archived
Beräknad läsningstid 6 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitra: en politiskt och ekonomiskt oberoende offentligrättslig fond

Sitras rättsliga ställning har väckt diskussion under fondens 50-årsjubileumsår. Fonden arbetar med uppgifter inom medelbara offentliga förvaltningen i samband med omfattande allmännyttiga projekt som är viktiga för samhällets utveckling. Verksamhet enligt offentlighetslagen medför genomskinlighet i hur pengarna används i dessa projekt. Med sin kapitalavkastning främjar Sitra samhällets förnyelse och producerar riskfyllda försök snabbt även i framtiden.

Författare

Veera Heinonen

Direktör, Demokrati och delaktighet

Publicerad

Sitras rättsliga ställning och i synnerhet fondens förhållande till offentlighetslagen har väckt diskussion den senaste tiden. Diskussionen har drivits av det tilltagande kravet på genomskinlighet i samhället, vilket är en positiv sak. Bakom ligger även ett konkret klagomål som nyligen lämnats in till riksdagens justitieombudsman om bristen på svenskspråkigt innehåll på Sitras nätsidor.

Riksdagens justitieombudsman gav i juni 2016 ett avgörande till klagomålet om de språkliga skyldigheterna. Justitieombudsmannen såg inte anledning till att vidta separata åtgärder, eftersom man redan höll på att förnya Sitras nätsidor i fråga om innehåll på svenska.

I motiveringen till sitt beslut tog riksdagens justitieombudsman dock upp mer än enbart språkfrågan, han behandlade även ramen för fondens rättsliga ställning. Laglighetsövervakaren skickade sitt avgörande för kännedom till Sitras förvaltningsråd och begärde justitieministeriet och finansministeriet att bedöma huruvida Sitra-lagen bör kompletteras i fråga om tillämpbarheten av de allmänna lagarna för förvaltningen.

På basis av ministeriernas bedömningar inleddes en utredning om i vilken utsträckning och när de allmänna lagarna för förvaltningen bör stiftas om för att omfatta Sitra. Denna utredning är färdig, men lagstiftningsprocessen pågår fortfarande.

Efterlevnad av offentlighetsprincipen i verksamhet enligt offentlighetslagen

Sitra har alltid strävat efter genomskinlighet och att tillgodose offentlighetsprincipen i sin verksamhet. På grundval av utredningsresultaten har Sitra beslutat att övergå till verksamhet enligt de allmänna lagarna för förvaltningen. Denna omställning är krävande för organisationen. I synnerhet då Sitras verksamhet aldrig utgjort traditionellt formbundet ämbetsverksarbete.

Enligt offentlighetslagen är myndigheternas dokument offentliga, om inte annat föreskrivs i lagen. Då Sitra hittills inte har ansett sig vara en myndighet, har inte dess dokumentadministration ordnats på samma sätt som vid myndigheter.

Även riksdagens justitieombudsman konstaterar: ”Sitra är egentligen inte en sådan statlig myndighet som avses i allmänna lagar om förvaltningen.”

Enligt riksdagens justitieombudsmans beslut kan Sitra anses som en särskild juridisk person som åtminstone inte helt naturligt eller entydigt passar in på definitionen för de aktörer vilka de allmänna lagarna för förvaltningen ska tillämpas på. Sitra hör inte till statsrådets eller dess ministeriers behörighet. Sitra är en självständig offentligrättslig fond som kan jämföras med sådana självständiga offentligrättsliga inrättningar som avses i de allmänna lagarna för förvaltningen och som sköter uppgifter inom den indirekta offentliga förvaltningen. 

Således är inte matrikellagen tillämpbar på Sitra, eftersom de anställda vid Sitra inte är i ett tjänsteförhållande till staten. Offentlighetsbestämmelserna som ingår i matrikellagen kan således inte tillämpas på de anställda vid Sitra.

Den senaste tiden har det skickas allt mer begäran om information till Sitra. Detta även trots att vi kontinuerligt delar mycket information om vår verksamhet. Vi svarar också gärna på alla frågor och intervjubegäran angående vår verksamhet och dess resultat. I egenskap av en oberoende aktör kommenterar vi inte den politiska situationen eller enskilda företag.

Omfattande begäran om retroaktiv information är arbetskrävande. Vanligtvis är sådana frågor tidskrävande för vilken offentlig aktör som helst. För Sitra är begäran om information särskilt arbetskrävande, eftersom inte alla dokument har klassificerats på förhand eller överhuvudtaget upprättats enligt offentlighetsprincipen.

I praktiken är Sitras beredskap till exempel att inom utsatt tid handlägga begäran om information enligt offentlighetslagen tidvis bristfällig, bland annat på grund av orsaker som gäller dokumentadministrationen och datasystemen. En myndighet ska alltid då den svarar på en begäran om information gå igenom dokumenten och sekretessbelägga uppgifter som enligt offentlighetslagen ska vara sekretessbelagda.

Tillämpningen av de allmänna lagarna för förvaltningen kommer självklart att kräva nya verksamhetssätt och även ny kompetens av organisationen. Förberedelserna i detta avseende har redan inletts, men det är klart att omställningen inte sker över en natt.

För övergången har grundats en projektorganisation som leds av en styrgrupp. Den ansvariga ledningen har i uppgift att se till att omställningen sker på ett behärskat sätt.

Handlingsfrihet är en förutsättning för ett produktivt framtidsarbete för en oberoende institution

Fondens ägare, det vill säga riksdagen har så länge fonden existerat ansett det vara ytterst viktigt att fonden är oberoende av politiska konjunkturer. Sitras arbete som siktar långt in i framtiden och kartlägger Finlands riktning värderas högt, vilket syns bland annat i hur ofta Sitra hörs i utskotten.

År 1967 var Sitra var riksdagens gåva till det självständiga Finland. Även internationellt fattades det unika beslutet enhälligt. Finland fick en fond som fick till uppgift att skapa en bättre morgondag.

En sak har förändrats under decennierna. Det politiskt oberoende Sitra har även utvecklats till en verkligen ekonomiskt oberoende aktör.

Denna artikel inleder artikelserien om Sitras verksamhetssätt. Målet är att öppet dela information om reformen av framtidsorganisationens verksamhetssätt samt ta emot idéer och respons för att utveckla verksamheten.

Omorganiseringen till en organisation som följer de allmänna lagarna för förvaltningen är motiverad. Detta ökar genomskinligheten i hur de offentliga medlen används.

När offentlighetslagen stiftades gavs organisationerna genom ikraftträdelsebestämmelsen i cirka tre år mera tid att svara på begäran om information (2 veckor -> 1 månad och 1 månad -> 2 månader) samt genom övergångsbestämmelsen fem år tid att ta i bruk ett ärendehanteringssystem (diarium) som förutsätts av god förvaltningssed samt skydda datasystemen och se till att de åtgärder som krävs för att säkerställa skydd, integritet och kvalitet för uppgifterna i dem vidtas i enlighet med lagen. Sitra har ännu inte genomfört dessa lagstiftningslösningar.

 

Vad handlar det om?