Työkalu
Arvioitu lukuaika 3 min

Asenteet tulevaisuutta kohtaan

Tulevaisuuteen ja muutokseen voi suhtautua monilla eri tavoilla. Tämä työkalu auttaa hahmottamaan, miten sinä tai muut ajattelette muutoksen suunnasta ja miten koette omat vaikutusmahdollisuutenne.

Julkaistu

Tulevaisuuksientutkija Fred Polak kuvaa kirjassaan The Image of the Future kaksi ulottuvuutta, joiden mukaan voimme tarkastella asenteitamme tulevaisuutta kohtaan. Ensimmäinen liittyy siihen, millaisena näemme kehityssuunnan: uskommeko tulevaisuuden olevan nykyhetkeä parempi vai huonompi? Toinen ulottuvuus liittyy vaikutusmahdollisuuksiin: koemmeko, että voimme vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu?

Tulevaisuuksientutkijat Peter Hayward ja Stuart Candy ovat kehittäneet näihin kahteen ulottuvuuteen liittyvän työpajamenetelmän, ”Polak-pelin”. Siinä muodostetaan näistä kahdesta ulottuvuudesta nelikenttä ja pyydetään osallistujia liikkumaan nelikentässä sopivaan kohtaan. Johtuen erilaisista persoonistamme, taustoistamme ja kokemuksistamme, osallistujat usein sijoittuvat eri puolille tätä nelikenttää. Lopuksi voi keskustella, miksi itse kukin on päätynyt valitulle paikalleen ja mitä ajatuksia toisten asemoituminen herättää.

Nelikenttä antaa mahdollisuuden tunnistaa, millaisena maailmanmenon ja omat vaikutusmahdollisuutensa näkee. Se kertoo, miten ihminen kokee oman toimijuuden ja suhtautuu tulevaan, ja on siten usein heijastus erilaisista sekä kulttuurisista, uskonnollisista, taloudellisista ja poliittisista rakenteista että henkilökohtaisista seikoista kuten persoonasta. Sekä optimistinen että pessimistinen näkökulma voivat joko innostaa vaikuttamaan tai lannistaa passiivisuuteen.

Tee näin:

Merkitse tilaan kaksi akselia ja nimeä niiden ääripäät, niin, että tilaan muodostuu kuvan kaltainen nelikenttä. Jos pidät työpajaa verkossa, voi tehdä nelikentän sopivalle yhteystyöalustalle, kuten Miroon tai Muraliin.

Pyydä osallistujia miettimään tulevaisuutta 20 vuoden päästä. Kokevatko he, että kehitys on mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? Pyydä osallistujia liikkumaan tilassa näkemystään vastaavaan kohtaan. Verkkotyöpajassa voit pyytää osallistujia kirjoittamaan nimensä tai siirtämään pallon sopivaan kohtaan pystyakselia.

Pyydä osallistujia miettimään, miten itse kokee voivansa vaikuttaa kehitykseen seuraavien 20 vuoden aikana. Kokevatko he, että heidän toimillaan on merkitystä paremman tulevaisuuden rakentamisessa, vai kokevatko he, että eivät voi vaikuttaa. Pyydä osallistujia jälleen liikkumaan tilassa tai siirtämään nimensä tai pallon sopivaan kohtaan.

Kysy eri puolilla nelikenttää olevilta osallistujilta, miksi he ovat valinneet juuri sen kohdan nelikenttää? Voit kysyä myös, mitä he haluaisivat sanoa tai kysyä toisella puolella nelikenttää olevilta?

Jos jokin kohta nelikenttää on tyhjä, voit kysyä, miksi se ei ole tuntunut houkuttelevalta paikalta?

Lopuksi voit todeta, että meillä on erilaisia asenteita tulevaisuuden suhteen. Osa saattaa nähdä tulevaisuuden houkuttelevana, toinen uhkaavana. Tulevaisuuteen vaikuttamisen kannalta tärkeintä on, että ymmärrämme miten nämä asenteet vaikuttavat toimintaamme nykyhetkessä ja toisaalta miten toimintamme nykyhetkessä vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu.

Mistä on kyse?