Beräknad läsningstid 2 min

Hur ska IHAN-verksamhetsmodellen byggas upp tekniskt?

Vi publicerar version 2.0 av IHAN-kravspecifikationerna för vidare bearbetning. Versionen ska utvecklas vidare i samarbete med systemutvecklare.

Publicerad

I IHAN®-projektet bygger vi upp grunderna för en rättvis dataekonomi. Vårt mål är att skapa gemensamma spelregler och lösningar i hela Europa för ett människoorienterat utbyte av data. Som ett led i detta arbete utarbetar vi ett kravspecifikationsdokument för ibruktagning och utnyttjande av IHAN®-verksamhetsmodellen.

Vad är IHAN-kravspecifikationer?

Vi samlar principerna för IHAN-verksamhetsmodellen genom öppet samarbete i ett IHAN-kravspecifikationsdokument (på engelska, arbetsnamn IHAN® Blueprint).

Till en början utnyttjas kravspecifikationerna i genomförandet av system enligt IHAN-verksamhetsmodellen i pilotprojekt och senare på bredare bas. Versionen som nu har publicerats är den aktuella uppfattningen om på vilket sätt system kan byggas utgående från kraven enligt IHAN.

IHAN-kravspecifikationsdokumentet är uppdelat i tre delar:

  1. I den allmänna presentationen förklaras principerna för IHAN®-verksamhetsmodellen och dess centrala delar, som är identifiering av data som anknyter till personer, beviljande av tillstånd för användning av data samt hantering av tillståndsprövning och användning.
  2. I förteckningen över tillbehör beskrivs de komponenter som krävs för verkställande av IHAN:s funktion och deras kravspecifikationer.
  3. Hopsättningsanvisningen är en komprimerad, överskådlig och lättanvänd anvisning för ibruktagning av IHAN-verksamhetsmodellen som påminner om monteringsanvisningarna för de nyaste IKEA-möblerna. Med hjälp av anvisningen utnyttjar du IHAN-verksamhetsmodellen på rätt sätt. IKEA:s bruksanvisningar har under årens lopp utvecklats och blivit överskådligare och lättare att använda. IHAN-kravspecifikationsdokumentet har siktet inställt på samma mål.

Ett mål för arbetet är att under tre års tid samla så exakta IHAN-kravspecifikationer som möjligt. Utvecklingsarbetet görs i regel i IHAN-pilotprojekt och med aktörerna som deltar i samarbetet. Målet är att utifrån det arbete som Sitras projekt inleder skapa en allmän presentation, en förteckning över tillbehör och en hopsättningsanvisning för aktörer som producerar tjänster enligt IHAN-verksamhetsmodellen.

Kravspecifikationsdokumentet produceras för internationellt samarbete och därför bearbetas det och publiceras på engelska.

Hur kommer man med?

Vi har öppnat den nyaste versionen av IHAN-kravspecifikationsdokumentet för kommentarer för att få en bredare uppfattning om hur väl det motsvarar sitt syfte för närvarande.

Vi vill bjuda in en så bred utvecklingsgrupp som möjligt att delta i definierandet av kraven på IHAN-verksamhetsmodellen. Innan vi ger ut den följande versionen välkomnar vi kommentarer om utkastet till anvisning av alla som är intresserade av IHAN-arbetet.

IHAN-kravspecifikationsdokumentet är öppet för kommentarer till och med 31.12.2018.

Bekanta dig även med IHAN-pilotsökningen, med vars hjälp vi vill hitta projekt som finansieras i syfte att utveckla de tekniska komponenterna i IHAN.

#IHAN

PROJEKT

IHAN-pilotsökning

Vi skapar gemensamma spelregler på EU-nivå och lösningar för ekosystemen för människoorienterat informationsutbyte inom vårt nya nyckelområde. Ansökningen var öppen till och med den 31 december 2018.

Publicerad

Kontakta oss
 
Jyrki Suokas

Vad handlar det om?