Strategi

Kärnan i vår strategi är visionen om välfärdens nästa rond med siktet inställt på en rejäl och hållbar framtid.

6+1 strategiska mål

Sitras verksamhet styrs av sex principer om hållbar välfärd, som är kopplade till varandra: En övergripande välfärd är målet för all verksamhet, och jordens bärkraft skapar ramarna för detta mål. Målet stöds av samhällets aktörer och verksamhetsformerna inom ekonomin, samfunden, kompetensutvecklingen och förvaltningen.

 1. Helhetsgrepp på välfärden. Människors vardag har blivit mer komplicerad och för att klara av sin livssituation behöver man hjälp och välfärdslösningar som stödjer både den fysiska och psykiska hälsan. När beslut ska fattas måste man sträva efter helhetslösningar.
 2. Anpassning till jordens bärkraft. Klimatförändringen och de minskande naturresurserna tvingar samhällen att förändras. Faktorer som bidrar till ekologisk hållbarhet, som resursvishet och kolneutralitet, måste utgöra minimikrav för all politisk verksamhet.
 3. Inflytande för individer och samfund. En ny sorts social gemenskap gör sitt intåg. Människor måste ges stort inflytande i frågor som rör dem själva. Samfundens lösningsförslag är värda att fånga upp och testa.
 4. En förnybar och sammanhållen ekonomi. De ekonomiska strukturerna och verksamhetsformerna måste förändras så att ekonomin genererar en övergripande välfärd och inte är beroende av att ständigt öka förbrukningen av naturresurser. Till detta krävs nya samarbetsformer.
 5. Kompetens i en komplex värld. En av Finlands viktiga framgångsfaktorer är kompetenta människor. Kraven på dem bara ökar – de ska behärska omfattande helheter likaväl som snäva specialområden. Grupper av människor med olika bakgrund är ofta bra på att lösa invecklade problem.
 6. En delaktig och förändringsbenägen förvaltning. Förvaltningen hinner inte med i samhällsförändringarna. De olika förvaltningsområdena måste sträva bort från sina stängda bunkrar mot öppenhet och operativa modeller som förenar förvaltningsområdena. Förvaltningarna måste vara flexibla och testa förändringsförslag.

+ Ökad resiliens. Om dessa sex principer förverkligas ökar samhällets resiliens, alltså förmågan att använda oväntade förändringar som en källa till nya lärdomar och ny kraft.

Våra principer beskriver de nödvändiga förändringarna i västvärldens i tänkesätt och verksamhetsformer, som vi på Sitra arbetar efter. Principerna fokuserar på områden där vi anser att tänkesätten och verksamhetsformerna i Finland behöver förändras på djupet just nu.

Vad följer härnäst?

Sitra inledde arbetet med att utforma principerna som bygger ett samhälle för hållbar välfärd som en fortlöpande process. Den första rapporten om principerna för hållbar välfärd publicerades våren 2013. Arbetspappret om en vision för Finland (2014) sammanfattar vår nuvarande uppfattning om ämnet. Med anledning av Finlands självständighets 100-årsjubileum förenade vi våra krafter med ett annat finländskt framtidshus, Demos Helsinki, till ett stort visionsprojekt. Vi är på jakt efter Nästa rond i det finländska välfärdssamhället.

Hur skapar vi välfärd i framtiden? Visionen om välfärdens nästa rond erbjuder riktlinjer för en progressiv samhällspolitik med siktet inställt på en rejäl och hållbar framtid.

Frågor?

Kontakta oss.

Resultatutvärdering

Som stöd för vårt arbete utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet: gör vi rätt saker, i rätt tid och på ett sätt som ger resultat?

Nytt

Nytt och intressant.

Vad handlar det om?

Syftet med resultatutvärderingen är att ta fram kvalitativ och oberoende information om vilka resultat vår verksamhet uppnår. Utgångspunkten för utvärderingen är Sitras gemensamma resultatmål, som styr vårt arbete för en hållbar välfärd.

Vi strävar efter att

 1. ta ett helhetsgrepp på välfärden
 2. anpassa oss till jordens bärkraft
 3. ge individen och samfunden större inflytande
 4. skapa en förnybar och sammanhållen ekonomi
 5. öka kompetens i vår komplexa värld
 6. göra förvaltningen delaktig och förändringsbenägen

Vad gör vi?

Med hjälp av utvärderingen ökar vi kunskapen om och förståelsen för en hållbar välfärd och framtida framgångsfaktorer.

Vi framhåller att utvärderingen ska nyttjas i utvecklingen av vår verksamhet och till nya lärdomar. Det är viktigt att utvärderingen tar hänsyn till karaktären på vårt framtidsarbete, omvärlden och de systematiska förändringarnas dynamik och tidsspann.

Vi på Sitra verkar genom nära samarbete med våra partner och intressenter. I resultatutvärderingen är vi särskilt intresserade av Sitras kontribution och påverkansmetoder. Den öppnar våra ögon för vilka verksamheter vi bör delta i, på vilket sätt och hur länge.

Vad är på gång?

Hösten 2016 gjorde vi en upphandling med externa, oberoende utvärderare. Före utgången av 2019 kommer även våra andra resultatmål som beskriver principerna för en hållbar välfärd att utvärderas.

 

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer.

En internationell expertpanel

En internationell expertpanel sparrar Sitras strategi och hjälper till att sprida vårt arbete i världen.

Panelens medlemmar

Vad handlar det om?

Svåra problem stannar inte inom landets gränser. För att tackla gemensamma problem måste det föras en intensiv dialog även på internationella arenor. Förutom att Sitras experter bedriver ett nära samarbete med internationella partners, utmanar Sitras internationell expertpanel vårt visionsarbete Nästa rond och sparrar oss i vårt tema- och projektarbete.

Expertpanelen är en oberoende aktör som ger ett internationellt perspektiv på Sitras strategiska val. Panelen ger också stöd och en extra skjuts till Sitras arbete på internationella arenor.

Panelens medlemmar

 • Anders Wijkman – president, Romklubben, styrelsemedlem Tällbergstiftelsen och Stockholm Resilience Center
 • Naoki Saito – direktör, Nationella vetenskapliga och teknologiska institutet (NISTEP), Japan
 • Geoff Mulgan – verkställande direktör, Nesta
 • Mariana Mazzucato – professor, University College London
 • Bruce Jones – direktör för utrikespolitiska programmet, Brookings Institution
 • Aart de Geus – verkställande direktör, Bertelsmann-stiftelsen
 • Pekka Ala-Pietilä – styrelseordförande, Sanoma Oy & Huhtamäki

Vad är på gång?

Expertpanelen sammanträder i genomsnitt två gånger om året och började sin arbete 2015. Panelen inledde sin andra tvåårsperiod 2017. Nästa möte är den 8 oktober 2019.

I samband med mötet fördjupar man sig i aktuella ämnen, utbyter lärdomar och bekantar sig med Finlands innovationsverksamhet.

Vad handlar det om?