Plock
Beräknad läsningstid 3 min

Patienter använder smarttelefoner för att mäta effekterna av sina läkemedel – samtidigt byggs dataekonomin upp

Oulunkaaris och Sitras projekt testar hur en smarttelefonapplikation kan användas för vården av patienter som använder ett blodkoagulationshämmande läkemedel. Resultaten av de mätningar som patienterna gör hemma överförs direkt från telefonen till hälsovården, vilket minskar antalet laboratoriebesök och underlättar sjukskötarnas arbete.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Det blodkoagulationshämmande läkemedlet används för att förebygga och behandla proppar. Behandlingen kräver vanligtvis täta laboratoriebesök, eftersom koagulationen måste följas upp med hjälp av blodprov. I blodproven mäts INR-värdet (International Normalized Ratio). I början av behandlingen genomgår patienten 1–2 laboratoriebesök i veckan och senare med 1–2 månaders mellanrum.

Samkommunen Oulunkaari strävar efter att göra patienternas och sjukskötarnas vardag smidigare och testar därför distansmätningars effektivitet. Försöket görs inom ramen för Sitras projekt som gäller digitala behandlingsformer. Projektet inleddes i maj, och syftet är att få med alla lämpliga patienter från hälsostationerna i Pudasjärvi, Simo, Utajärvi och Vaala.

Enligt projektets preliminära resultat underlättar distansmätning patienters vardag och sparar pengar. Patienterna kan undvika täta laboratoriebesök och tar mer ansvar för sin behandling. Aktuella uppgifter går direkt till vårdpersonalen, vilket betyder att sjukskötarna snabbt kan ingripa i eventuella avvikelser.

Sammanlagt sex försöksprojekt som gäller digitala behandlingsformer är på gång hos Sitra. Projekten fokuserar på behandling av olika sjukdomar samt syndrom och rehabilitering. Ändamålet är att främja att effektiva digitala vårdlösningar införs i Finland. Projektet avser också att samla in erfarenheter av de digitala behandlingarna. Utöver att förbättra vården och kostnadsbesparingar strävar försöket efter att få mer evidens om digitala behandlingsmetoders lämplighet för hälsovården.

Finland behöver en nationell modell enligt vilken digitala behandlingslösningar kan godkännas för användning och ersättas på samma sätt som läkemedel. Utöver jämlikhet bland patienterna och bättre vård skulle detta göra Finland till en mer lockande miljö för företag inom branschen, vilket kunde ge upphov till ny affärsverksamhet. I stället för den nuvarande fragmenterade marknaden skulle en nationell modell göra kraven enhetliga och minska överlappande arbete för både företag och köpare.

Försöksprojekten genomförs som en del av Sitras projekt Hälsodata 2030 som skapar lösningar, rättvisa spelregler och en brygga för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa. Projektet stöder också utvecklingen av den finska hälsobranschens konkurrenskraft.

Läs mer i Oulunkaaris pressmeddelande (på finska), som innehåller en sjukskötares och patienters åsikter om försöket.

Vad handlar det om?