Resultaten av vårt arbete
Beräknad läsningstid 8 min

Gaia-X Finland byggde upp ett av Europas ledande företagsnätverk för datadelning i Finland

Sitras Gaia-X Finland-projekt fokuserade på den framtida ryggraden i Europas dataekonomi: delade dataområden. Data Spaces Alliance Finland, som lanserades våren 2024, kommer att fortsätta arbetet och stärka de finländska aktörernas ställning i den europeiska dataekonomin. Projektet genomfördes mellan 2021 och 2024.

Författarna

Anssi Komulainen

Projektledare, Gaia-X Finland

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vad handlade projektet om?

År 2020 publicerade Europeiska kommissionen en datastrategi, där huvudprincipen är idén om dataområden Dataområde En helhet som består av gemensamt överenskomna principer och spelregler, som är avsedd för utbyte och delning av data inom vissa branscher eller mellan branscher. Öppna termsidan Dataområde som den digitala konkurrenskraftens ryggrad. Ungefär ett år senare lanserade Sitra projektet Gaia-X Finland, med syftet att förtydliga bilden av dataområden, de affärsfördelar de möjliggör och det bästa sättet för Finland att säkerställa inhemska aktörers framgång i den europeiska dataekonomin. Projektets huvuduppgift var att samordna Finlands lokala Gaia-X-nätverk eller hubb.

Gaia-X är ett paneuropeiskt nätverk av aktörer som ursprungligen syftade till att samordna europeiska molnleverantörer som ett alternativ till amerikanska och kinesiska digitala teknikjättar. Nätverkets arbete var strukturerat kring diskussioner för att säkerställa samarbete på europeisk nivå och kring arbetet med nationella nätverks användningssätt, med vilket man strävade efter att skräddarsy gemensamma lösningar för att tillgodose olika aktörers behov. Under Sitras koordineringsperiod bestod det finska lokala nätverket av sju sektorsspecifika arbetsgrupper.

Senare gick Gaia-X samman med andra europeiska nätverk för dataområden i form av det EU-finansierade projektet Data Spaces Support Centre (DSSC). Sitra deltog tack vare sitt tankeledarskap om styrmodeller för dataområden och i synnerhet sitt arbete med regelverket.

I början av Sitras projekt var en av de största överraskningarna hur få företag i Finland som ser dataanvändning som en viktig del av sin verksamhet. För att dataekonomi ska vara intressant för företagen måste de kunna skapa värde av data eller förstå hur de kan använda data för att förbättra sin egen verksamhet. För att kunna dra nytta av dataresurser måste man ha en affärsmodell som kan utnyttja data utanför den egna organisationen. Majoriteten av de finska företagen har fortfarande en lång väg att gå.

Ur ett internationellt perspektiv är dataekonomin redan nu en mycket lukrativ bransch, där det ligger i sakens natur att de som går i täten skördar de största framgångarna och uppnår ett försprång som är mycket svårt att ta igen senare. Finland har bråttom om vi vill fortsätta att leda digitaliseringen.

I motsats till vad man trodde fanns det knappt några dataområdesprojekt i Finland när projektet startade.

Vad har vi uppnått?

Med hjälp av finansieringsansökan lanserade vi fem pilotprojekt för att utnyttja dataområden, vilket resulterade i dataområden för sjötransport, flygtransport, jordbruk och personalutveckling i Finland. Dessa kommer att kopplas till den europeiska utvecklingen i stort. Erfarenheterna från pilotprojekten visade hur viktigt det är med rätt organisatör för att affärsverksamhetsekosystemet och det dataområde som det tjänar ska lyckas.

Koordinationsarbetet inom den finska Gaia-X-hubben visade att Gaia-X i praktiken är en uppsättning teknikval som kommer att bli relevanta när dataområden börjar byggas upp. Finland har ännu inte kommit så långt. Längst på väg är kanske den gemensamma insatsen mellan Finland, Estland och Island, X-Road, inom vilken Nordic Institute for Interoperability Solutions NIIS tog över koordineringen av det finska Gaia-X-nätverket våren 2024.

Ett produktivare tillvägagångssätt än teknikvalen var den verksamhetsmodell för dataområdesnätverk som testades i Belgien, Nederländerna och Österrike, som omfattade en målmedveten gemensam insats för att omvandla nationella idéer till europeiska framgångshistorier. Så föddes Data Spaces Alliance Finland, som lanserades våren 2024 och samordnas av Finlands Teknologiindustri och TIEKE. Målet är att Data Spaces Alliance Finland ska sammanföra Finlands viktigaste aktörer inom dataområden och säkerställa de finska operatörernas konkurrenskraft i Europas accelererande dataekonomi. 23 ledande organisationer inom den offentliga och privata sektorn deltar, däribland Sitra.

För att förbli livskraftig behöver en gemenskap tillräckligt många gemensamma mål och någon form av lägereld. En sådan eld tändes i april 2024 i form av den utsålda Nordic Data Festival (videoklipp av presentationerna finns på evenemangssidan). Traditionen kommer att fortsätta under VTT:s ledning 2025, men innan dess kommer Gaia-X Summit att samla internationella dataområdesutvecklare i Finland i november 2024.

Eftersom arbetet med dataområden är på god väg i Finland och Europa är det nu rätt tid för Sitra att kliva åt sidan och låta andra leda det praktiska utvecklingsarbetet. Sitra kommer dock att fortsätta att vara en aktiv medlem i Data Spaces Alliance Finland och i nätverken Gaia-X och Data Spaces Support Centre.

Aktuellt

nyheter

Dataområden är de rättvisa byggstenarna i den digitala framtiden

publikationer

Lägesbild över dataområden i Finland (sammanfattning)

publikationer

Framtidsutsikterna för teknologisk utveckling inom dataområden (sammanfattning)

artiklar

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

nyheter

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

nyheter

Endast rättvisa regler stärker dataekonomin – arbetspapper innehåller rekommendationer för att förtydliga EU:s datalagstiftning

publikationer

Mot en heltäckande datahantering i EU (sammanfattning)

artiklar

Fyra närmandesätt för att förtjäna med data 

artiklar

Data underlättar rusning inom fartygstrafiken och minskar utsläppen i hamnarna  

nyheter

Sitras regelbok ger företag ett ramverk för enklare och tryggare delning av data

nyheter

Sitra öppnar en finansieringsansökan för att påskynda delning av data som omfattar Europa

artiklar

Framtidens rättvisa dataekonomi är här – Hur tar vi tag i möjligheterna idag?

Plock

Data effektiviserar framtidens trafiksystem – branschen skapade rättvisa spelregler som stöd för serviceutvecklingen

nyheter

Den nationella Gaia-X-hubben som stödjer finländska företags konkurrenskraft inleder sitt arbete

Robortti suuren puun alla
artiklar

Gaia-X skapar en grund för datamarknaden

Vad handlar det om?