publikationer

6+1 rekommendationer åt Finland

Hur kan reglering förbättra förutsättningarna för affärsverksamhet inom Web 3.0-branschen?

Författarna

Jaakko Lindgren, Otto Lindholm, Kristo Lehtonen, Helena Mustikainen och Pyry Niikkonen

Publicerad

Web 3.0 är den tredje generationen eller utvecklingsfasen inom internet, vars syfte är att erbjuda tjänster som möjliggör decentraliserat beslutsfattande och handel.

Sitra och Dottir Advokatbyrå Ab samlade under hösten 2022 in synpunkter om statusen för web 3.0 i Finland med hjälp av intervjuer och intressentträffar. Även åtgärder inom lagstift­ningen som kunde föra utvecklingen framåt samlades in. Utredningen baserar sig på Sitras intervjuresultat samt en lagstiftningsjämförelse som gjorts av Dottir och som jämför Finland, EU och jämförelseländer. Samarbetet med Sitras intressentgrupper utgör en viktig del av utredningens bakgrund.

Utredningens slutresultat utgörs av 6+1 rekommendationer, som erbjuder svar på vilka delområden som behöver förändras inom den nuvarande lagstiftningen, medan man samtidigt beaktar de förändringar som sker inom EU-regleringen. Dessutom framför rekommendatio­nerna hur Finland kunde agera som en föregångare inom web 3.0-branschen.

Sitras rekommendationer är följande:

  1. Den nationella lagstiftningen kring virtuella valutor behöver förtydligas. I utredningen framkom det att virtuella valutor inte definierats tillräckligt tydligt i lagen, vilket försvagar tolkningars rättssäkerhet och förutsägbarhet. Dessutom är kryptovärde­pappers rättsläge oklart, vilket väcker oro om att myndigheter inte tolkar lagregeln enhet­ligt. Vi rekommenderar att den nationella lagstiftningen kring virtuella valutor proaktivt görs förenlig med MiCA-förordningen, som bereds inom EU, och att rättsläget för kryptovärdepapper förtydligas genom att inkludera värdepappersmarknadslagen i defini­tionen av värdepapper. Dessutom borde kryptotillgångar inkluderas i den definition av finansiella instrument som angetts i lagen om investeringstjänster.
  2. DAO:n bör regleras i nationell lagstiftning enligt lagen om andelslag. Utrednin­gen stödde observationen om att DAO:n, det vill säga decentraliserade självständiga organisationer, inte för närvarande kan registreras i Finland. Vi rekommenderar att DAO:n skulle regleras nationellt genom nödvändiga ändringar i lagen om andelslag. Detta skulle möjliggöra att DAO:n frivilligt skulle kunna registrera sig i Finland.
  3. Smarta avtals säkerhet bör säkerställas med hjälp av anvisningar. I utredningen framkom att säkerheten och sårbarheten hos smarta avtal väcker oro. Vi rekommenderar att smarta avtals säkerhet säkerställs med nationella anvisningar, vilket skulle säkerställa kvaliteten och datasäkerheten hos koden i smarta avtal.
  4. En tydlig och förutsägbar beskattning av kryptotillgångar bör säkerställas. I intervjuerna uttryckte aktörerna att beskattningen av kryptovalutor är komplicerad. Vi rekommenderar att skattemyndigheten säkerställer att anvisningarna om kryptotillgångar och deras olika former når företag och aktörer inom branschen. Dessutom bör skattelös­ningar förutses och bedömas på nytt redan före MiCA-förordningen, som är under beredning, träder i kraft.
  5. Det behövs tillräckliga resurser för att övervaka och ge råd åt aktörerna inom branschen. Oklarheter som beror på lagstiftningen ökar behovet av tolkningar från Finansinspektionen och otillräckliga resurser utgör en utmaning. Vi rekommenderar att Finansinspektionens resurser säkerställs så att de kan övervaka företag och aktörer inom branschen och att aktörer inom branschen får lämplig rådgivning.
  6. Innovationsverksamhet med låg tröskel bör främjas med hjälp av en regulato­risk sandlåda. Utredningen påvisar att små företag upplever att startfasens skyldigheter är för tunga. Vi rekommenderar att det grundas en regulatorisk sandlåda (engl. regula­tory sandbox), eller en försöksmiljö för finansieringsteknik. Detta skulle stärka samarbetet mellan myndigheter och företag och möjliggöra försöks- och innovationsverksamhet inom web 3.0 i början av företagens livscykel.

Dessutom rekommenderar vi att utvecklingen av web 3.0 främjas i Finland genom att beakta den i genomförandet av den digitala kompassen, genom ett ökat samarbete, kunnande och offentligt stöd samt genom att påskynda tokeniseringen, dvs. utvecklingen av digitala förmögenhetsformer.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

6+1 suositusta Suomelle (6+1 rekommendationer åt Finland)

Undertitel

Miten sääntelyllä voidaan parantaa web 3.0 -liiketoiminnan edellytyksiä? (Hur kan reglering förbättra förutsättningarna för affärsverksamhet inom Web 3.0-branschen?)

Författarna

Jaakko Lindgren, Otto Lindholm, Kristo Lehtonen, Helena Mustikainen och Pyry Niikkonen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

48

ISBN (PDF)

978-952-347-315-7

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

229

Vad handlar det om?