Kompetens- och utbildningscentret för industriell symbios till Kemi-Torneå

I Kemi-Torneåregionen finns en välfungerande modell för industriell cirkulär ekonomi. Nu vill man tillsammans med utbildningsanordnarna och dem i regionen som sitter inne med kunskapen sprida denna operativa modell till hela Finland.

Vad handlar det om?

I den vägkarta för cirkulär ekonomi i Finland, som gjordes år 2016, identifierades innovationsplattformen som leds av Digipolis i Kemi som ett av nyckelprojekten. I det här projektet grundas ett utbildnings- och kompetenscentrum för industriell symbios i Kemi-Torneå och den modell för industriell cirkulär ekonomi som man har där sprids till hela landet genom att som samarbetsinstrument skapa ett nätverk av nationella ekoindustriparker. Samtidigt främjar projektet utbildningen och kompetensen inom cirkulär ekonomi på en riksomfattande nivå.

Vad gör vi?

Projektet beskriver operativa modellen för en industriell symbios på operativ nivå och tar fram anvisningar för hur de startas upp. I workshoparna börjar man med att presentera för andra ekoindustriparker hur den operativa modellen för cirkulär ekonomi som man har i Kemi-Torneå kan tillämpas på andra ställen. I workshoparna går man också igenom alla framgångsrika åtgärder, utmaningar och direkta hinder för industriell symbios och utvecklingen av cirkulär ekonomi i Finland som upptäckts, på samma gång som man skapar en operativ modell som är baserad på dessa iakttagelser. Samtidigt delar stödaktörer med sig av sina egna förbättringsförslag och sin expertis för att andra ekoindustriparker ska kunna använda dem.

Projektet identifierar också nödvändiga ändringar i lagstiftningen och incitament för att främja industriell symbios och svarar särskilt på EU-kommissionens initiativ att identifiera beröringspunkterna mellan avfalls- och produktlagstiftningen och den cirkulära ekonomin.

Vem är med?

Grundare och centrala aktörer för centret för cirkulär ekonomi och bioekonomi som skapas i Kemi-Torneå är Digipolis, Kemi stad och Lapplands yrkeshögskola. I nätverket ingår Riihimäki stads och Fortum Ab:s cirkulära ekonomi-by,Smart Chemistry Park i Åbo, Kokkola Industrial Park, Nokia stad ochVerte Ab:s industriområde för bioekonomi och cirkulär ekonomi Eco3, utvecklingsbolaget Posintra och Nestes område i Sköldvik i Borgå, Prizztech och området Harjavalta i Björneborg, Metsäjaanu i Salo, Kemijärven Kehitys Oy och Patokangas bioindustripark samt Forssa stad och Envi Grow Park.

Vad är på gång?

Att grunda kompetenscentret är en logisk följd av Kemis Digipolis Ab:s arbete för att främja den cirkulära ekonomin. Expertteamet för industriell cirkulär ekonomi vid Digipolis står till förfogande för det kompetens- och utbildningscentrum för industriell symbios som grundas inom projektet.

Cirkulär ekonomi och bioekonomi är strategiska utvecklingsområden inom Kemi stad. Staden strävar efter att påskynda det framgångsrika utvecklingsarbetet inom cirkulär ekonomi som utförts vid Digipolis de senaste åren och samtidigt skapa livskraft för staden och hela landet.

Lapplands yrkeshögskola har valt utvecklingen av bioekonomi och cirkulär ekonomi till ett av sina strategiska insatsområden och satsar i fortsättningen förutom i projekt årligen över 200 000 euro i strategiska utvecklingsbidrag, med vilka ett centrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi grundas. Dessutom satsar yrkeshögskolan på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt på att utveckla undervisningen. Utbildningsmodulen för cirkulär ekonomi startar 2018.

Hittills har man inom projektet beskrivit operativ modellen för industriell symbios på en operativ nivå och utarbetat den första versionen av anvisningar för att starta upp industriell symbios. Av båda dessa utvecklar man i ett omfattande nätverks- och klustersamarbete versionerna 2.0. I mars 2018 hölls en gemensam workshop vid den ekoindustripark som valts med i nätverket av utvecklare, där man kom överens om en gemensam operativ modell som alla förbinder sig till (på finska).

I slutet av oktober 2019 har alla ekoindustriparker som deltar i nätverksarbetet stått i centrum vid en gemensam workshop. Vid workshoparna, som grundar sig på praktiken, går man för varje aktör igenom alla framgångsrika åtgärder, utmaningar och direkta hinder för industriell symbios och utvecklingen av cirkulär ekonomi i Finland. Samtidigt delar stödaktörer med sig av sina egna förbättringsförslag och sin expertis för att andra ekoindustriparker ska kunna använda dem.

På basis av den gemensamma inlärnings- och utvecklingsprocessen utarbetas anvisningar som alla andra industriparker i Finland kan använda när de utvecklar industriella symbioser och cirkulär ekonomi inom sina regioner.

Kontakta oss!

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?