artiklar
Beräknad läsningstid 8 min

Frågor och svar om finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi

Här hittar du svar på vanliga frågor om Sitras finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi.

Författarna

Eero Jalava

Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Varför öppnar Sitra en finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning?

Utveckling av arbetstagares kompetens är ett av de bästa sätten att trygga en rättvis övergång till en kolneutral cirkulär ekonomi. Uppdatering av kompetens garanterar att experter i olika områden hittar nya arbeten då branscher och tillvägagångssätt utvecklas mot en cirkulär ekonomi. Utvecklingen av cirkulärekonomisk kompetens är också ett bra sätt att trygga Finlands internationella konkurrenskraft.

På vilka grunder har man valt branscherna?

Vid val av branscher utnyttjas olika kriterier, bland annat branschens effekt på sysselsättningen och/eller export, branschens potential för att främja cirkulär ekonomi samt branschens eget intresse för att främja cirkulär ekonomi.

Varför riktas finansieringen uttryckligen till yrkesläroanstalter och kontinuerligt lärande?

En övergång till en kolneutral cirkulär ekonomi förutsätter uppdatering av kompetens på alla utbildningsstadier och i alla branscher. Sitra har understött och genomfört många utbildningsprojekt särskilt i grundskolan, gymnasier och högskolor. Enligt en internationell granskning av Ellen MacArthur Foundation har man i Finland allra mest innehåll om den cirkulära ekonomin i högskolor. Det finns mycket att göra på alla utbildningsstadier, men i synnerhet kräver en yrkesutbildning som stöder en kolneutral cirkulär ekonomi och uppdatering av kompetensen hos personer som är i arbetslivet extra satsningar i Finland.

Hur ska den kolneutrala cirkulära ekonomin synas i helheterna?

Ett bra pilotprojekt identifierar ett centralt kompetensbehov som gäller branschen och som ska stärkas vid övergången till en kolneutral cirkulär ekonomi. Till exempel i byggbranschen kan detta innebära stärkande av kompetens som gäller ombyggnad, i teknologibranschen undervisning av nya tekniker inom cirkulär ekonomi eller i kemibranschen utbildning som gäller nya användningsområden för material. Vi önskar att sökandena själva identifierar centrala kompetensbehov i sina branscher och presenterar innovativa lösningar för att tillgodose kompetensbehov.

Vad räknas som cirkulär ekonomi?

Man kan delta med projekt som på olika sätt är kopplade till en kolneutral cirkulär ekonomi. Enligt Sitras definition är cirkulär ekonomi en ekonomisk modell som ingriper i de grundläggande orsakerna till klimatförändringen, naturförlusterna och minskade naturresurser.

I en cirkulär ekonomi producerar man inte ständigt nya varor, utan utnyttjar värdet av befintliga produkter och material så länge som möjligt. I stället för att äga utgår konsumtionen från användningen av tjänster.

Min idé gäller solenergi, kan jag söka?

En kolneutral cirkulär ekonomi behöver förnybar energi, så man kan också söka med en utvecklingsidé om kompetensbehov som gäller solenergi.

Vem väljer projekten?

Alla sökande fyller i ansökningsblanketten före den utsatta tiden. Efter att ansökningstiden går ut utvärderar Sitras experter projekten utifrån offentliga utvärderingskriterier. Representanterna för de projekt som fått mest poäng intervjuas. Målet med intervjuerna är att får mer information om projektets mål, sätten att genomföra det, projektteamet, kopplingen till kolneutral cirkulär ekonomi samt potentialen att etablera sig som en permanent verksamhet. Till slut utser en jury som består av representanter för Sitra samt branschorganisationer och fackförbund som representerar varje bransch de projekt som ska finansieras.

Vem kan söka?

Yrkesläroanstalter som är verksamma i Finland kan ansöka om pilotprojekt som genomförs i yrkesläroanstalter.

Olika läroanstalter, till exempel yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet eller till exempel medborgarinstitut eller andra utbildningsinstitut som erbjuder innehåll inom kontinuerligt lärande, kan ansöka om pilotprojekt för kontinuerligt lärande.

Vi önskar att en omfattande och mångsidig intressentgrupp som till exempel kan bestå av flera läroanstalter, företag, sammanslagningar av företag, kommunorganisationer eller andra centrala aktörer deltar i att genomföra pilotprojekten.

I ansökningsskedet utses endast en huvudsaklig sökande för projektet (en yrkesläroanstalt eller organisation inom kontinuerligt lärande).

Kan ett företag vara sökande?

