Frågor och svar
Beräknad läsningstid 2 min

Frågor och svar om finansieringsansökan för ekosystem inom hälsovårdssektorn

Sitra söker ekosystem inom hälsovårdssektorn för att genomföra pilotprojekt gällande utnyttjande av data. Syftet är att samla in erfarenheter om utnyttjande av data i samarbetsnätverk samt att stärka hälsovårdssektorns konkurrenskraft med hjälp av rättvis dataekonomi. Vi svarar på frågor som gäller ansökan och som har ställts inom den angivna tidsramen för frågor.

Publicerad

  1. Är det möjligt att i ansökan också inkludera åtgärder som strävar efter att det arbete som görs i projektet fortsätter? Med detta menar jag till exempel att bygga upp ett nytt nätverk, utvidga existerande nätverk eller att ansöka om fortsatt finansiering.

    Det är möjligt att inkludera åtgärder som strävar efter att det arbete som görs i projektet fortsätter, till exempel gällande att utvidga ett existerande nätverk eller bygga upp ett nytt nätverk ifall dessa åtgärder betjänar projektets syfte, mål och genomslag.
  2. I formuläret för kostnadsrapportering finns ett ställe där allmänna kostnader ska fastställas. Godkänner ni det procenttal som organisationer vanligen använder för allmänna kostnader, eller finns det någon bestämd maximigräns?

    Sitras finansiering kan täcka allmänna kostnader endast om Sitra bedömer att det är nödvändigt för att genomföra projektet. Sitras finansiering kan dessutom endast täcka de allmänna kostnader som specificerats i projektplanen eller dess bilagor.

    I fråga om godtagbara allmänna kostnader beaktas följande villkor: Allmänna kostnader allokeras till projektet med en koefficient för allmänna kostnader. Som koefficient för allmänna kostnader används en procentandel av det sammanräknade beloppet av löner och lönebikostnader för effektiv arbetstid som allokerats till projektet. Kostnader som täcks med koefficienten för de allmänna kostnaderna kan bland annat vara kostnader som orsakas av förvaltningstjänster, avskrivningar på maskiner och anläggningar samt kostnader för lokaler ifall de inte behandlas som direkta kostnader enligt de allmänna beräkningsprinciperna. Sitra har således inget entydigt procenttal för att fastställa allmänna kostnader. Alla kostnader ska dock ingå i projektets totala budget.

Vad handlar det om?