archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elise Levanto: Yritysten on ennakoitava tulevaa systemaattisesti ja taidolla

Ennakoiva toimintatapa antaa yrityksille aikaa ja liikkumavaraa hyödyntää ja jopa suunnata markkinoilla tapahtuvia muutoksia.

Julkaistu

Ennakoinnista puhutaan paljon, ja erilaisia tulevaisuusskenaarioita ja -raportteja tarjotaan yritysten käyttöön. Tällainen tulevaisuutta koskeva tieto on toki arvokasta, mutta varsinaista hyötyä siitä on vasta, kun tietoa työstetään kulloisenkin yrityksen kontekstissa, eli yhdistellään, tulkitaan ja muutetaan uusiksi business-mahdollisuuksiksi ja toimenpiteiksi. Yrityskulttuurin on oltava valmis muutokseen ja prosesseissa on löydyttävä paikka tulevaisuustiedolle. Vain tämä varmistaa, että tieto todella tulee hyödynnetyksi myös toimeenpanon puolella.

Trendiraportit ovat tärkeä tietolähde yrityksille, jotka pyrkivät ymmärtämään toimintaympäristönsä muutoksia. Erityisesti kuluttajatrendejä on tarjolla erilaisin painotuksin, mutta myös toimintaympäristöjen kehitysdynamiikkaa kuvaavat makroskenaariot ovat yhä yleisempiä. Muutoksen ymmärtämiseen ja ennakointiin panostetaan, koska maailma on aiempaa kompleksisempi. Esimerkiksi ilmastomuutos ja finanssikriisi, yllättävää kyllä, ovat tulleet monille yrityksille yllätyksenä.

Trendit eivät ole pintailmiöitä

Yhteiskuntia muokkaavat trendit eivät ole pintailmiö vaan ne muuttavat ihmisten arvoja ja elämää syvällisesti. Tämän tyyppisen muutoksen tulee näkyä yritysten toimissa aidosti. Ei siis riitä, että yritys poimii tulevaisuusaineistoista pelkät tuoteideat mutta ei pyri muuttamaan tuotemarkkinoita tai itse tuotestrategiaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on ilmastonmuutoksen synnyttämä viherpesuilmiö, jossa muutoksen tuoma mahdollisuus käytetäänkin nopean voiton tavoitteluun sen sijaan, että pyrittäisiin luomaan uusia innovaatioita, strategioita ja toimintatapoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Trendit eivät siis ole tekemisen kuorrute, vaan tietopääoma jonka taitava ja systemaattinen käyttö parantaa yrityksen kilpailukykyä ja riskien hallintaa. Menestyvien tuotteiden ja palveluiden on vastattava yhteiskunnan ja ihmisten muuttuviin tarpeisiin.

Muutokseen on tartuttava ajoissa

Jos erilaisten trendien syy- ja seuraussuhteita ei analysoida ja heikot signaalit nähdään liian heikkoina, eikä niiden tarjoamaan viestiin tartuta, yritys ei muuta kurssiaan ajoissa. Tällainen reaktiivinen toimintatapa kostautuu ajan myötä ja jättää yrityksen monien ulkoapäin tulevien muutosten armoille. Ennakoiva toimintatapa sen sijaan antaa yrityksille aikaa ja liikkumavaraa hyödyntää ja jopa suunnata markkinoilla tapahtuvia muutoksia.

Muutoksen ajoitus ja sen optimaalinen synkronointi yrityksen strategian kanssa on ehkä trendien seurannan suurin haaste. Muutoksen ennakointiin tulisikin käyttää useita eri menetelmiä, joilla voidaan seurata trendien suuntaa, muutoksen nopeutta ja laajuutta. Olennaista ei ole ennakoinnin absoluuttinen tarkkuus, vaan se, että tulevaa muutosta ja sen vaikutusta markkinoihin ja yrityksen strategiaan on pohdittu ja erilaisiin tulevaisuuden suuntiin on varauduttu. Alan Kay kiteyttää osuvasti tämän proaktiivisen lähestymistavan: “The best way to predict the future is to invent it.”

Tulevaisuuteen valmistautumisen tulee olla osa koko yrityskulttuuria ja näyttävä yrityksen strategiassa ja prosesseissa. Siihen liittyy olennaisena osana mielenmaisema, jossa muutos on tervetullutta.

Elise Levanto
Consumer Futures -tiimin johtaja
Nokia