Visionen för den offentliga förvaltningen 2020

Vi utarbetar ett diskussionsinitiativ och lägger fram konkreta förslag på olika sätt att förnya tillvägagångssätten och ledarskapet inom den offentliga förvaltningen.

Vad handlar det om?

Utvecklingsbehoven inom den offentliga förvaltningen hör samman både med aktuella utmaningar och förvaltningens förändrade samhällsroll i ett längre perspektiv. Vi riktar blicken mot 2025 och skapar en vision för vilka förväntningar som då finns på den offentliga förvaltningen och hur man i praktiken kan motsvara dessa förväntningar.

Vad gör vi?

Vi utarbetar ett diskussionsinitiativ och lägger fram konkreta förslag på olika sätt att förnya tillvägagångssätten och ledarskapet inom den offentliga förvaltningen. Vi ser på reformbehoven ur ett helhetsperspektiv, även om betoningen ligger på verksamhetssätten och praxis för ledningen vid statens centralförvaltning.

Vi letar efter metoder med vilka man kan öka enhetligheten, förnyelseförmågan och kundorienteringen inom en offentliga förvaltningen – utan att glömma medborgarnas delaktighet och internationalism. Behovet för att utveckla ledarskap och kartlägga nya slags verksamhetsalternativer betonas av att Finland genom de nya landskapen övergår till en förvaltningsmodell med tre nivåer. I fortsättningen krävs av centralförvaltningen först och främst förmågan att leda och styra genomförandet och verkställandet av stora reformer.

När diskussionsinitiativet utarbetas tas de idéer som kommit fram i utbildningsprogrammet för den högsta tjänstemannaledningen och i experimenten, den senaste forskningen och de senaste utredningarna samt i internationella exempel vars tillämplighet i Finland utvärderas i beaktande.

Målet är att förnyelsen av ledarskapet i den offentliga sektorn kan föras vidare i den nästa regeringens regeringsprogram och verkställighetsplan.

Vem är med?

Sitras arbete sparras av en styrningsgrupp där äldre rådgivaren Jouni Backman vid Sitra innehar posten som ordförande. Andra medlemmarna är Olli-Pekka Heinonen (generaldirektör, utbildningsstyrelsen), Liisa Hyssälä (äldre rådgivare, Sitra), Anna-Kaisa Ikonen (ordförande för stadsfullmäktige, Tammerfors), Kirsi Karlamaa (generaldirektör, kommunikationsverket), Mikko Kosonen (överombudsman, Sitra), Timo Laitinen (generaldirektör, statskontoret), Teemu Malmi (professor, Aalto-universitetet), Timo Reina (vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund), Matti Rihko (styrelsens ordförande), Helena Tarkka (överdirektör, finansministeriet), Astrid Thors (vicehäradshövding) och Ritva Viljanen (Vandas stadsdirektör).

Därtill lyssnar vi åsikter av finländska och utländska experter och olika intressentgruppen, såsom representanter för kommunerna och städerna, ungdomarna, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna och medborgarorganisationerna.

Vad är på gång?

Arbetet inleddes i augusti 2017. Vi berättar om våra preliminära visioner i slutet av våren 2018 och diskussionsinitiativet publiceras hösten 2018. Verkställighetsplanen för diskussionsinitiativet blir färdig i inledningen av 2019.

Aktuellt

nyheter

Staten övertar Sitras Förnyare -lednings­utbildning från och med ingången av 2019

nyheter

Kom med förslag på förvaltningsövergripande försök!

nyheter

Sitra skapar visioner för arbetet inom den offentliga förvaltningen på 2020-talet

nyheter

Ritva Viljanen blir rådgivare för projektet för utveckling av den offentliga förvaltningen

Kontakta oss!

personer
Petri Virtanen
personer
Jouni Backman
personer
Kaisa Lähteenmäki-Smith

Vad handlar det om?