Ett företag, till exempel en utbildningsproducent som är ett aktiebolag, kan söka, men om det projekt som finansieras genomförs av ett företag eller någon annan instans som utövar ekonomisk verksamhet, beviljas stödet som stöd av mindre betydelse, dvs. så kallat de minimis-stöd. Vid beviljande av stöd iakttas Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (utgiven EUVL L 352, 24.12.2013). Företag är enheter som utövar ekonomisk verksamhet oberoende av deras rättsliga ställning och finansieringssätt. All verksamhet, där varor eller tjänster erbjuds på en viss marknad, är ekonomisk verksamhet. Även icke-vinstdrivande enheter kan erbjuda på marknaden varor och tjänster, varvid man tillämpar reglerna för statligt stöd på dem. Läs mer om Sitras de minimis-villkor i utlysningen av ansökan.

Kan man söka om man inte är verksam i Finland?

Ansökan är endast öppen för organisationer som är verksamma i Finland.

På vilket språk kan undervisningen genomföras?

I regel kan undervisningen genomföras på finska, svenska eller engelska. Om sökanden kan lägga fram goda skäl kan även projekt som genomförs på andra språk övervägas.

I vilken storleksklass ska de projekt som söks vara?

Den maximala finansieringen är 200 000 euro per utvald projekt. Syftet är att utse 1–3 projekt från alla tre branscher inom projektet, dvs. teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn. Sökandena kan också lämna in en ansökning som ett konsortium, varvid en sökande är sökande med huvudansvar, och Sitra ingår också finansieringsavtalet med denna sökande. Sökanden med huvudansvar är skyldig att ingå behövliga avtal med konsortiets övriga medlemmar. Alla konsortiets medlemmar ska emellertid uppfylla villkoren i denna utlysning av ansökan.

Förutsätts en självfinansieringsandel av sökandena?

Storleken på det stöd som Sitra beviljar är 100 procent av hela projektets finansiering. Det förutsätts ingen självfinansieringsandel.

När ska pilotprojekten genomföras?

Projekten ska vara färdiga och slutrapporterna ska lämnas in före slutet av april 2022. Projekten kan tidigast börja i juni 2021, då finansieringsavtalen har undertecknats.

Måste idéerna vara nya?

Det pilotprojekt som finansieras ska medföra något nytt gällande hur kompetens inom cirkulär ekonomi i nuläget utvecklas i branschen i fråga eller på läroanstalter. Idén kan vara helt ny eller så kan den användas i någon annan kontext, till exempel i en annan bransch eller ett annat land, men nu ska den tillämpas i en ny bransch eller på ett nytt sätt

Ska utbildningsinnehållen vara tillgängliga för alla?

Ja: Sitras mål är att sprida resultat, kunskaper och erfarenheter så brett som möjligt i samhället. Genom att delta i finansieringsansökan förbinder sig den sökande organisationen till att alla uppgifter som beskrivs i sökandens ansökning samt de idéer och material som uppstår i workshoppar som ordnas av Sitra och under processen är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Sitra och parterna har fri rätt att publicera och använda sådan information som samlas in i samband med processen. Vi förutsätter öppenhet genom hela processen, så att de kunskaper och erfarenheter som samlas in under processen bland annat kan utnyttjas i forskningssyften.  Dessutom har Sitra rätt att bland annat ge ut namnen på de sökande som deltar i finansieringsansökan och deras förslag både på sin interna och externa webbplats samt i sin övriga verksamhet. Möten som hör till projektet är öppna för alla.

Spelar undervisningens form eller metod någon roll? Lämpar sig till exempel lärande i arbetet?

De viktigaste kriterierna är identifiering av ett kompetensbehov, en lösning som erbjuds till det, samarbete och möjligheten att skapa kontinuerlig verksamhet. Vi tar gärna emot ansökningar, där genomförandet är kopplat till nya slags påhittiga eller innovativa tillvägagångssätt, men detta är inte en förutsättning för finansiering. Lärande i arbetet lämpar sig utmärkt för finansieringsansökan.

Kan en läroanstalt genomföra ett projekt ensam?

Det finns inget officiellt hinder för detta, men i praktiken ges i utvärderingskriterierna företräde åt projekt som har en omfattande och mångsidig intressentgrupp och som till exempel kan bestå av flera läroanstalter, företag, sammanslagningar av företag, kommunorganisationer eller andra centrala aktörer.

Kan samma läroanstalt lämna in flera ansökningar?

Ja, men bara om ansökningarna handlar om separata projekt.

Kan man ansöka om finansiering för ett projekt där cirkulär ekonomi görs till en del av befintliga undervisningsinnehåll?

Ja, men bara om det innehåll som pilotprojektet gäller genuint medför något nytt till det befintliga undervisningsinnehållet.

Hur många projekt utses till att få finansiering i yrkesutbildningen? Eller inom kontinuerligt lärande?

Målet är att hitta projekt som kan finansieras både från yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande. Det exakta antalet projekt preciseras allteftersom urvalsprocessen fortskrider.

Vad handlar det om?