Urban Farm Lab

Svampar, gräshoppor, humle, luftpotatis och grönsallad året om. I Myrbacka i Vanda testas matproduktion inomhus i en industrihall.

Vad handlar det om?

Maten har en betydande inverkan på miljön. En stor del av matens miljöpåverkan uppkommer från jord till följd av gödsling, djurproduktion samt okontrollerat matsvinn.

I framtiden bor de flesta människorna i städer. Därför är det viktigt att utveckla och testa nya lösningar, med vilka maten kan produceras nära människorna i städerna och som kräver mindre energi och vatten än de nuvarande växthusen.

Den matproduktion som sker i städerna kommer i framtiden att komplettera den traditionella åkerodlingen, eftersom odlingssäsongen är kort till exempel på heta och torra samt kalla och mörka områden. Befolkningsökningen medför också att vi måste söka nya lösningar vid sidan av den traditionella matproduktionen för att kunna garantera matsäkerheten.

Odling av mat inomhus under kontrollerade förhållanden tar matproduktionen till städerna, vilket minskar transportsträckorna för maten och behovet av förpackningsmaterial. Med hjälp av ny teknik är det möjligt att producera mat med mindre energi- och vattenförbrukning jämfört med i traditionella växthus.

I praktiken produceras maten alltså hydroponiskt (i näringslösning utan jord) och aeroponiskt (i luften utan direkt kontakt med underlaget). I ett slutet system uppkommer inte växtnäringssvinn och växtsäsongen är inte begränsad endast till sommaren, utan vi kan få färskpotatis året om.

Vad gör vi?

Metropolia, Sitra och fem företag testar matodling inomhus i en industrihall på campuset i Myrbacka. Det nya centret för urban matproduktion, Urban Farm Lab, är ett testlaboratorium där man testar olika tekniker för urban matproduktion, och kommersialisering av odling inomhus i samma lokaler.

I centret odlas svampar, potatis, gräshoppor, örter, sallat och humle. I enlighet med cirkulär ekonomi utnyttjar företagen varandras spill: Till exempel den koldioxid som svamparna producerar används i odlingen av sallat eller spillet från sallatsodlingen som näring för gräshopporna.

För yrkeshögskolestuderande fungerar centret också som en intressant lärmiljö för framtidens matproduktion. Redan i testskedet används en del av maten i matserveringar och restauranger.

Testet fortsätter på Ultima, som är en restaurang med cirkulär ekonomi. Följande steg är att göra affärsverksamheten lönsam och utvidga motsvarande modeller för matproduktion till industriparker samt exportera tekniker utomlands.

Vem är med?

Yrkeshögskolan Metropolia fungerar som koordinator för projektet. Fem start-up-företag är också med.

EntoCube Oy utvecklar teknik för odling av matinsekter. Företaget är med och testar användning av spillet från vertikalodling som foder för gräshoppor.

Helsieni Oy odlar ostronskivling i använd kaffesump och bygger tillsammans med studerande en fungerande svampodling, där bioavfall som uppkommer i städer kan utnyttjas. Målet är att skapa en modulär svampodling med konkurrenskraftiga priser i vilken skala som helst. Företaget söker också ett fungerande sätt att utnyttja spill från det egna företaget och andra företag i centret.

Little Garden Oy bygger en urban, modulär vertikalodling för odling av örter, groddar och sallat. Samtidigt undersöker företaget kommersiella, operativa och tekniska samarbetsmöjligheter med de andra företagen som deltar i projektet.

Redono Oy testar algproduktion och humleodling. Målet är att konceptualisera ”en hållbar modell för cirkulär ekonomi inom bryggeribranschen”, där man med hjälp av bryggeriets biflöden producerar rent vatten och mat samt odlar färsk humle till bryggeriet.

Siukkula Oy utvecklar växtunderlag för luftpotatis, det vill säga ett sätt att producera potatis året om i växthus på stadsområden eller under andra förhållanden som avviker från traditionell åkerodling. Produktionen grundar sig på så kallad luftpotatisteknik, det vill säga aeroponisk produktion, där potatisens rötter växer i luften och besprutas med skräddarsydda mängder vatten och näring.

Vad är på gång?

Projektet startades i slutet av 2018 och pågår till slutet av oktober 2019.

Hur kan man delta?

Utvecklings- och innovationsmiljön vid Metropolian Urban Farm Lab är öppen för branschaktörer.

Kontakta oss

Vad handlar det om?