publikationer

Hur gör man upp en vägkarta för cirkulär ekonomi

Handbok till stöd för hållbar förändring

Författarna

Laura Järvinen

Ledande Expert, Natur och vardag

Riku Sinervo

Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Publicerad

VARFÖR?

En övergång till en cirkulär ekonomi i vilken produktionen och konsumtionen istället för ägande övergår till tjänster, är en vettig lösning för att trygga konkurrenskraft och välfärd i framtiden. En övergång till en cirkulär ekonomi är också oundviklig, för det erbjuder lösningar för att bekämpa klimatförändringen, stoppa naturens försvinnande och upphöra med överexploateringen av naturresurser.

HUR?

Under Sitras ledning gjorde man år 2016 upp en vägkarta för cirkulär ekonomi, den första i världen. En uppdaterad version av vägkartan publicerades 2019. I vägkartan för cirkulär ekonomi sammanställs de centrala samhällsaktörernas syn på vad som behöver ändras och åtgärder som krävs för en övergång till cirkulär ekonomi.

Vägkartan för cirkulär ekonomi är ett verktyg för att utveckla samhället mot cirkulär ekonomi. Vägkartan definierar de konkreta stegen mot förändring och sammanställer de centrala samhällsaktörernas syn på de åtgärder som behövs. Vägkartan innehåller en vision, mål och konkreta åtgärder. På så sätt skapar vägkartan en gemensam vilja att snabbt och rättvist övergå till en cirkulär ekonomi.

VAD?

Sitra har sammanställt lärdomarna från utarbetandet av vägkartan för cirkulär ekonomi i Finland i en handbok som erbjuder verktyg, anvisningar och inspiration för stater som vill övergå till cirkulär ekonomi genom att utarbeta en egen nationell vägkarta.

Handboken kan användas både som bakgrundsmaterial och som ett praktiskt verktyg i vägkartsprocessen. Den innehåller en noggrann beskrivning av de olika skedena i vägkartprocessen och praktiska erfarenheter av Finlands vägkartprocess. Handboken säkerställer att stater som tar sina första steg mot en cirkulär ekonomi inte behöver börja från noll.

VEM?

Handboken har utarbetats för alla som planerar eller utarbetar nationella vägkartor för cirkulär ekonomi: för regeringar, ministerier, forskningsinstitut eller experter. Handboken är särskilt användbar i en situation där ett beslut om att utarbeta en vägkarta för cirkulär ekonomi har fattats, men processen ännu inte har inletts. Handboken kan också användas för att påskynda arbetet med vägkartan eller när vägkartan uppdateras.

Vägkartsprocessen steg för steg

1. Grundarbete och ramvillkor

Ange ramvillkoren för arbetet, gör upp en projektplan, definiera ansvar och se till att avsätta tillräckligt med tid och resurser för arbetet.

2. Intressegrupperna med

Identifiera de centrala intressegrupperna och se till att de är engagerade i processen. Bilda en styrgrupp och utred behovet av andra arbetsgrupper.

3. Lägesbild

Ta grundligt reda på den cirkulära ekonomins tillstånd i ditt land. En heltäckande lägesbild skapar en grund för de kommande faserna.

4. Vision och mål

Skapa en inspirerande vision för vägkartan. Ställ upp exakta och mätbara mål.

5. Insatsområden

Definiera arbetets insatsområden utifrån visionen och målen. Ange indikatorer för uppföljning och mätning av övergången till cirkulär ekonomi.

6. Planera åtgärder

Planera åtgärder för att uppnå målen i vägkartan. I bästa fall innehåller vägkartan för cirkulär ekonomi både en strategi och en konkret verksamhetsplan.

7. Sammanställ och publicera

Börja sammanställa vägkartan. Be intressegrupperna om kommentarer och återkoppling. Kommunicera på ett sätt som inspirerar andra att delta i främjandet av en cirkulär ekonomi genom att själva agera.

8. Genomförande

Definiera hur vägkartsarbetet leds och följs upp. Se till att intressegrupperna också har förbundit sig att genomföra åtgärderna. Kom ihåg att kommunicera öppet.

9. Utvärdering och uppdatering

Bedöm om vägkartans åtgärder genomförs, ta reda på om det finns behov av nya åtgärder och uppdatera vägkartan vid behov. Kontinuerlig utvärdering är viktig för att garantera genomslagskraften.

Fördelar med en vägkarta för cirkulär ekonomi

 • Skapar ett delat tänkesätt om en väg mot en hållbar framtid
 • Erbjuder ett sätt att engagera viktiga intressenter
 • Bygger en väg från planer till åtgärder, med tydligt ägarskap
 • Banar vägen för motståndskraft och en mer hållbar ekonomi
 • Bidrar till att nå FN:s mål för en hållbar utveckling
 • Ger ett verktyg för att uppnå klimatmålen
 • Inspirerar andra att bli involverade i övergången

Sju tips för den som gör upp en vägkarta för cirkulär ekonomi

 1. Gör upp en vägkarta som passar förhållandena i ditt land
 2. Samarbete är utgångspunkten och en förutsättning för framgång
 3. Se till att både överenskomna åtgärder och flexibilitet ingår
 4. Skapa en heltäckande lägesbild
 5. En för stelbent vägkarta hänger inte med i förändringar
 6. Mäta framgångar, följa utvecklingen och sätta upp delmål
 7. Kom ihåg att även satsa på verkställandet

Publikationens baskunskaper

Rubrik

How to create a national circular economy road map

Undertitel

A guide to making the change happen

Författarna

Laura Järvinen och Riku Sinervo

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

54 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-191-7

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

170

Vad handlar det om?