FÖRNYELSEFÖRMÅGA

Teknikutvecklingen och digitaliseringen förändrar snabbt vår vardag. Därför måste strukturerna i samhället och samhällstjänsterna förnyas.

AKTUELLT

Läs mer!

ÄMNEN

VAD HANDLAR DET OM?

I dagens föränderliga värld är förnyelseförmåga ett livsvillkor både för människan och för hela nationen. Just nu erbjuder digitaliseringen aldrig skådade möjligheter att genomföra reformer.

Vi har kunnat förnya oss även tidigare. Under föregående århundrade lyckades Finland resa sig från ett kärvt utgångsläge till att av världens bästa nationer och genomföra betydande reformer, såsom att bygga upp grundskolan och ett heltäckande hälsovårdssystem. Allteftersom förändringarna i omvärlden accelererar måste vi stärka vår förnyelseförmåga på nytt. Det lyckas inte utan nya slags partnerskap som bygger på förtroende, gemensamma kunskapsbaserade mål och ett stärkt engagemang bland människorna – för att inte tala om entusiasm.

Temat Förnyelseförmåga handlar om att arbeta för uppnåendet av alla dessa mål.

Vad gör vi?

I IHAN® projekt bygger vi upp ekosystemet för en rättvis dataekonomi. Vårt mål är att skapa en verksamhetsmodell och gemensamma spelregler i Europa för en människoorienterad byte av data.

År 2017 medverkade vi i beredningen av ett nytt rapporteringssystem och nya servicepaket för social- och hälsovården. Servicepaketen är ett sätt att utveckla tjänsterna med hjälp av kunskap särskilt i landskapen. Vi omsätter också ett koncept för aktörer inom social- och hälsovården, Soteuttamo, i praktiken. Konceptet syftar till att upprätta nya, sektorövergripande partnerskap.

Vidare kommer vi att utreda hur den offentliga förvaltningens styr- och ledningssystem kan förnyas för att tillgodose behoven i ett samhälle som snabbt digitaliseras.

Vad har man fått till stånd?

I Isaacus projektet förberedde vi en operativ modell för en ny aktör som i framtiden samlar välfärdsdata och distribuerar data på ett datasäkert sätt till forskare och utvecklare av tjänster enligt principen för alla tjänster över en disk. Tillståndsmyndighetens verksamhet styrs av lagen, som trädde i kraft den 1 maj 2019. Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata inleder sin verksamhet i början av 2020.

Sitra har arbetat med projekt i anslutning till social- och hälsovårdstjänster och hela social- och hälsovårdsreformen i över tio år. På senare år har vi främjat Finlands förnyelseförmåga till exempel genom att utveckla det banbrytande informationsförmedlingskonceptet Servicekanal, verksamhetsmodellen för förebyggande av utslagning bland unga (Tajua mut!), och konceptet Servicetorget för äldre personer.

Vi har också bidragit till utarbetandet av den nationella genomstrategin samt skapat ett koncept för virtuella kliniker som är unikt även på det internationella planet.

KONTAKT