användarens möjligheter att ge tillstånd till att använda sina uppgifter. Applikationen möjliggör förutom en traditionell mekanism för att bevilja tillstånd även ett nytt, mer dynamiskt sätt att såväl granska givna samtycken och hantera innehållet i samtyckena. Projektet slutförs i september 2019.
Projektet genomförs av: DataFund

Hälsouppgifter som sammanställts själv till Kanta-tjänsten
Projektet har som mål att skapa en tjänst som hjälper diabetiker att förbättra sin livskvalitet. Dessutom utvecklas en affärsmodell där hälsodata som personen producerat själv fås med som en del av den normala behandlingsprocessen. I modellen är hälso- och sjukvården inte betalare utan inkomster från sekundär användning av data täcker verksamheten. Användningen av data som producerats själv baserar sig på beviljande av tillstånd i enlighet med IHAN-verksamhetsmodellen.
Projektet slutförs i december 2020.
Projektet genomförs av: Sensotrend, FPA, THL, SHM

Mobilplånboken Minerva för identitetshantering
I projektet utvecklas en ny Minerva-mobilplånbok, med vilken användaren i framtiden kan hantera flera olika identiteter på nätet och tillhörande datakällor.
Projektet slutförs i november 2019.
Projektet genomförs av: Lab10cDanubeTech

Artificiell intelligens transparent för medborgarna
Inom projektet skapas en gemensam modell för medborgarinformation om artificiell intelligens för städernas och statsförvaltningens organisationer. Projektets mål är att främja medborgarnas förtroende genom en engagerande utveckling i de deltagande organisationernas projekt som gäller artificiell intelligens och definiering av gemensam praxis. De centrala arbetshelheterna svarar på följande frågor: vad borde medborgarna få veta om den offentliga förvaltningens applikationer som använder artificiell intelligens och hur borde informationen kommuniceras. Modellen kombinerar etiska, juridiska och tekniska perspektiv samt medborgarnas engagemang. Ett pilotförsök med verkliga användningsfall genomförs med hjälp av teknologi från Saidot. Alstren ges ut med Creative Commons-licenser.
Projektet slutförs i november 2019.
Projektet genomförs av: Esbo och Helsingfors städer samt FPA, justitieministeriet och Saidot

MyCelia-projektet skapar en ny digital identitetsstandard för musikskapare. Projektets resultat är MyCelia Passport, där artistens profildata, identifikationer, verk, prestationer och nätverksuppgifter sparas och hanteras. MyCelia påskyndar insamlingen av artisternas inkomster, som består av många små flöden, och gör det möjligt att skapa nya tjänster.
Projektet slutförs i december 2019.
Projektet genomförs av: MyCelia

I projektet Patient-Centric Real-World Data pilottestas apotekens möjligheter att fungera som betrodda datainsamlare mellan patienter, personuppgiftsansvariga och läkemedelsindustrin utifrån patienternas samtycke. I pilotprojektet får MS-patienter möjlighet att ge information om sin sjukdom via ett elektroniskt formulär. Genom att kombinera dessa uppgifter ur det verkliga livet med kliniska data i register kan man utgående från exaktare material än tidigare skapa nya och bättre tjänster och innovationer.
Projektet slutförs i oktober 2018.
Projektet genomförs av: Oriola, Farenta, Suomen Tilaajavastuu, Nixu, Kronas Apotek.

Sandbox of Trust-projektet bygger upp i Finland ett nytt verktyg för elektronisk identifiering. Den nya SisuID-lösningen ska lämpa sig för både den offentliga förvaltningen och privata sektorn. Målet är att underlätta vanliga människors liv då samhället digitaliseras samt att förbättra Finlands konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Projektet genomförs av: Nixu, Suomen Tilaajavastuu och Digital Living International

Utnyttjande av idrottares personliga data vid träning
I projektet testas utnyttjandet av elitidrottares personliga data genomgående vid träning. Målet är att ta fram en lösning för elitidrottare och träningsteam för insamling, sparande och analys av data som påverkar prestationerna. Samtidigt utvecklas den finländska idrottsforskningen i en mer dataorienterad riktning och den nationella ledningen för elitidrott ges möjlighet att få en allt bättre insikt i idrottarnas situation.
Projektet slutförs sommaren 2020.
Projektet genomförs av: Finlands Olympiska Kommitté, Polar, Tieto

Utnyttjande av välfärdsdata om beväringar i ett konditionsprojekt
En dataplattform som tas fram i projektet erbjuder en trygg omgivning för insamling av data som påverkar beväringens prestation. Inom projektet samlas in och används data som individerna själva mäter samt data som gäller välbefinnande och beteende med tillstånd av frivilliga som deltar i projektet. Modellen för beviljande av tillstånd och utnyttjande av välfärdsdata som utvecklas kan tillämpas i många olika områden, såsom inom hälsovården, arbetshälsan och i grundskolan.
Projektet avslutas under våren 2020.
Projektet genomförs av: Försvarsmakten, Tieto, Suunto

Resultat

Vad fick vi till stånd?

Med FarmiData-projektet strävade vi efter att med digitalisering förbättra förutsättningarna för matproduktion och resurseffektiviteten. I Salo-regionen samlade man in data med tre genomförda prover om informationsteknologins utvecklingsbehov i jordbruket och digitaliseringens erbjudna möjligheter.

  • I Farmimapping-piloten filmade man åkerfält med hjälp av drönare (EN: drones). Denna geografiska datainformation som man fick in utnyttjades i precisionsgödslingen. På basis av data kunde man definiera den rätta gödselmängden för växtligheten, så data användes direkt i styrningen av gödselspridaren. På så sätt förhindrade man onödig användning av näringsämnen, som leder till näringsavrinning som övergöder vattendragen. Med hjälp av den insamlade data och specificerade mängderna sparade man också i gödselkostnader.
  • Med Farmistore-produktkonceptet sökte man finna en lösning på en realtidsövervakning av bränslemängden på gårdar, uppbyggande av en upphandlingsring och optimering av konsumtionen.
  • Med Farmisää-piloten (Farmi-vädret) definierade man nätet av mikroväder på basis av realtidsdata av väder och jordmån. Med hjälp av IoT-sensorer producerade man mer exakt väderdata än tidigare och jordmånen observerades. Odlarna erfor att resultaten som man fick i piloten var mycket nyttiga under den gångna, heta och torra sommaren, därför att man fick preciserad data både från luften som på 15 cm djup i jordmånen. Teknologin möjliggör också en betydande uppföljning med hjälp av monitorer djupt ner i jordmånen.

De tekniska lösningarna som tas fram i pilotprojektet ska utnyttjas i andra IHAN®-projekt i den mån det är möjligt och de publiceras senare i form av öppen källkod.

Piloten genomfördes under mars och oktober 2018.

AKTUELLT

Läs mer.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?