artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Användning av megatrender

Megatrender kan användas i scenariearbete, visionering eller i större utsträckning som stöd för lärande. Man gör klokt i att komplettera dem med undersökning av svaga signaler och andra prognosmetoder.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Undersökning av megatrender och mer generellt framtidens utvecklingsriktningar skapar en grund för olika slags framtidstänkande. Det allmänna användningssyftet är att utgöra en grund för scenarier, dvs. alternativa framtider. Med hjälp av megatrender kan man identifiera förändringsfaktorer som är centrala med tanke på framtiden. En del av megatrenderna kan ses som konstanta, till exempel att befolkningen åldras. Mer intressant med tanke på scenarier är emellertid att fokusera på spänningar mellan megatrender och osäkerhetsfaktorer i anknytning till dem, till exempel hur man svarar mot åldrandets konsekvenser?

Med hjälp av scenarier kan man systematiskt undersöka olika framtider. För att kunna påverka framtiden lönar det sig att som fortsättning på scenarier ta fram visioner och strategier. En vision är en beskrivning av en framtid som vi önskar få och en strategi en beskrivning av hur vi når den. Visioner är val om hur vi förhåller oss till megatrender. Hur stora ändringar borde vi genomföra för att svara mot de utmaningar som megatrenderna medför? Vilka möjligheter och hot ser vi i megatrenderna? En bra vision är att ta megatrender som utgångspunkt, men att även modigt våga planera en bättre framtid, inte enbart reaktioner till megatrender.

Man har även nytta av megatrender i annat än scenariearbete och visionsprocesser. De hjälper oss att uppfatta världen och dess förändringar och att sätta olika företeelser i ett större sammanhang. Därmed stöder de lärandet och å andra sidan även skapandet av framtider på vardagsnivån. Vilka är sådana saker som vi borde diskutera? Vilka förändringar borde jag göra i mitt eget liv just nu? Var har olika syner på världen och framtider sitt ursprung?

Denna utredning är en del av ett större arbete för att öka kännedomen om framtidens utvecklingsriktningar och framtidstänkandet. Förhoppningsvis ger utredningen vägledning för var och ens framtidsarbete. Låt oss fortsätta den gemensamma diskussionen om olika slags framtider och arbetet för önskvärda framtider!

Fem tips för användning av megatrender

  1. Undvik ”allt eller inget”-tänkande. Megatrenderna styr oss lätt till att tänka på en ofrånkomlig och heltäckande förändring. Utvecklingsriktningar är emellertid sällan svartvita. Urbanisering betyder inte att alla kommer att bo i städer eller städerna förblir likadana. Automation betyder inte att robotar tar allt arbete eller att det inte uppstår nya arbeten. Det är bra att utmana trender med mottrender och analysera spänningarna mellan dem – därmed lär man sig att bättre se deras gråa nyanser.
  2. Utmana antaganden och lyssna på olikhet. Ofta har vi redan en färdig uppfattning om framtidens utvecklingsriktningar. Detta återspeglas ofta i vilken tolkning vi ger åt megatrendernas följder. Det är emellertid nyttigt att utmana sina egna förutfattade meningar och fundera över alternativa tolkningar. Vad antar vi kommer bibehållas eller förbli oförändrat? Är ålderdomen likadan när befolkningen åldras? Leder en ökad levnadsstandard oundvikligen till att konsumtionen ökar? Ett bra sätt att utmana sina egna antaganden är att diskutera megatrender med andra och lyssna på olika åsikter.
  3. Komplettera megatrenderna med svaga signaler. Megatrenderna ger en bild av de förändringar som pågår för närvarande. I den postnormala tiden är det emellertid viktigt att även fokusera på diskontinuiteter och överraskningar. Svaga signaler, dvs. tecken på framväxande företeelser eller tidiga symptom på förändring hjälper oss att tänka på mer överraskande möjliga utvecklingsprocesser.
  4. Ställ förändringen i förhållande till den mänskliga nivån. Megatrenderna styr tankarna till förändringar som sker på global nivå. Då kan det kännas omöjligt att svara på dem. Hur ska vi någonsin kunna genomföra de erfordrade förändringar som känns enorma i samhället och våra liv tillräckligt snabbt? Om sådan framtidsångest uppstår är det viktigt att komma ihåg att stora förändringar också har genomförts tidigare och det hela tiden sker förändring. Man lägger inte bara alltid märke till förändring då den sker långsamt. Det lönar sig också att fundera över hur megatrender och de förändringar som de förutsätter syns i den egna vardagen.
  5. Glöm inte hoppet. I ljuset av megatrender kan framtiden verka hotfull. Klimatförändringen, den åldrande befolkningen och det geopolitiska maktspelet kan alla kännas som olidligt stora utmaningar och framtiden som förlorad. Det erbjuds ett stort antal olika slags hotbilder. Därför finns det också ett behov att i nuet beskriva önskvärda framtider. Spänningar och osäkerhetsfaktorer i förhållande till megatrender vittnar om saker som vi särskilt kan påverka.

Verktyg för framtidstänkande

Sitras megatrendkort hjälper att tolka trender och uppfatta spänningar mellan dem. Kortleken innehåller cirka femtio olika slags trender och spänningar som kan användas till att fördjupa sig i möjliga utvecklingsriktningar. https://www.sitra.fi/sv/publikationer/megatrendkort/

Framtidsaktörens verktygslåda är en samling grupparbetsmetoder som är nyttiga särskilt med tanke på visionsarbete. Dessutom har man samlat länkar till andra handböcker och material om förutsägelse och framtidstänkande. https://www.sitra.fi/sv/projekt/framtidsaktorens-verktygslada/

På Sitras webbplats för svaga signaler hittar du beskrivningar som vidgar framtidsvyer om de mest överraskande utvecklingsriktningarna. Dessutom erbjuds Tutkain-affischen (på finska) som både väcker tankar och utgör en grund för grupparbete vid tolkning av svaga signaler. https://www.sitra.fi/sv/%C3%A4mnen/svaga-signaler/

Vad handlar det om?