archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aktiivinen omistajuus on tapa toimia

Aktiivinen omistaja kehittää yritystä, tuo laajempaa näkemystä ja kasvattaa vastuullisesti yrityksen arvoa.

Julkaistu

Aktiivinen omistajuus on vaikuttamista ja vastuunkantoa. Aktiivinen omistaja laittaa laaja-alaisen osaamispanoksensa yrityksen käyttöön ja mahdollistaa näin omalla toiminnallaan yrityksen arvonluonnin. Aktiivinen omistajuus on myös vastakohta kasvottomalle omistamiselle. Passiivisessa sijoittamisessa osakkeenomistajalla ei ole suhdetta yritykseen eikä myöskään roolia yritystoiminnan arvonluonnissa.

Aktiivisen omistamisen ja passiivisen omistamisen eroja voidaan kärjistää seuraavasti:

Aktiivinen omistaminen

Passiivinen omistaminen

Strategista, aktiivista, pitkäjänteistä ja lisäarvoa tuottavaa Tuottolähtöistä, eikä omistajalla ole roolia yrityksen arvonluonnissa
Tavoitteena on menestyä yrityksen mukana Tavoitteena on menestyä suhteessa vertailuindeksiin
Omistajalla on oma maine pelissä Omistajalla ei ole sidettä yhtiöön
Omistus on usein epälikvidi, sen myyminen ei onnistu hetkessä ja myynnillä on vaikutusta yhtiöön Sijoitus on usein likvidimpi, jolloin sen voi myydä ilman vaikutusta yhtiöön
Vaikeuksien kohdatessa omistaja on ja pysyy, aktiivisuus kasvaa ja omistaja kantaa vastuun yhtiön pelastamisesta. Omistaja vastaa viimekädessä yrityksen menestymisestä sidosryhmille. Vaikeuksien tullessa omistajat usein kaikkoavat. Omistaja ei ole vastuussa sidosryhmille.

Tavoitteena tuoton ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhdistäminen

Sitra osallistuu aktiivisesti kohdeyritysten kehittämiseen luoden edellytykset yrityksen kestävälle arvonnousulle. Sitralla on missionsa mukaisesti tehtävä rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Sitra on sekä yritystoiminnan kehittäjä että yhteiskunnallinen vaikuttaja. Niinpä pääomasijoitustoiminnassamme tavoittelemme aina tuotto-odotuksemme lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Koko yhteiskuntaa hyödyttävien asioiden edistäminen ja sijoitustoiminta eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan voivat tukea ja kiihdyttää toisiaan. Aktiivisena omistajana tavoitteenamme on yhdistää nämä kaksi asiaa.

Omistajien yhteinen tahtotila luo pohjan menestykselle

Sijoitusprosessin alussa sovitaan yhdessä yrittäjien ja muiden sijoittajien kanssa yhteisistä tavoitteista, jotka tähtäävät yrityksen arvonnousuun. Samoin hahmotellaan tavoitteet sille, miten ja missä aikataulussa pääomasijoittaja voi luopua omistuksestaan yhtiössä. Näiden neuvottelujen tuloksena omistajastrategia kirkastuu ja välittyy kaikille asianosaisille. Omistajastrategia linkittyy myös aina yrityksen strategiaan ja näin varmistetaan, että sekä omistajilla että johdolla on sama näkemys yrityksen tulevaisuudesta.

Sitra kehittää yrityksiään aktiivisella hallitustyöskentelyllä

Jokaisesta kohdeyrityssijoituksesta vastaa nimetty tiimi asiantuntijoita. Omistajaohjaus konkretisoituu hallituksen nimeämiseen ja hallitustyöskentelyyn.  Sitra osallistuu hallitusjäsenensä kautta aktiivisesti kohdeyrityksen toimintaan ja kehittämiseen yhdessä yrityksen johdon ja muiden omistajien kanssa. Yhteinen omistajatahto on tärkeää asioiden eteenpäin saattamiseksi.

Sitra on aktiivinen omistaja

Sitran vahvuuksia ovat muun muassa pitkäaikainen kokemus pääomasijoittamisesta, pitkäjänteisyys ja puolueettomuus.  Olemme aktiivinen osallistuja ja yrityksen arvoa lisäävä voimavara, joka tuo sijoituskohteisiin osaamista ja pääomaa. Sitran tuoma lisäarvo liittyy hallitustyöskentelyyn, strategiseen osaamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja kontaktien luomiseen.

Kumppanuus merkitsee sitä, että Sitran osaaminen ja kokemus sekä kotimaiset ja kansainväliset verkostot ovat kohdeyritystemme hyödynnettävissä. Toimijoiden verkottaminen yli toimialarajojen on tärkeimpiä tavoitteitamme uusien liiketoiminta-alueiden luomiseksi.