publikationer

Planetär hälsa som mål (sammanfattning)

Lösningar för att trygga människornas och naturens välbefinnande

Författarna

Liisa Pietola, Elina Drakvik, Tari Haahtela, Tiina Laatikainen, Kaarlo Hildén, Satu Raussi, Tiina Kauppinen, Marja Jalli, Jarkko Hantula, Liisa Pesonen

Publicerad

Sammanfattning

Planetär hälsa är ett synsätt som betonar sambanden mellan naturens välbe-
finnande och människors hälsa. Att erkänna dessa ömsesidiga beroenden är
särskilt viktigt när tillståndet i naturen försämras avsevärt. Vikten av ekolo-
gisk återuppbyggnad har erkänts internationellt, till exempel vid FN:s natur-
konferens i Montreal i december 2022. Naturens positiva inverkan på vår
hälsa stöds alltmer av forskningsresultat.

Denna promemoria tar upp det ömsesidiga beroendet mellan männis-
kors hälsa, naturen och miljön samt livsmedelssystemet. Den bygger på en
workshop som Sitra anordnade i december 2022, där experter bjöds in att
diskutera de olika dimensionerna av planetär hälsa: människors hälsa, natu-
ren samt livsmedel, vars koppling till både människors och naturens hälsa är
uppenbar. Workshopens diskussioner har analyserats och kompletterats med
aktuell litteratur.

Workshopen identifierade överkonsumtion, förlusten av biologisk mång-
fald och klimatförändringar som de viktigaste faktorerna för förändring av
planetens hälsa. Forskning, finans och dataekonomi sågs som viktiga möjlig-
görare för en bättre morgondag. Den genomgripande användningen av digi-
talisering sågs som ett övergripande mål för att bryta ner silos i främjandet
av FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och planetär hälsa.
Den andra delen av promemorian innehåller fem djupgående artiklar av
forskare inom området, som belyser de många dimensionerna av planetär
hälsa.

Kopplingarna mellan mänskligt och naturligt välbefinnande är ganska
komplexa och börjar med den mänskliga mikrofloran. Det skriver Tari
Haahtela
, professor emeritus vid Helsingfors universitet, och Tiina Laatikainen, professor i hälsofrämjande och läkare vid Östra Finlands universitettet, i sin artikel “Förlusten av den biologiska mångfalden i naturen händer
också i oss”.

Människans och naturens välbefinnande är systemiskt samman-
kopplade. Därför är den ekologiska krisen också en kris för den kultur den
skapar, vilket kräver att vi förändrar vårt sätt att förstå världen, skriver
Kaarlo Hilden, rektor för Konstuniversitetet, i sin artikel “Planetär hälsa
som en kulturell utmaning”.

När naturen och livet på jorden blomstrar är hållbar utveckling möjlig.
Planetens välbefinnande tillhör alla kännande varelser”, säger doktorerna
Satu Raussi och Tiina Kauppinen från Djurens välfärdscentral i Finland.

Växters hälsa är en viktig del av planetens hälsa och livet på jorden. Inom livsmedelsproduktion och skogar är det “en komplex uppgift att ta
hand om växternas hälsa”, påminner Marja Jalli, specialforskare vid Natur-
resursinstitutet, och Jarkko Hantula, professor i skogspatologi.

Överkonsumtion av naturresurser är ett test av planetens hälsa. Digitali-
seringen gör det möjligt för oss att använda naturresurser enligt lokala styr-
kor. Till exempel inom livsmedelssektorn är dataekonomin en nödvändig
möjliggörare, vilket Liisa Pesonen, specialforskare vid Naturresursinstitu-
tet, beskriver i sin artikel “Smart jordbruk och digitalisering som grund för
resursförståelse inom livsmedelsproduktionen”.

Notisen avslutas med en rad förslag för att främja planetens hälsa. Vi
föreslår att Finland tar fram en nationell färdplan och genomför ett nationellt
naturhälsoprogram för att främja folkhälsan.

Memon är publicerad på finska.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Tavoitteena planetaarinen terveys

Undertitel

Ratkaisuja ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi

Författarna

Liisa Pietola, Elina Drakvik, Tari Haahtela, Tiina Laatikainen, Kaarlo Hildén, Satu Raussi, Tiina Kauppinen, Marja Jalli, Jarkko Hantula, Liisa Pesonen

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

53

ISBN (PDF)

978-952-347-341-6

ISSN (PDF)

2737-1034

Publikationsserie

Promemoria

Vad handlar det om?