Urban Farm Lab

Avslutat projekt 1/2019–12/2019

Under projektet inrättade man en ny sorts centrum för matproduktion inomhus på Metropolias campus i Vanda, där man provade olika matproduktionstekniker.

Vad handlade det om?

Maten har en betydande inverkan på miljön. En stor del av matens miljöpåverkan uppkommer från till följd av gödsling, djurproduktion samt okontrollerat matsvinn.

Den matproduktion som sker i städerna kommer i framtiden att komplettera den traditionella åkerodlingen, eftersom odlingssäsongen är kort till exempel på heta och torra samt kalla och mörka områden. Befolkningsökningen medför också att vi måste söka nya lösningar vid sidan av den traditionella matproduktionen för att kunna garantera matsäkerheten. Matproduktion i städerna minskar transporterna och behovet av förpackningsmaterial. I ett slutet system uppkommer inte heller urlakning av näringsämnen och växtsäsongen är inte begränsad endast till sommaren, utan vi kan få exempelvis potatis året om.

Urban odling är framtidens odlingsteknik, som skapar lösningar för en cirkulär ekonomi med hjälp av nya matproduktionstekniker. Metropolia, Sitra och fem företag provade matodling i en industrihall på campuset i Myrbacka i Vanda. Experimentet fick en fortsättning Ultima, en restaurang med cirkulär ekonomi (på finska).

Vad åstadkom man?

Under projektet inrättade man upp ett nytt centrum för matproduktion inomhus, Urban Farm Lab (på engelska), som fungerar som inlärningsmiljö för experter, företag och studerande. Under den första försöksperioden i testlaboratoriet provade man olika matproduktionstekniker på platsen.

Under projektet gjorde man experiment med att odla potatis, humle, alger, örter, sallad och svamp samt föda upp gräshoppor och mjölmaskar. De aeroponiska och hydroponiska växtteknikerna som används bygger på vattenodling då växterna får sin näring direkt från vattnet i stället för från mylla. En gräshoppscontainer togs dit för experimentet med gräshoppsuppfödning. Gräshoppscontainern erbjöd under projektet gynnsamma förhållanden för uppfödningen och experimentet, inte bara med gräshoppor utan även med mjölmaskar. Byggandet av uppfödningsplattformar var dock inte klart vid projektets avslut och utvecklingsarbetet fortsätter.

Under projektet skapade man en ny sorts verksamhetsmodell som berör matproduktionsteknikbranschen och som bör utvecklas som en del av Metropolias undervisningsverksamhet. Tack vare verksamhetsmodellen är centrumet fortfarande en intressant forsknings-, utvecklings- innovations- och inlärningsmiljö för framtidens matproduktion. De studerande fick under den tid som projektet pågick vara med i flera experiment med matproduktion inomhus, delta i byggandet av utrymmet samt arbeta tillsammans med företagen. Det gjordes även åtskilliga examens- och övningsarbeten samt innovationsprojekt som en del av studierna.

Urban Farm Lab har varit ett unikt försöksprojekt som har väckt stort intresse nationellt och internationellt såväl i media som bland aktörer i branschen. I och med projektet har företag inom olika branscher, forskningsinstitut, städer och organisationer fått möjligheten att utforska och prova hållbara lösningar för matproduktion. När det gäller nätverkandet och samarbetsmodellerna var man dock fortfarande i ett inledningsskede när projektet avslutades. Inte heller testmiljön var färdig ännu.

Vem var med?

Yrkeshögskolan Metropolia var koordinator för projektet. Sitra finansierade projektet och projektansvarig på Sitra var Merja Rehn. Fem startupföretag var också med: EntoCube Oy, Helsieni Oy, Little Garden Oy, Redono Oy och Siukkula Oy.

Vad sker härnäst?

Urban Farm Labs verksamhet och utvecklingsarbete fortsätter. Följande steg är att göra affärsverksamheten lönsam och utvidga motsvarande modeller för matproduktion till industrin samt exportera tekniker utomlands. Målet är att kunna testa i synnerhet utnyttjandet av biflöden i produktionen under nästa utvecklingsfas.

Kontakta oss

personer
Riku Sinervo
Expert, Natur och ekonomi

Vad handlar det om?