Care Gap – Från kvalitetsdata till verkningsfullhet

Projektet Care Gap har som mål att förädla data som uppkommer inom social- och hälsovården till kunskap om en persons eller befolkningsgrupps vårdunderskott. Det här är till nytta både för dem som utvecklar tjänsterna och för enskilda medborgare.

VAD HANDLAR DET OM?

Målet för projektet är att genom analyser av patientjournaler utvärdera kvaliteten på informationen och göra en så kallad virtuell hälsoundersökning av patientgrupper där man identifierar vårdunderskott (care gap) och fastställer sätt att effektivisera vården för varje enskild patient.

Med hjälp av informationen kan man undersöka den övergripande behandlingen av sjukdomar till exempel avseende medicineringen och på det sättet förbättra hälsovårdstjänsterna. Omfattande data av bättre kvalitet gör det också möjligt att jämföra serviceproducenterna på riksnivå. Care Gap kan också hjälpa till att identifiera enskilda patienter vars vård kan förbättras.

I dag når man ut till högriskpatienter bara sporadiskt och mycket hänger på att patienterna själva tar kontakt. Ett mål med projektet Care Gap är att identifiera högriskpatienter direkt med hjälp av en virtuell hälsoundersökning och kalla dem till vård.

Care Gap kan också förbättra kostnadseffektiviteten i hälsovårdstjänsterna. Allokeringen av tjänster som omfattas av valfriheten grundar sig på individuella planer som upprättas i samarbete med klienterna. Genom att kombinera uppgifterna i de planer som upprättats med kunderna och de virtuellt producerade planerna kan man uppskatta och budgetera kostnaderna mer exakt än tidigare och rikta in resurserna på de mest verkningsfulla och ekonomiska åtgärderna.

Vad gör vi?

Med hjälp av projektet Care Gap vill vi rikta in resurserna på de tjänster som ger den största nyttan för och minskar klyftorna i hälsa och välbefinnande. Målet är dels att främja en mer likvärdig hälsovård på det nationella planet, dels att uppnå bättre vårdresultat och större hälsonytta för den enskilda individen. Sitra finansierar utvecklingen av verktyget och stöder utvecklingsarbetet med sin egen expertis kring digitalisering av social- och hälsovårdstjänster.

Vem är med?

Helsingfors stad samt Perusturvaliikelaitos Saarikka, som omfattar kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi och Saarijärvi stad, är Sitras samarbetspartner i projektet.

Vad är på gång?

Projektet startade i september 2016 och pågår till slutet av år 2018.

KONTAKT

Vi hörs!

personer
Tuula Tiihonen
Ledande Expert, Demokrati och delaktighet
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?